Besetene van Gadara; Luk 8:26 – 39

HIERDIE DOKUMENT KAN GRATIS VIR PERSOONLIKE GEBRUIK AFGELAAI WORD.

Lees asb Luk. 8:26-39 (Sien ook Matt 8:28 34 en Mark 4:35 41)

Jesus se mag oor demone wat mense teister.

Hierdie wonderwerk demonstreer Jesus se gesag oor demoniese magte wat op mense inwerk.

Die duiwel staan Jesus in die weg.

Die duiwel het die Here Jesus oor die meer sien aankom en besef dat dit niks goeds voorspel het vir die mag wat hy al die jare in daardie heidendom uitgeoefen het nie. Hy probeer toe voorkom dat die groepie voet aan wal sou sit,  deur ‘n storm op die meer  te werp om hulle te laat verdrink, maar dit het nie geslaag nie. Hy is magtig; maar God almagtig. Hulle het almal veilig in die landstreek van Gadara aangekom; die dissipels nog ietwat nat en vaal geskrik, maar andersinds ongedeerd. Wanneer ons voetstappe deur God gerig word, is ons onstuitbaar.

Legio die bejammeringswaardige.

Jesus was deur Sy Vader na die landstreek van die Gadaréners gestuur om ‘n man, by name Legio, wat deur baie demone gebind was, te bevry. Dit was ook nie vir Hom nodig om die man te gaan soek nie want toe hy Hom sien, het hy op Hom afgestorm.

Die demone het vir ‘n baie, baie lang tyd besit van, en beheer oor dié arme man gehad. Hy was hulle spesiale, luukse woning. Hulle was bose plakkers wat die gebou waarin hulle hul intrek geneem, doelbewus verniel het. Hulle  het die arme man innerlik, in die kern van sy wese dag en nag gepynig. Hy het rondgeloop en aanhoudend gebulder as gevolg van hierdie onhoudbare teistering. Soms het hy ‘n klip opgetel en homself daarmee gekap om te probeer om die innerlike pyn deur fisiese pyn te verlig, soos wanneer iemand sy tong kou van pyn, maar dit het geen verligting gebring nie; inteendeel, sy liggaam was nou ook nog oortrek met oop sere. Die satan is ‘n sadis wat sy eie ondraaglike ongeluk probeer te bowe kom deur ander wesens te martel.

Die legioen demone, het hierdie man ook van sy klere en waardigheid gestroop en veroorsaak dat hy skande oor sy familie gebring het. Aan die begin het hulle probeer om hom vas te bind en te boei en sodoende tuis te hou sodat hulle hom kon oppas en beskerm, na hom kon omsien, maar die demone het hom met soveel krag beklee dat hy die kettings  stukkend gebreek en die veld, ja selfs die woestyn in gehardloop het.  Later het hy in die leë grafte wat in die berg uitgekap was, gaan skuiling soek teen wind en weer. (Demonies besete persone is by tye heeltemaal normaal maar die man kon nie by sy mense gaan bly nie want hy het nooit geweet wanneer sy inwonende gaste beheer sou oorneem nie.)

Legio, die skrik van die stad.

Die mense van die omgewing was bang vir hom en het altyd gesorg dat hulle op ‘n afstand van hom af gebly het. Wat sou hy geëet het? Moontlik het sy familie soms vir hom kos geneem en dit op ‘n plek neergesit waar hy dit kon kry. Hierdie menslike wese was in ‘n verskriklike toestand en daar was geen man of vrou onder daardie ganse heidense nasie wat vir hom tot enige hulp kon wees nie. Hulle het miskien somtyds van hom gepraat, met die tong geklik en gesê: “Siestog”, en moontlik ook oor hom gehuil, maar niemand kon hom uit die toestand waarin hy hom bevind het, verlos nie. Die demone het hom in hulle mag gehad en was vas van plan om hom dood te maak.

Hoe raak ‘n mens van die duiwel besete?

Kan so-iets onvoorsiens met enige persoon gebeur? Kan ‘n persoon net in die straat afstap en dan skielik deur ‘n demoon in besit geneem word? Nee, beslis nie.  Laat ons ‘n illustrasie gebruik. God het ons liggame met ‘n vel bedek om dit teen kieme, wat infeksie kan meebring, te beskerm en dit is alleenlik wanneer ons opsetlik of deur nalatigheid ons vel beskadig, dat kieme ons liggame binnedring (behalwe natuurlik deur ons lugweë en deur wat ons eet.) Ons gees is nog veel meer deur God se genade beskerm teen toegang deur demone. Ons moet dus opsetlik of deur nalatigheid, onsself daarvoor oopstel.

Hoe gebeur dit dan wel? Daar is verskillende moontlikhede.  In Afrika is een van die mees algemene wyses, die gebruik van medisyne of preparate wat deur ‘n toordokter voorberei is. Dit kan ook gebeur wanneer ‘n persoon offers aan sy voorvadergeeste bring.  Dikwels sal ‘n demoon voorgee dat hy die gees van een van die persoon se afgestorwe voorvaders is. Hy kan selfs allerhande wonderwerke doen om die persoon te beïndruk en hom te oorreed om sy lewe vir hom oop te maak.

In die Westerse wêreld word ‘n groot verskeidenheid okkulte (magiese, demoniese) praktyke beoefen waardeur kontak met bose magte gesoek word om bonatuurlike mag te bekom om genesing te bewerk, die toekoms te voorspel, ens. Sommige beweer dat wanneer iemand in die vlees sondig deur met ‘n persoon met wie hy nie getroud is nie, vleeslike omgang te hê en daardie persoon van die duiwel besete is, ‘n geestelike binding kan ontstaan.

Duiwelbesetenheid kan egter ook veroorsaak word deur voortdurend toe te gee aan gedagtes van haat en wraak, of aan sombere, negatiewe gedagtes. Wanneer jy voortgaan om griewe teenoor andere in jou gemoed om te dra, skep jy ruimte vir ‘n onreine gees.

Die ongelyke geveg: Legio en sy 3000 demone versus Jesus, vervuld met die Heilige Gees.

Wat hierdie man gedoen het, weet ons nie, maar wat ons kan sien, is dat hy ‘n baie groot woede in hom omgedra het. Hy het die skuit sien naderkom en die oomblik toe Jesus uitklim, was hy by en het een van die bose geeste deur hom begin praat. Hulle het geweet dat Jesus die Seun van God was en dat Hy mag oor hulle gehad het. Toe Jesus hulle beveel om uit hom uit te gaan, skreeu hulle deur gebruikmaking van die besetene se spraaksintuie vir Hom: “Wat het ons met U te doen, Jesus, Seun van die allerhoogste God? Ek bid u, moet my nie pynig nie.”

Die demone openbaar naakte vrees vir die Seun van God.  Hulle besef dat hulle voor die Almagtige, die Koning van die heelal te staan gekom het. Hul arrogansie versmelt tot ‘n kermende gepleit dat Hy hulle tog nie sal pynig voordat die bestemde uur vir hul ewige straf aangebreek het nie. Hulle was terdeë bewus dat God ‘n poel van vuur berei het vir hul aanvoerder en sy engele, waarin hulle gewerp sal word op die dag waarop die finale oordeel oor hierdie wêreld sal kom. Hulle tyd om vry hier rond te beweeg, is besig om ten einde te snel en hulle wil elke oomblik gebruik om hul verderflike taak te volbring  om menslike wesens te verlei en te teister omdat hulle na die beeld van God, hul vyand, geskape is. Hulle was bevrees dat Jesus hulle sou beveel om neer te daal in die poel van vuur, diep onder die oppervlak van die aarde  en daarom het hulle Hom gesmeek om hulle toe te laat om eerder in ‘n trop varke, wat daar gewei het, in te vaar.

Die duiwel; ‘n vernietiger van alles waarmee hy in aanraking kom.

Hulle versoek is toegestaan maar die oomblik toe hulle die varke binnevaar, sit hulle hul vernietigingswerk voort en laat die varke oor die krans storm, in die see beland en verdrink. Wat ‘n gevaar om deur ‘n demoon in besit geneem te word. Waarom sou ons, wat bestem is om tempels van die Heilige Gees te wees, dan verdowingsmiddels gebruik wat ons van ons beskermende rede beroof of onrein geeste raadpleeg en gevaar loop om deur sulke aaklige, ongelukkige wesens in besit geneem en oorheers te word?

Die waarde van ‘n enkele mens.

Die eienaars van die varke was baie ontsteld oor die diere wat hulle verloor het en ons mag miskien in ons harte simpatie met hulle hê, maar in daardie dae het die Wet van God wat Hy deur Moses gegee het,  dit baie duidelik gestel dat ‘n vark ‘n onrein dier was en dat dit sonde was om varkvleis te eet. Die heidene van Gadara het egter hierdie Wet geïgnoreer, en hulle het met varke geboer, hulle geslag en geëet, want wat anders kan ‘n mens immers met ‘n vark doen?  So het hulle dan God se bevel verontagsaam.

‘n Tweede rede waarom Jesus dit goedgevind het om die bose geeste in die varke te laat vaar, was omdat dit maar ‘n baie, baie geringe offer was vir die bevryding van ‘n mens se siel. Een mens is tog meer werd as ‘n duisend varke, omdat hy na die beeld van God geskape is en sy gees vir ewig voortleef, terwyl ‘n dier algeheel tot niet gaan wanneer hy sterf. Die mense van Gádara moes dus oorstelp gewees het van vreugde om te sien dat een van hulle eie mense verlos was van so ‘n verskriklike lyding.

Die bevryde Legio.

Wat het gebeur nadat die besetene bevry was? Hy het homself geklee in die klere wat omstanders, dalk nog die dissipels, vir hom gegee het. Toe het hy aan die voete van Jesus neergeval en Hom gesmeek om hom saam met Hom te neem sodat hy altyd naby Hom kon wees, waar Hy ookal sou gaan. Maar, snaaks genoeg, Jesus het sy versoek geweier en hom teruggestuur om aan sy mense te gaan vertel wat Hy vir hom gedoen het.

Jesus het in sy hart ‘n baie spesiale plek vir elkeen van ons en ook vir elkeen ‘n unieke lewensplan. Eerstens wil Hy hê dat ons getuies moet wees teenoor andere. Die Gadarêners wat deeglik bewus was van die besetene se vroeëre toestand, sou dadelik gesien het dat hy ‘n totaal nuwe mens was, vrygemaak van die magte waardeur hy gebind was en dit sou die geleentheid vir hom skep om hulle van Jesus te vertel sodat hulle ook uit die mag van sonde en die dood bevry kon word. Dit het hy dan ook gedoen en die hele stad deurkruis om van die genade en goddelikheid van Jesus te getuig.

Jesus, verwerp deur die massas, maar gesoek deur die enkeling.

Na hierdie voorval het Jesus omgedraai, in die boot geklim en is Hy weer terug oor die meer na die Galilése oewer. Die Gadaréners het Hom gesmeek om weg te gaan omdat hulle verstom was oor Sy bonatuurlike mag en gevrees het dat Hy hulle kwaad sou aandoen. As hulle Hom eerder gesmeek het om by hulle aan te bly, sou Hy dit nie dalk gedoen het en vir die hele dorp tot seën gewees het nie? Maar hulle het Hom as ‘n bedreiging gesien. Is dit nie ook waarom soveel mense nie die Here in hul lewens wil innooi nie? Hulle glo dat Hy hulle van die genot van hierdie lewe sal beroof; dat Hy hulle vetgevoerde “varke”, die onheilige dinge in hul lewens, sal uitdryf; die vuil grappe, ligsinnige praatjies, oneerlike transaksies of bedmaats wat kom en gaan.

God die Vader het vooraf geweet dat Hy deur die massas verwerp sou word, maar het Hom na Gadara gestuur om ‘n enkele, eensame en gebroke sondaar te verlos. Wat ‘n groot liefde!  Deur daardie selfde liefde gedronge, het Hy ook vanuit die hemel gekom sodat ek en jy gered kan word. Het jy Hom al aangeneem en tot redding gekom? Indien wel, moet tog nooit ophou om Hom te loof en te prys en van Sy groot dade teenoor andere te getuig nie.

Die kind van God se mag oor die bose en sy magte.

Laastens: Jesus het alle mag oor die duiwel en sy demone, so laat ons sterk wees en nooit aan vrees toegee wanneer ons gekonfronteer word met hul manifestasies nie; hetsy in die natuur of in die mens. In Luk 10:19 gee Hy ons mag oor al die krag van die vyand en belowe dat niks ons ooit skade sal aandoen nie; tewens die kind van God beskik ook in Christus oor die mag om demone wat van mense besit geneem het, uit hulle uit te werp. Hoe bevooreg is ons nie.


……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → GADARA BESETENE . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend