Die Hel en die Doderyk

‘N ONDERWERP WAAROOR ‘N MENS EERDER ‘N SLUIER SOU WOU TREK

A. DIE DODERYK

Dit wil voorkom asof daar ‘n tydelike of tussentydse plek van pyniging is wat soms ook vertaal word met die woord, “doderyk” (Hand 2:27,31) net soos wat daar ook ‘n tydelike plek van heerlikheid is  waar Abraham en Lasarus is en wat die, “Paradys” genoem word (Luk 23:43). In hierdie twee plekke sal mense verkeer tot en met die Wit Troon oordeel (Openb 20: 11,15).

Baie van wat ons weet omtrent die doderyk, vind ons in Jesus se verhaal oor die ryk man en Lasarus. Lees dus asseblief eers Luk 16:19-31, voordat jy die hierop volgende afleidings wat ons daaruit maak, bestudeer.

1.Ná die dood kom die onmiddellike voltrekking van oordeel

En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel, (Heb 9:27).

Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die enigge-bore Seun van God nie. (Joh 3:18).

Na die dood is daar geen verdere geleentheid om tot berou en beke-ring te kom nie. Wat meer is, hulle wat nie in Christus is nie, is nou alreeds veroordeel. Daar is geen verhoor of geleentheid vir die onge-redde sondaar om sy saak voor God te bepleit nie. Nadat die ryk man sy oë hier op aarde in die dood gesluit het, het hy hulle in die doderyk geopen.

2. Die ongelowige bevind homself in ‘n staat van pyniging

Betreffende die ryk man

     • Hy was omring deur vlamme.
     • Hy het dors gely.
     • Sy pleidooi om water is geweier.
     • Daar was ‘n diep kloof wat hom van die hemel geskei het.
     • Hy moes toekyk terwyl Lasarus, wat hy geminag, en wie se lyding hy nooit verlig het met ‘n koppie water of ‘n bordjie kos nie, nou getroos word met ewigdurende hemelse vertroosting.
     • Hy is herinner aan sy losbandige lewe.
     • Hy het geweet dat sy broers daar op aarde op pad was na dieselfde oordeel, maar hy kon niks doen om hulle daarvan te weerhou nie.
     • So het beide sy pleidooie onbeantwoord gebly – nie ‘n enkele pleidooi wat van die hel af opgestyg het, is ooit beantwoord nie.
     • Hy het nooit eers die aangesig van sy Regter, die aangesig van God gesien nie.

O, wat ‘n verskriklike, aaklige plek is dit nie.

B. DIE HEL

Hierdie is die plek van ewigdurende straf, maar voordat ‘n sondaar van die doderyk na die hel oorgaan, moet ‘n openbare verhoor eers plaasvind.

 1. Die Wit Troon oordeel

Daar is ‘n beginsel in ons regstelsel dat geregtigheid nie net  moet ge-skied nie, maar ook sigbaar moet geskied. Eweneens het ons Regver-dige Vader ‘n dag bepaal, die “Dag van die Here,” waarop ‘n verhoor van alle sonde wat ooit gedoen is, sal plaasvind. Hierdie hofsaak sal nie wees om te bepaal of ‘n persoon skuldig is of nie, maar eerder om elke persoon se sonde aan die kaak te stel; om te wys hoe verskriklik hy teen God gesondig en selfs sy genadige aanbod om hom dit in Chris-tus kwyt te skeld, verwerp het.

En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is ge-open. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur ge-werp. (Open 20:1-15).

En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel ge-werp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepy-nig word tot in alle ewigheid. (Open 20:10).

 1. Fisiese lyding in die hel
    • 2Thes 1:7-9 (“ewige verderf”).
    • Luk 13: 28 (“daar sal geween wees en gekners van die tande”).
    • Open 14:9-11 (“en die rook van hulle pyniging gaan op vir ewig en altyd en hulle het dag en nag geen rus nie”).
    • Open 21: 8 (“Openb 21:8Maar wat die vreesagtiges aan-gaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood).

C. VERSKILLENDE GRADE VAN STRAFTOEMETING

 En daardie dienskneg wat die wil van sy heer geken het en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word; maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat slae verdien, sal met min slae geslaan word. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word; en aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis. (Luk 12:47,48).

Hieruit is dit baie duidelik dat God se oordeel billik sal wees en dat Hy die hoeveelheid geestelike insig wat ‘n persoon ontvang het, in ag sal neem. Selfs in die natuur is soveel omtrent God geopenbaar.

Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die godde-loosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skep-ping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie; om-dat hulle, alhoewel hulle God geken het, Hom nie as God verheerlik of gedank het nie; maar hulle het dwaas geword in hul oorlegginge, en hul onverstandige hart is verduister. (Rom 1:18-21).

‘n Groot deel van God se Wet is aan die mens deur sy gewete geopenbaar.

Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulleself ‘n wet, al het hulle geen wet nie; omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle ge-wete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig, in die dag wanneer God die verborge dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie. (Rom 2:14-16).

Hieruit is dit baie duidelik dat ook diegene wat nooit die Evangelie gehoor het nie, ook voor God veroordeeld sal staan.

E. VERLIES VAN ALLE GOEIE DINGE WAT VAN GOD ONTVANG WAS

Om te begryp wat dít beteken, moet ons eers weer kyk na die skepping en die sondeval van die mens. Alles wat God geskep het, was goed, so ook die mens, sy liggaam, sy brein, sy gedagtes, sy gewoontes, sy dade, dit alles was goed; so ook alles wat hom omring het. Hy was innerlik in vrede met hom-self en uiterlik, met sy omgewing.

Die oomblik toe hy sondig, was hy nie meer in harmonie, in vrede met hom-self en ook nie meer met die natuur nie. Hy het ontsaglik baie van die goeie wat in homself was, verloor en die natuur het ook baie van sy prag verloor omdat dit vervloek was. God het egter nie onmiddellik al sy goedheid aan die mens en natuur onttrek nie. Adam het sy vrou behou en hy kon nog steeds die aarde bewerk en daaruit lewe, alhoewel dit met baie moeite ge-paard sou gaan. God het ook aan die mens die geleentheid gebied om sy sondeval te oorkom deur Hom, die Here, as sy God te aanvaar. Daarvoor het Hy ‘n geweldige prys moes betaal omdat Hy sy Seun as sondeoffer moes oorgee om die mens se vryheid te kon terugkoop.

Maar nou, die mens wat hierdie geleentheid nie aangegryp nie, maar wat God se genadige aanbod verwerp, verloor al God se goedheid wat hy gedu-rende sy leeftyd ondervind het. Dit is soos wanneer ‘n ‘n werknemer uit sy werk bedank; hy verloor dan sy salaris, huis, motor en al die ander voor-dele want sy werkgewer het dan geen verdere verantwoordelikheid teen-oor hom nie.

Kom ons kyk nou wat dit beteken om al die goeie dinge wat ons in hierdie lewe geniet, te verloor en aan die ander kant, die teenoorgestelde daarvan te belewe, naamlik alles wat sleg is, want dit is wat gebeur wanneer ons Christus verwerp: ons verwerp al die goeie wat Hy aan ons bedeel het, ja selfs die ongelowige het soveel goeie dinge van Hom ontvang.

    • Die gemeenskap met ander mense. God het ons so ge-skape dat ons sosiale wesens is, maar in die hel sal die mens gaandeweg al verder van andere verwyderd raak; hy sal nie ‘n enkele vriend hê, of ooit ‘n woord met enige ander wese kan gesels, of luister na wat ‘n ander persoon vir hom sê nie; hy sal absoluut alleen wees met sy gedagtes.
    • Deur Christus te verwerp, verwerp ‘n persoon ook sy vermoë om lief tehê; hy sal verteer word ‘n deur ‘n siedende haat teenoor God en teenoor elke ander le-wende wese. Dit sal hom verteer en maak dat hy onbe-skryflik ongelukkig is. Miskien het hy op aarde sy woe-de op sy familie of op winkelassistente wat hom be-dien het, uitgehaal en op elkeen wat oor sy pad gekom het; nou sal daar niemand meer wees op wie hy sy op-gekropte woede kan uitgiet nie; dit sal dus net erger en erger word.
    • Hy het God se weg om liefdevolle seksuele omgang met sy ‘n huweliksmaat te geniet geminag en met talle an-der mans of vrouens geslaap en omgang gehad; nou sal onbeheerbare wellus hom verteer; dit sal gedurig-deur opbou maar nooit vervulling smaak nie.
    • Hy het heilsame kosse en gesonde drankies wat God voorsien het, verwerp en toegegee aan die versoeking om stimulante soos alkohol en dwelmmiddels te ge-bruik en nou sal hy hunker daarna maar daar sal geen verskaffer wees of enige manier waarop hy dit kan bekom nie.
    • Hy het Jesus die Lig wat elke persoon se insig verlig, verwerp en nou sal hy alle kennis van wat reg of ver-keerd is, verloor en sal sy gedagtes in ‘n gedurige war-boel wees en mekaar aankla of probeer verskoon, sonder dat hy ooit die antwoord sal vind.
    • Hy sal teenoor homself die slegste mens word wat hy nog ooit ontmoet het en sal vir ewig met daardie per-soon moet saamleef.
    • Aangesien hy in ‘n bodemlose put gewerp sal word, sal sy toestand gedurigdeur net slegter en slegter word. Hy sal onophoudelik verder wegbeweeg van wat goed is en dieper en dieper verval in dit wat sleg is.
    • Hierdie sal nie dinge wees wat God oor hom gebring het nie, dit sal wees wat hy self gekies het gedurende sy lewe op aarde; nou sal hy die volheid daarvan be-lewe. Dit is hoe die hel sal wees; selfs al sou God net eenkant toe staan en ‘n persoon laat gaan sonder om enige straf oor hom uit te spreek.
    • In hierdie lewe is daar mense wat, terwyl hulle ge-moedstoestand nie naastenby so erg is as wat so pas beskryf is, probeer om hulle eie lewens te neem met die hoop om na ‘n beter wêreld te ontvlug, maar wan-neer iemand eenmaal in die hel is, is selfs daardie opsie nie meer daar nie.
    • Duiwels (demone) wat nog nie eers in die hel is nie maar hier op aarde verkeer, is die ongelukkigste van alle kreature en wanneer hulle van iemand besit neem, raak die persoon buite sy sinne van geestelike pyn. Die duiwelbesetene van Gadara, in wie ‘n legioen demone gewoon het, het soveel innerlike onrus (hel) verduur dat hy dag en nag op die berge en tussen die grafte geloop en skreeu en homself met klippe stuk-kend gekap het om daardie innerlike marteling te probeer ontvlug (Mark 5:5). Dít is die vlamme van die hel wat binne in die mens sal brand.

O, hoe krimp my hart nie ineen net omdat ek hierdie woorde moet neer-skryf nie. God het nooit bedoel dat dit só moes wees nie, die mens het dit op homself gehaal; hy alleen is daarvoor te blameer.

F. KIES DIE LEWE

Nadat jy nou hierdie skrikwekkende gedeeltes uit die Skrif gelees het en jy miskien nog nie tot bekering gekom en die Here Jesus as jou Verlosser aan-geneem het nie, doen dit sommer nou, asseblief. Moet nie langer uitstel nie. Hy sal jou met vreugde aanneem, net soos wat hy gedoen het met my en met elke ander sondaar wat ooit na Hom toe gegaan het.

……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → HEL EN DODERYK . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
  SwakRedelikGoedBaie goedTreffend


  ……….