Die Millennium

A. DIE MILLENNIUM

(Insiggewende Skrif: Jes 2:1-5; 11:1-16; 32:1-20; 35:1-10; 60:1-22; Jer 31:1-40; 33:1-26; Ese 37:14-28; Amos 9:11-15).

 1. Doel van die Millennium?

Die hoofrede sal wees vir God om sy oorspronklike doel vir hierdie teenswoordige aarde te vervul voordat Hy die nuwe hemel en aarde daarstel.

Indien nie, sou Hy moes erken dat Sy projek met die skep van die mens as metgesel vir homself en daarmee saam, ‘n habitat vir die mens om in te woon, nie net tydelik deur satan  gestuit is nie, maar dat hy dit permanent gefnuik het. So sou die duiwel as wenner uit die stryd tree.  Sou God dan ‘n nuwe hemel en aarde bedink en skape, watter waarborg sou daar wees dat daardie projek nie ook skipbreuk sou ly nie?

Om hierdie beginsel te verduidelik, laat ons die volgende voorbeeld gebruik. Sê nou ek bou ‘n spoorlyn deur ‘n landstreek van ongekende natuurprag en ‘n luukse trein om passasiers daarlangs veilig na ‘n idilliese onbekende bestemming te vervoer.  Ook lei ek twee uiters bekwame persone as masjiniste op om die trein op sy tog te neem. ‘n Vyandige boosdoener verkry egter toegang tot die trein en praat hulle om, om ‘n sekere kontrole wat net vir gebruik van die ontwerper van die trein bedoel is, na bo te verskuif. Sodra hulle dit egter doen, verloor hulle beheer, ontspoor die trein en slaan om sodat sommige passasiers vermink word en andere sterf.

Wat nou gedaan? Die logiese antwoord sou wees om die spoor en trein te herstel en die projek dan weer in bedryf te stel, maar met veiligheids-maatreëls om ongemagtigde toegang te voorkom. In plaas daarvan, gooi ek die hele idee oorboord, verloor miljoene rand en wend my tot die opstel van ‘n lugvervoerstelsel met gebruikmaking van ‘n straler.

Wat sou waarnemers se gevolgtrekking wees? As hulle nie behoorlik ingelig is oor die oorsaak van die ramp nie, mag hulle dink dat die fout by die trein of spoor gelê het, dws by my,  en dat ek onbevoeg was om so ‘n vervoer-stelsel te ontwerp en te bedryf en dit nooit moes aangepak het nie. Voortvloeiend hieruit, sou hulle meen dat ek nie met menselewens vertrou kon word nie en dat my tweede projek net sowel op ‘n ramp kon uitloop.

As Christus nou die idee van die Tuin van Eden met die mens wat dit beheer soos Hy dit oorspronklik ontwerp het, sou skrap, sou ons kon aflei dat dit nooit “goed” was soos wat Hy  herhaaldelik verklaar het dat dit was nie. Ons mag dan dalk geredelik met Eva saamstem dat God nie so perfek was soos wat Hy voorgegee het nie. En, net soos Sy, kon ons dalk besluit het dat ons inderdaad beter vir onsself sou kon doen.

Dit beteken dat dit vir God belangrik is om die voortreflikheid van sy oorspronklike ontwerp van die mens en sy habitat te bewys deur dit behoorlik te laat funksioneer. Dit is wat Hy gedurende die Millennium sal doen.

Die lewe op aarde tydens  daardie duisend jaar sal dus tot ‘n groot mate identies moet wees aan wat dit in die Tuin van Eden was, voor die sondeval. Sal ons Heer dit kan bewerk? Natuurlik!

Adam en Eva het in werklikheid aanvanklik baie goed gevaar deur nie aan die verbode vrug te raak nie. Dit was eers toe satan op die toneel verskyn en hulle omgepraat het om teen God se reëls te handel, dat Sy plan vir die mensdom ontspoor is.

Gedurende die Millennium sal die saboteur veilig agter slot en grendel wees en nie in staat om die mens te verlei om af te wyk van God se plan vir sy veilige en vreugdevolle rit deur hierdie lewe nie. Dit sal dan aan die mens oorgelaat word om ongehinderd te leef na die diktering van sy eie gewete en die leiding van die Heilige Gees. (Halleluja).

Al die ander redes vir die Millennium vorm deel van hierdie een; redes soos die vervulling van Sy beloftes en verbonde aan Abraham, Dawid en die mensdom, ens.

Laat ons net na ‘n paar ooreenkomste tussen die lewe in die Tuin en die lewe tydens die Millennium kyk.

 1. Lewe Gedurende die Millennium
 • Die Here Jesus sal fisies by die mensdom wees en met hulle gesels soos wat Hy met Adam en Eva gedoen het.
 • Die Tuin van Eden was aan Adam en Eva toevertrou om dit te bewerk en te bewaak (beskerm). Net so het die Here Jesus belowe dat mense aangestel sal word om oor “stede” te heers tydens die Millennium. Die omvang van die gebied waaroor hulle aangestel sal word, sal gebaseer word op hoe verstandig hulle die talente wat Hy voor die Millennium aan hulle toevertrou, benut het. (Matt 25:14-23). Hulle sal ook as regters en landdroste op die regbanke sit om oortreders te oordeel want daar sal baie sulkes wees onder die mense wat tydens die millennium gebore sal word (Matt 19:28; 1Kor 6:2).
 • Sal dit nou nie vernederend wees vir die verhewe heiliges om terug te keer van die Paradys en weereens te meng en interaksie te hê met die sondige mensdom nie? Nee, hulle sal nie op dieselfde vlak as die res van die mensdom wees nie. Hulle sal wees soos die engele wat op die aarde kom dien, maar nie verontrief of besmet word deur die lewens van dié wat hulle bedien nie. Hulle sal soos die Here Jesus wees na Sy opstanding. Hy was steeds betrokke by bediening, maar het nie meer daaronder gely nie en kon na willekeer verskyn en weer verdwyn.
 • Plant-en Dierelewe. 

Rom 8:19  Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. 20  Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het 21  in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. 22  Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe.

 Sedert die sondeval van die mens, het die skepping op soveel maniere gely: dorings en distels, droogtes, siektes wat plante en diere aanval, natuur katastrofes soos aardbewings, tsunami’s, ens. en miskien, bo alles, die mens se verontagsaming van God se opdrag vir die behoud van fauna en flora.

Die vloek wat oor die aarde gekom het, sal waarskynlik nou ten minste gedeeltelik opgehef word sodat die skepping ‘n oorvloed van voedsel sal oplewer, voldoende vir al sy inwoners. Selfs die woestyne sal verander word in vrugbare tuine.

Dierelewe sal na normaal terugkeer wat beteken dat daar geen vleiseters sal wees nie. Dier en die mens sal vreedsaam saam woon (Jes 11:6-9).

 • Geregtigheid sal heers. Dit sal universele vrede verseker. Alhoewel ‘n toenemende aantal van die opkomende bewoners van die aarde nie weergebore sal wees nie, sal hulle onder God se volmaakte en Almagtige regering staan en Sy verordeninge moet nakom of die gevolge van ‘n kwaai maar regverdige straf moet dra.
 1. Waarom vir 1000 jaar?

Hierdie getal word ses keer in Open 20:1-6 genoem. Sê dit iets belangriks vir ons? Kom ons bekyk die getal van naderby.

Die getal 1000 = 10x10x10. Laat ons dus eers na die getal 10 kyk. Dit verskyn 232 in die Skrif (WEB) waarvan die belangrikste moontlik is waar dit betrekking het op die aantal gebooie wat God aan Sy volk gegee het. Ons ken dit as DIE 10 GEBOOIE. Hy het daardie tien uitgekies om aan ons Sy grondbeginsel van liefde tot God en medemens oor te dra. So, die getal 10 dui aan, genoeg of,  voldoende. Die getal 3 het betrekking op die drie-enige God. Die getal 1000 bestaande uit 3 keer 10 sê dus dat God daardie tydperk as lank genoeg beskou om sy punt in par 1 hierbo genoem, te bewys. Dit sal ook genoeg tyd voorsien vir die mensemassa om Jesus as Here te aanvaar en deel te kry in Sy ewige heerlikheid.

 1. Getalle Toegevoeg tot die Familie/Bruid/Burgers van die Koninkryk

So ‘n vreedsame, siektevrye omgewing, sal ‘n ongesiene bevolksontploffing tot gevolg hê, sodat God se aanvanklik opdrag aan die mens om vrugbaar te wees, te vermeerder en die aarde te vul, letterlik uitgevoer sal word. Asemrowende getalle mense sal dus potensieël gedurende hierdie tydperk na Christus kan kom. Dit sou nie onrealisties wees om te verwag dat die aarde se eindsyfer van gereddenes dié van verlorenes so vêr sal oortref, en dat laasgenoedes ‘n baie klein minderheid sal uitmaak nie.

(“O Heer, mag dit verseker so wees. Dit is waarvoor ons bid en U vertrou, o magtige en barmhartige Vader, Seun en Gees.”)

B. DIE sATAN SE BEVRYDING (LOSMAKING) EN DIE LAASTE OPSTAND (OPENB 20:7-10)

 1. Waarom word hy Bevry?

Nadat die leser ‘n ruklank agteroor in sy gemakstoel gelê en hom met soete gedagtes ingedink en verlustig het in die komende hemelse 1000 jaar, word hy geskok deur die aankondiging oor die media dat die aartsvyand van die mens, die duiwel, pas na verloop van soveel jare, weer uit die gevangenis losgelaat is. Op Millenia TV sien hy hoedat kinders van God regoor die aardbol, geskok, hand voor die mond op straat en in die wandelgange stilstaan. Hulle kyk mekaar verbaasd, onbegrypend aan. Die onuitgesproke vraag op almal se lippe, “Waarom doen ons Here dit dan tog?”

Wel, die antwoord is eintlik heel eenvoudig: dit is ‘n strategiese daad van God om die menigtes wat Hom, nieteenstaande al die bewyse van Sy liefde en heerlikheid wat hulle omring,  nie as hulle God aangeneem het nie, tot ‘n finale beslissing te bring. Slegs dan sal hulle verwyder kan word uit die midde van die godvresendes. So sal die Koninkryk van God uiteindelik finaal gereinig word. Slegs dan kan die nuwe hemele en die aarde geskep word. Nou sal die koring van die kaf, die vrugdraendes van die onkruid geskei word.

 1. Satan se Herverskyning

Dit is God wat in beheer is van die bodemlose put (die afgrond) en Hý sal beveel dat die seël gebreek en die langtermyn gevangene vrygelaat word (tesame met sy hordes demoniese engele).

Hierdie bose wese en sy makkers sal nie verander en tot bekering gekom het deur ‘n 1000 volle jare se pyniging nie. Dit bewys nogmaals dat ‘n sondige wese homself nie kan verander nie; slegs God kan ‘n nuwe natuur binne-in hom inbring, en dit alleen wanneer hy Hom daarom vra.

 1. Hy sal Uitgaan om die Nasies te Mislei

Hy sal geen tyd verspil nie maar onmiddellik begin om uitvoering te gee aan sy passie om Christus te oorwin en te vernietig. Dit sal hy doen deur die ongeredde mensdom op te sweep om hom te volg. Net soos van ouds sal sy strategie diè van misleiding wees.

Die aard van die misleiding word nie genoem nie, maar sal waarskynlik dieselfde wees as wat dit was in die Tuin van Eden was, naamlik dat God nie goed is nie omdat Hy die beste van hulle weerhou.

 1. Die Reaksie van die Menigtes.

Hulle sal Satan se verdraaiïng van die waarheid glo. God self sal ook toelaat dat hierdie leuen hulle oorweldig omdat hulle nie gereageer het op die waarheid van Sy gedemonstreerde liefde en Hom nie as Saligmaker en Koning aangeneem het nie.

Hoe is dit moontlik dat sommiges die duiwel se leuen te midde van soveel bewyse van God se goedheid sal glo? Wel het dit nie ook met Adam en Eva in die Paradys gebeur nie? Boonop, vir die geharde sondaar sou God se 1000 jarige regverdige regering, gepaardgaande met die strenge toemeting van straf vir oortreders, ‘n uiters pynlike ervaring gewees het en ‘n enorme haat in hul harte teenoor Koning Jesus opgewek het. Hulle sal, soos wat nou ook maar gebeur, gretiglik glo dat hulle verskriklik verontreg is. Daarom sal hulle die geleentheid aangryp om onder leiding van die bose in rebellie op te staan om Sy regering omvêr te werp sodat hulle weer in sorgelose bandeloosheid kan lewe.

In Open. 20:8 word hulle getal aangegee as soveel as die sand aan die seefront. Kan dit soveel wees? Wel, dink aan Jakob en sy familie. Toe hulle in die vrugbare land van Egipte gaan woon het, was hulle net 70 siele en 400 jaar later, toe hulle daaruit weggetrek het, het hul getalle tot ten minste naby die 2 miljoen aangegroei.

Toegepas op hierdie post duisendjarige situasie: teen die einde van die sewe jaar van verdrukking sou daar beslis meer  as 70 siele oorgebly het wat nie die merk van die dier nie aanvaar het nie. Kom ons sê daar was 1000 wat aanvanklik daardie ideale omstandighede deelagtig geword het. Sou hulle nie oor so ‘n lang tydperk tot miljoene kon aangegroei het nie? Ongelukkig het ‘n ontelbare aantal kinders wat uit hulle gebore is, die sondige geneigdheid van hulle harte nagevolg en Christus nie as Saligmaker en Koning aanvaar nie.

Hierdie misleide, vyandige menigte, so veel soos die sand van die see (Open 20:8) sal satan volg in sy oorlogsaanval wat op Jerusalem, vanwaar Jesus sal regeer, gemik sal wees.

Hulle word die Gog en die Magog genoem en sal kom vanuit die vier hoeke van die aarde. Hulle sal dus nie dieselfe groep  wees as Rusland en sy Medewerkers wat Jerusalem in die middel van verdrukking aangeval het nie. Waarskynlik word hulle maar net so genoem na analogie van daardie vorige aanval wat dieselfde doel gehad het, naamlik die vernietiging van God se mense.

 1. Die Uitkoms van hulle Opstand

Hierdie keer, sal daar geen nodigheid wees vir God se mense om hulleself te verdedig nie, want die Here sal sy Almagtige krag gebruik en hulle vernietig met vuur uit die hemel (Openb 20:9).

Die duiwel, wat hulle mislei het, sal in die poel van vuur en swael gewerp word, waar die dier en die valse profeet reeds sal wees. Daar sal hulle dag en nag vir ewig en ewig gepynig word (Openb 20:10).

//////////

……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → MILLENNIUM . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
  SwakRedelikGoedBaie goedTreffend


  ……….