Die Onse Vader; Matt 6:5 – 13

HIERDIE DOKUMENT MAG GRATIS VIR PERSOONLIKE GEBRUIK AFGELAAI WORD

Lees asb Matt. 6:5-13 (Kyk ook na Luk 11:1 – 4)

n Mens moet leer om te bid.

In Luk 11:1 lees ons: En toe Hy op n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy dissipels vir Hom nadat Hy opgehou het: Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy dissipels geleer het. Die dissipels was diep aangegryp deur Jesus se gebedsomgang met Sy Vader en het begeer om ook so te kon bid; vandaar hul versoek en vandaar die lering wat Hy toe vir hulle gegee het en nou hier vir ons opgeteken is.

Wat Hy besonder beklemtoon, is dat opregtheid en intiemheid twee van die belangrikste elemente van gebed is wat God behaag.

Gebede wat nie die Troon haal nie.

Eers gee Hy twee voorbeelde van afkeurenswaardige gebed:

Eerstens dié van die Fariseër wat spesiaal op ‘n straathoek gaan staan en bid sodat sy “vroomheid” van vier kante af gesien en bewonder kan word. Terselfdertyd loer hy dalk deur skrefies oë om seker te maak dat daar darem gesiene mense in die omtrek is wat hom opmerk en hy nie sy energie verkwis nie. Sý gebed is bedoel vir die mens se oor en het as doel om homself te vereer en dit is ook al wat hy daarmee bereik. Dit is aards en bly in die lug hang saam met die stof van die aarde.

‘n Tweede tipe van oneffektiewe gebed is die heidense model waarmee gepoog word om die afgod met ‘n stortvloed van woorde om te praat of te oorrompel om die bidder se begeerte te bevredig. Die stroom van woorde herinner aan die geknetter van ‘n masjiengeweer. Onse God is die Almagtige, hoog verhewe bo enige vorm van manipulasie; Hy is ook die Regverdige en gee alleen dit wat Hy goed, reg en tot voordeel van die bidder ag. Hy weet dan ook sommer al vooruit wat die behoefte is van die bidder wat op pad is na Sy troonkamer.

‘n Derde tipe gebed wat nie suksesvol sal wees nie, is die versoek van ‘n haatdraende persoon wat vra dat God sy sondes moet vergewe. As ek vergifnis vra, moet ek gewillig wees om te vergewe, anders vra ek om onregverdig bo andere bevoordeel te word deur vergifnis te ontvang terwyl ek dit van ‘n ander weerhou. Dit is seker nie te vergesog om ook ander soortgelyke situasies hierby in te lees nie. Hoe kan ek byvoorbeeld vra dat die Vader my beskerm teen uitbuiting deur my werkgewer as ek op my beurt my ondergeskiktes uitbuit? Hoe kan ek vra om bevorder te word as ek te lui is om hard te werk? En hoe kan ek Hom vra om in my materiële behoeftes te voorsien as ek te suinig is om in andere se behoeftes te voorsien terwyl ek in die vermoë is om dit te kan doen?

Belangrike grondbeginsels van gebed.

Wat dan is Jesus se model van die gebed wat God behaag? Hy gee die volgende riglyne:

Dit moet soos ‘n pa – seun gesprek wees. Die woord “Vader” kom 9 maal voor in hierdie 18 verse. Dit sê mos vir ons iets.

In gebed gaan dit eerstens om die diepte van die verhouding en nie om die gebruik van die regte welluidende woorde nie. Die wagwoorde is “opregtheid” en “intimiteit”. Ons gebedsgesprekke met Hom moet ontspanne en gemaklik wees. Wanneer ‘n dwelmverslaafde, gewelddadige bendeleier die regter op die regbank sien sit, wel daar agressie en vrees in hom op maar as daardie regter hom later met sy instemming as ‘n seun aanneem, sal hy hom beslis nie meer aanspreek as “U Edele” Dit sou net aanstoot gee en die verhouding vertroebel. Wanneer ‘n kind van God op ‘n punt kom dat hy oor die drumpel van ‘n formele verhouding getree kry en die heerlikheid van ‘n soete binnekamer gemeenskap met sy Hemelse Vader binnegaan, het hy sommer reuse geestelike vooruitgang gemaak. Sy geloofsvlak sal styg wat weer sal lei tot soveel meer gebedsverhoringe. (Maar daar kom n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom so sal aanbid.) (Joh 4:23).

Die seun sal egter nie sy verhouding met sy Vader misbruik deur dinge te vra wat hy goed weet teen sy Vader se wil is nie want hy het die Vader lief en wil Hom nie in ‘n posisie plaas dat Hy moet nee sê nie want Sy begeerte is juis om Sy liefde vir Sy seun te bewys deur aan sy versoeke te voldoen. Wanneer hy die binnekamer verlaat, wil die Vader hom sien uitgaan met arms vol antwoorde.

‘n Informele verhouding beteken geensins dat die seun minder respek vir sy pa sal hê nie soos wat ons later sal sien.

Soms verkeer ons egter ook onder onhoudbare druk en sal ons gebed dit weerspieël soos toe Jesus in Getsémané bloed gesweet en gepleit het: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil. (Matt 26:38-44)

Raamwerk van n model gebed.

Kom ons kyk nou na die gebedsraamwerk wat Jesus vir Sy dissipels gegee het:

  • Eerste aan die beurt is God en Sy koninkryk:

Onse Vader wat in die hemel is, laat U Naam geheilig word; laat U koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde; Lees daarmee saam:Dit is saliger om te gee as om te ontvang. (Hand 20:35) Jesus leer ons nie net wat om te bid nie, maar ook die volgorde van die inhoud van ons gebede. Die seun wat sy Vader liefhet, stel sy Vader bo homself en eer Hom eers, voordat hy sy eie behoeftes voorlê. Hy spreek of sing woorde wat die Vader se hart verbly. Die byvoordeel daarvan is dat hy sy aandag vestig op die grootheid en heerlikheid van sy Vader waardeur sy geloof versterk word om vir homself en andere te bid. Die Bybel gaan eerstens om God, daarna om die mens en wanneer ons daardie prioriteit deurentyd handhaaf, sal Hy ons oplig om die wêreld saam met Hom in besit te neem. Dan sal Sy Koninkryk deur ons pogings soos ‘n veldbrand versprei.

  • Nou kom onsself aan die beurt:
  • Onse Vader,

herinner my daaraan dat ons baie kinders is, baie broers en susters en dat ek nie my voordeel bo hulle s’n moet soek nie.

  • … gee ons vandag ons daaglikse brood;

Hier gaan dit om ons materiële behoeftes. Die Here wat ons gemaak het, weet maar alte goed dat ons elke dag kos vir ons liggame moet inneem en Hy het die natuur so geskape dat daar voldoende vir almal is. Die meeste mense besef egter nie hul afhanklikheid van God nie en bid ook nie, daarom bid ek nie net vir myself nie maar sommer vir hulle ook en in besonder ook  vir my broers en susters in die Here. Waarom moet ek hiervoor bid as my Pa vooruit weet wat ek nodig het?

Eerstens sodat ek nooit soos Eva in die versoeking sal kom om te dink dat ek onafhanklik van my Vader kan lewe nie.

Tweedens omdat ek gedurende my tye van gebed in innige gemeenskap met Hom verkeer sodat ons verhouding sterker groei, ek Sy gedagtes en weë duideliker kan verstaan en Hy Sy wesensvoor-treflikhede (karakter eienskappe) aan my kan oordra; dit in my ingeplant kan word sodat ek Sy beeld sal uitstraal. (2 Kor 3:18).

Derdens omdat Hy van die begin af wou hê dat ons oor die skepping moet heers, dit bewerk en bewaak. In gebed besin ons oor ons eie behoeftes en oor dié van alles en almal om ons en dien ons ons petisies by die hemel in om ons in staat te stel om ons mandaat uit te voer.

Dit is soos die motorwerktuigkundige wat ‘n werkskaart kry om ‘n bepaalde motor te herstel. Hy ondersoek die motor sorgvuldig, bepaal watter onderdele en materiale hy benodig, teken dit aan en handig die kaart dan by die onderdele afdeling in om uitgereik te word met alles wat hy nodig sal hê om sy opdrag uit te voer. Die onderdele is reeds in voorraad; hy is nie verantwoordelik om dit te vervaardig nie.

As kind van God kan ek my petisie met die grootste vrymoedigheid by my Vader se onderdele- en voorraadkamers indien want beide ek en die werk wat ek vandag moet doen, is Syne. Ja, en dit gaan om vandág se behoeftes. Môre sal ek vra vir die onderdele van die kar wat ek môre moet regmaak. Daarin is ek en die mossie eenders; ons leef net een dag op ‘n slag.

  • en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe;

Nou kom ons by ons geestelike behoeftes. Wanneer ek agterkom dat ek gesondig het, moet ek dit sommer daar en dan kort en saaklik aan my Vader bely en dan my pad met vreugde verder loop. Om skuld op te loop by die klerewinkel is alreeds verkeerd, maar om daardie rekening maandelank teen my naam te hê is ‘n groot onheil. Later loop ek draaie om die winkel. Net so verloor ek my vrymoedigheid teenoor my Vader as ek geestelike skuld oploop.

Ons skulde. Ons moet ook andere se geestelike lewens voor die Troon opper want die meeste mense is nog nie op die plek om vir hulleself te kan bid nie. Jesus het gevra: “Vader vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie.” Abraham het ingetree vir die goddelose mense van Sodom en Gomorra. Moses het gevra dat die Here tog nie Sy volk Israel moet uitwis nie. Ja, daar is baie Christene wat so kontak met hul Vader verloor het, dat hul broers en susters maar vireers vir hulle moet intree.

…en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose.

Ons Vader versoek niemand nie (Jak 1:13) maar ons het ‘n bose vyand wat slim planne maak om ons te pootjie. Ons leef van die wieg tot die graf in ‘n oorlogsone en kan met ons volgende tree vorentoe ‘n landmyn aftrap. Ons alwetende Vader weet egter van elke lokval en waarsku ons betyds maar ons moet waaksaam wees en ag gee op wat Hy sê. Geestelike oorlogvoering. Jesus sê ons moet bid om verlos te word van die bose. Moontlik stuur God engele om die bose magte wat ons omsingel te verdrywe. Ons kant is om te bid. Elke dag kan nog ‘n dag van oorwinning wees! Die “Want” waarmee die volgende sin begin, waarborg oorwinning op grond van die feit dat ons Vader in volkome beheer is.

  • Want aan U behoort die Koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen

‘n Koning en regter moet met respek behandel word. Tot vandag toe nog is dit ‘n reël in ons howe dat ‘n persoon wat die hof binnegaan terwyl dit in sitting is, ‘n oomblik stilstaan en in die rigting van die voorsitttende regter of landdros buig en so ook wanner hy die hof verlaat. Jesus sê ons moet ons gebed begin deur op ons Vader te fokus (voor Hom “te buig”) en voordat ons die Troonkamer verlaat, moet ons dit weer doen. Vir laas moet ons nog wegkyk van onsself en van die skommelende wêreld om ons, Hom in Sy heerlikheid aanskou en Hom aanbid. Die prentjie van Sy glorie sal dan dwarsdeur die dag voor ons oë wees. Gevolglik sal ons die skild van ons geloof hoog voor ons ophou en al die vurige pyle van die bose uitblus.

Amen. “Dit is waaragtig soos wat ek so pas gebid het,” is die woorde waarmee ek my Vader groet wanneer ek vertrek.

  • … en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. (V6,18) Wat ‘n kosbare belofte en hoe lekker is dit tog nie om te beleef hoe die versoeke wat ek miskien diep in die nag aan my Vader gerig het, nou een vir een in die volle daglig beantwoord word nie. ‘n Lewende, liefdevolle getroue gebedsverhorende Vader!

AANVULLENDE OPMERKINGS

Gebed is maklik om oor te praat maar moelik om te beoefen.

Gebed is ‘n onderwerp so wyd en diep soos die oseane wat ons omring. Oral in die Woord duik dit op. Dit is dus maklik om ‘n preek of lesing oor gebed uit te werk, maar vir vlees en bloed moeilik om te beoefen. Wanneer in ‘n byeenkoms gevra word wie gebed benodig en waarvoor, sal die aanwesiges 15 minute lank vir mekaar van hul behoeftes vertel, maar wanneer geleentheid gegee word om dié behoeftes nou net so aan hul Vader oor te dra, is die meerderheid tjoepstil.

Gebed is kommunikasie tussen God en mens.

Baba-, tiener-, jongmens- en grootmens gebede.

‘n Baba kommunikeer met sy ma deur te huil of te lag; ‘n kleuter babbel; ‘n tiener loop oor van sy/haar drome en teleurstellings; ‘n mondige jongmens begin al agterkom dat daar meer dinge is om oor te praat as net oor sy eie klein wêreld; ‘n jongman van 28 kan saam met sy pa by die raadstafel aansit en sinvol oor die familie se plaas, industrieë, vloot of lugredery praat.

Waar staan ek in my gebedslewe; huil en lag; onnadenkende babbel; droomverlore onrealistiese versoeke en trane oor teleurstellings; versigtige voel-voel voorbidding vir ‘n nuutontdekte wêreld buite myself of in-diepte gesprekke en besinning oor Koninkryksaangeleenthede?

Ons Hemelse Vader geniet al ons gebede; van die wieg tot die graf.

‘n Liefdevolle ouer geniet gelukkig elke fase van sy kind se kommunikasie met hom en volg sy vordering en rypwording met belangstelling en genot. Dit is slegs wanneer die kind nie meer by pa en ma kom sit en gesels nie, dat hulle harte seer is; hulle dalk ‘n traan wegvee. Wanneer laas het ek ‘n bietjie by my Pa gaan sit en gesels?

Koes die Here eenkant toe wanneer jy wegtrek met jou trein-gebed ?

Gebed is twee-rigting kommunikasie. Moenie net jou storie uitstort en dan uithardloop om te gaan speel nie. Daar is baie dinge wat Hy vir jou wil sê; beide oor wat jy so pas vir Hom gesê het en sommer ook oor allerhande ander dinge. Bly net ‘n bietjie stil dat Hy ‘n woord kan inkry. Daardie sterk indruk wat in jou hart opkom; wag verder op Hom, dan sal Hy dit óf wegneem óf sterker na vore bring. Daardie prentjie voor jou geestesoog (noem dit ‘n visioen as jy wil); dit bevat dalk ‘n kosbare bemoediging of aanduiding van die koers wat jy moet inslaan.

Gebede wat keer op keer die kol tref.

Die vrugbaarste gebede is dié wat gebid word wanneer die Heilige Gees in volle beheer van die voorbidder is want Hy weet wat die bidder, dws. mý behoeftes is, maar ook wat God die Vader se “behoeftes” is, dws. wat die dinge is waarvoor die Vader my wil gebruik om voor te bid.

Skryf in by Jesus se Skool van Gebed.

HERE, LEER ONS BID!


……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → ONSE VADER . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend