DIE PENTATEUG

Die Pentateug beslaan die vyf boeke wat die Here deur Moses laat opteken het naamlik:

  • Genesis (wat ons reeds breedvoerig behandel het)
  • Eksodus
  • Levitikus
  • Numeri

Die oorblywede vier (wat oor die volk Israel handel) word in die huidige reeks gesamentlik behandel onder hoofde soos:

  • Uittog uit Egipte
  • Voorskrifte en vermaninge
  • Die tabernakel
  • Leviete en priesters
  • Offerandes en tiendes
  • Toetse, voorsiening en tugtiging

Gaan asb na die Inhoudgids bokant hierdie blad en gebruik die “Scroll Down Menu” on een van hierdie onderwerpe te kies