Die ryk jongman; Luk 18:18 – 30

HIERDIE DOKUMENT MAG GRATIS VIR PERSOONLIKE GEBRUIK AFGELAAI WORD

Lees asb. Luk 18:18-30 (Sien ook Matt 19:16-29 en Mark 10:17-31))

 ‘n Kortsigtige ryk man.

In ‘n vorige Skrifgedeelte het ons gelees van ‘n rykman wat so op sy besittings gekonsentreer het, dat hy geen gedagte aan die ewigheid gegee het nie. Sy skielike dood het hom onverhoeds betrap, met die gevolg dat sy siel verlore gegaan het.

‘n Vêrsiende rykman.

Hier het ons nog ‘n ryk man, ‘n jongman en hy het werklik vir God gesoek. Hy het nie gewag dat iemand anders moes kom om hom te vra dat hy hom tot God bekeer nie, nee, hy het self navraag gedoen waar Jesus was en na Hom toe gegaan. In Mark. 10:17 (saamgelees met Matt. 19:16), lees ons dat, toe Jesus besig was om uit die dorp uit te gaan, hierdie jongman aangehardloop gekom, voor Hom op sy knieë neergeval en uitgeroep het: “Goeie Meester watter goeie ding moet ek doen om die ewige lewe te beërwe?”

‘n “Goeie” mens se lewe getuig van goeie dinge.

Voordat ons besluit wat hy nog kortgekom het, kom ons kyk  na watter goeie dinge daar reeds in sy lewe was.

Hy het verder as die huidige aardse lewe gesien en gestrewe.

Eerstens sien ons ‘n jongman wat besef het dat dit nie die einde van die mens se bestaan is wanneer hy sy laaste asem uitblaas nie, maar dat daar na die dood  nog ‘n ewigheid van voortbestaan voorgelê het. Hy het ook besef dat dit net God was wat met sekerheid vir hom sou kon sê hoe om hierdie Ewige Lewe te kan kry (te bekom); dws wat om te doen om tot in alle ewigheid volkome regverdig en gelukkig in God se teenwoordigheid te kan verkeer. Dit is seldsaam dat ‘n jongman sulke gewigtige vrae vra; die meeste ander jongmanne soek na al die plesiere wat hierdie lewe bied: jolyt.

Die lig wat hy reeds van God ontvang het, het hy tot die letter toe uitgelewe.

Hy was besonder bevooreg om as Jood groot te word wat van kindsbeen af uit die Torah, die vyf boeke van Moses en die Profete onderrig is en by hom het die saad nie op dooie ore geval nie, nee, hy het na die allerbeste van sy vermoë probeer om dit uit te leef en het besonder goed daarin geslaag want toe Jesus’n hele rits van gebooie aanhaal wat hy moes gaan hou, kon hy Hom in die oë kyk en sê dat hy dit van kleins af al doen. Hy was natuurlik net soos almal wat probeer om die Here se wil te doen, bewus dat hy soms gefaal het; wat hy natuurlik bedoel het was dat hy die gebooie onderhou het vir sovêr dit menslik moontlik was en dat sy geesgenote hom as so ‘n vroom mens geken en erken het.

Hy het sy merk gemaak in die lewe.

Hy het “vooruit geboer” en dit as jongman terwyl baie van sy tydgenote nog gesukkel het om hul voete te vind. Om vooruit te gaan in die lewe, is gewoonlik ‘n bewys van vernuf en harde werk. Die luiaard en verkwister kom nêrens nie. Boonop het hy blykbaar die vermoë gehad om oor andere in die gemeenskap beheer te kon uitoefen want in een van die Engelse vertalings word hy ‘n “ryk jong heerser” genoem.

Hy was ‘n nederige mens.

Alhoewel hy ‘n heersersposisie oor andere beklee het, het hy nogtans in Jesus ‘n groter en beter leier as hyself gesien en op sy knieë voor hom neergeval om meer van Hom te leer. In sy bestudering van die Skrif, het hy onder die besef gekom van die grootheid en heerlikheid van God en daarmee saam ook van sy eie kleinheid en onkundigheid in die weë van die Here. In Jesus het hy iemand gesien wat ‘n besonder noue verhouding met God moes gehad het. Daarop reageer hy nie soos die Fariseërs wat hulself opruk en verskonings soek vir hul tekortkominge nie, nee, hy erken teenoor homself dat hy kortskiet aan goddelike lig, hardloop na Jesus, val voor Hom op sy knieë en roep uit: “Goeie Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe?”

(Miskien moes ons hier net byvoeg dat die rede vir sy onsekerheid veral toegeskryf kon word daaraan dat die Heilige Gees nie saam met sy gees getuig het dat hy aan God behoort het nie (Rom 8:16).

Jesus het hom liefgekry.

In Markus 10:21 is dit opgeteken dat Jesus hom aangekyk en liefgekry het. Jesus, as Seun van God, het natuurlik alle mense lief, maar hierdie jongman se opregtheid en nederigheid het gemaak dat Hy besonder aangetrokke tot hom gevoel het. Dit was baie selde dat so ‘n opregte, gerespekteerde, nederige man die Here Jesus se advies gesoek het.

Jesus gee ‘n ongewone antwoord.

Jesus wou so graag dat hierdie pragtige jongman die ewige lewe moes hê en daarom het Hy hom met graagte vertel wat hy moes doen en gesê: “Daar is een ding wat jy nog kortkom, verkoop alles wat jy het, gee dit aan die armes en jy sal ‘n skat in die hemel hê. Kom dan hier en volg My.” Jesus het nie sommer die gewone antwoord van “Hoe om gered te word,” gegee nie maar onder leiding van die Heilige Gees dwarsdeur sy woorde en optrede gekyk na die x-straal plate en die sonars van sy hart, van sy gees, en die lelike kankergewas van liefde vir die wêreld daarop gesien. Soos ‘n bekwame sjirurg het Hy beveel dat dit verwyder moes word.

Die jongman het sy vraag gevra en sy antwoord verkry, direk uit die mond van die Seun van God. Ongelukkig was dit nie die antwoord wat hy verwag het nie.

Die prys van die Ewige Lewe was vir hom te hoog.

‘n Mens sou verwag dat hy met blydskap sou opspring om hierdie opdrag uit te voer en sodoende die ewige lewe te beërwe maar nee, hy was geweldig geskok. ‘n Diep donker frons het oor sy gelaat gekom. Hy kon sy ore nie glo nie. Hy het verwag dat hy net nog ‘n klein dingetjie sou moes bydoen, net die klein kersie op die groot pragtig versierde koek van sy lewe sou moes plaas. Nou moes hy hoor dat hy ‘n enorme berg kortgekom het; die berg van sy besittings, sy aansien, gerief en sekuriteit. Hy het nie ‘n woord gehad om die Here te antwoord nie, net omgedraai en met neergeslane oë weggestrompel sonder om enigsinds weer terug te kyk.

“Laat ons eet en drink en vrolik wees.”

Sien, hierdie jongman het sy besittings baie, baie liefgehad. Hy het hulle nie net in sy hande vasgehou nie, maar ook in sy hart. Nee, hy het hulle nie net besit nie, sy rykdom het hom besit. Dit was vir hom ondenkbaar om dit alles te verkoop, die opbrengs op die armes te verkwis en die Here Jesus te volg waar Hy ook sou gaan. Dié opoffering was net te groot. Hy wou nie dat sy rykdomme nou al as krediet na die hemel oorgeplaas moes word om eendag te geniet nie, hy wou dit hier en nou geniet. Hy het nie juis die gemeenskap met die Here Jesus begeer nie en om saam met Hom die land te voet te deurkruis, was nie sy visie vir ‘n goeie lewe nie, nee hy wou in die midde van sy baie besittings die lewe geniet. Ook het hy Jesus nie so heelhartiglik vertrou dat hy alles sou kon opgee en Hom volg nie, want sy eiendom was sy sekuriteit.

“Goeie” mense se onverwagte uiteinde.

Die tragedie van die verdoemenis is dat dit nie net vol slegte mense is nie, maar ook vol “goeies” wat te styf vasgehou het aan aardse dinge; so styf vasgehou het dat hulle nooit hulle hande en hulle harte kon oopmaak om die Ewige Lewe te ontvang nie.

“Nie alles wat blink is goud nie.”

Ek het eenmaal ‘n video gesien van ‘n roofvoël wat neergeduik het op ‘n dooie dier wat in ‘n rivier afgedryf het. Die karkas was egter baie swaar omdat dit verys het weens die koue. Die roofvoël het sy kloue daarin ingeslaan en met alle mag probeer om op te styg maar kon dit nie regkry en toe hy dit wou laat los, was dit te laat want sy kloue het vasgevries en sekondes later het hy saam met die aas oor ‘n waterval gestort en sy lewe verloor.

Ons moet oopkop kyk na die wonderlike dinge wat die huidige lewe ons bied. Sommige daarvan is lewelose karkasse en in ons gestoei om dit ons eie te maak, word ons deel daarvan. Dit is waar dat die kompetisie geweldig is en dat ‘n mens alles moet insit om brood op jou tafel te plaas, maar luister fyn na die waarskuwing van die Heilige Gees, want dit wat van vêr af goed lyk, kan aas wees wat die duiwel vir jou uitgesit het.

Die goeie nuus.

Die goeie nuus egter is dat Jesus sê dat alhoewel dit baie moeilik vir ‘n ryk man is om gered te word, niks vir God onmoontlik is nie. Loof die Here.

Jesus het besef dat hierdie insident sy dissipels diep in die hart gegryp en ‘n groot uitdaging vir hul geloof gestel het, daarom het Hy hulle onmiddellik ook aangemoedig deur vir hulle te sê: “Ek vertel vir julle die waarheid: Niemand het ooit sy huis of vrou of broers of ouers of kinders verlaat ter wille van die Koninkryk van God en nie baie meer soveel in hierdie lewe en hierna die Ewige Lewe verkry nie.” Wat Hy dus sê is dat die beloning om Hom te volg, reeds in hierdie lewe begin. Laat ons dus moed skep en ons Meester volg met harte wat vol is van vreugde want dan sal ons geseënd wees in hierdie lewe en ook in die lewe wat kom. Daar sal ons ook wees waar Lasarus en Abraham is, ja daar waar God self ook is.


……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → RYK JONGMAN . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend