Die waterdoop van gelowiges

A. HOE EN WANNEER MOET DIE GELOWIGE GEDOOP WORD?

Sodra ‘n persoon weergebore is, moet hy die waterdoop ondergaan.  Dit dien as openbare getuienis tot God en mens van wat binne-in hom gebeur het. Die onderdompeling van sy hele liggaam in water demonstreer dat hy in Christus sy ou sondige mens afgesterf het en begrawe is. Wanneer hy uit die water gelig word,  beeld dit uit dat hy in Christus in ‘n nuwe lewe opgewek is. Dit is wat die volgende tekste baie duidelik vir ons sê:

 … omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het. (Kol 2:12).  

Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel. (Rom 6:4).  

En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water; en die hofdienaar sê vir hom: Daar is water; wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê Filippus: As u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê: Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy het beveel dat die wa moes stilhou; en hulle het altwee in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar; en hy het hom gedoop. En toe hulle uit die water opklim, het die Gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. (Act 8:36-39).  

Daar is ‘n baie noue skakeling tussen die hemel en die aarde, byvoorbeeld: die engele verheug hulle wanneer ‘n enkele sondaar tot bekering kom (Lukas 15: 10) en wanneer hy sy bekering opvolg deur hom te laat doop, is daar waarskynlik hoofopskrifte beide in die hemel en in die hel. In die verdoemenis is daar ‘n siddering maar in die hemel weergalmende uitroepe van lof wat opgaan tot die Lam.

B. DIE WATERDOOP DIEN AS ‘N SKEIDSMUUR VAN GELOOF TUSSEN DIE OU EN DIE NUWE LEWE

Die doop is ‘n verdere stap van geloof, weg van die ou lewe waarvan Israel se verlossing uit Egipte ‘n simbool is. By hul aankoms by die Rooi See, is hulle deur die Egiptenare ingehaal. Moses het sy staf in geloof uitgestrek oor die waters en dit is gekloof sodat Israel kon deurgaan, maar die Egiptenare wat hul agtervolg het, het verdrink. 

‘n Christen wat deur die doopwater gaan, plaas ook ‘n verdere muur van geloof voor die duiwel wat hom agternasit en probeer terug sleep in die slawerny van sonde. Die feit dat die dopeling in die openbaar standpunt ingeneem en getuig het dat hy oorgegaan het in ‘n nuwe lewe, help hom om die versoeking om terug te draai, te weerstaan.

Israel se triomfontelike deurtog is gevier deur ‘n koordans van vreugde wat deur Miriam gelei is. Wanneer die dopeling en omstanders die waterdoop in diepte begryp, is dit eweneens net so ‘n heerlike geestelike belewenis.

C. DIT VERHOOG DIE HERE JESUS EN SPREEK TOT ONGELOWIGES

Wanneer, in ‘n gemeente, ’n persoon weergebore word, sy getuienis gee en gedoop word ten aanskoue van almal, word die Naam van die Here Jesus grootliks verhoog, sowel as sy werk wat Hy aan die kruis verrig het en dit maak ‘n sterk appèl op ongelowiges wat teenwoordig is om ook hulle vertroue in Jesus te stel en hulle lewens aan hom oor te gee. (Jesus het die werklikheid van die kruis vir jou deurgegaan deur te sterf, begrawe te word en op te staan; al wat Hy van jou vra is om dit in beeldvorm te verkondig in die vorm van die doop.)

D. DIT BAAN DIE WEG TOT DIE DOPING MET DIE HEILIGE GEES 

  1. Die verloop van gebeure op die dag van die Pinksterfees bevestig hierdie stelling

En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep. (Han 2:38,39). 

Let op na die volgorde: 1. Bekeer  2. Word gedoop  3. Ontvang die gawe van die Heilige Gees. Dit is die normale wyse wat gevolg moet word, alhoewel die Here soms anders te werk gaan. 

  1. Jesus se waterdoop het die weg gebaan vir sy doping met die Heilige Gees

Jesus se doop, wat so deur God verordineer was, sou die weg baan vir sy openbare bediening, en alhoewel Hy geen rede gehad het om tot bekering te kom en gedoop te word nie (want hy het nooit gesondig nie) het Hy homself nogtans in water laat doop om alle geregtigheid te vervul. Die gevolg was dat Hy deur die Vader ge-eer en gedoop is met die Heilige Gees.

 En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom. En daar kom ‘n stem uit die hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het. (Mat 3:16,17).  

 E. DIE WATERDOOP IS NIE GOD SE VERORDINEERDE WEG OM REDDING (VERLOSSING) TE ONTVANG NIE

Redding kom deur bekering en die plasing van ‘n persoon se vertroue in Jesus. Die waterdoop is ‘n daaropvolgende getuienis dat ‘n persoon die voorafgaande gedoen het. Die rower aan die kruis het hemel toe gegaan alhoewel hy nie die geleentheid gehad het om gedoop te word nie, maar hy het openlik sy bekering en sy geloof in die Here Jesus bely. Wat ‘n magtige impak moes dit nie op die omstanders gehad het nie!

En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het Hom gesmaad en gesê: As U die Christus is, verlos Uself en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê: Vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is?ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar Hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus: Dink aan my, Here, wanneer U in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees. (Luk 23:39-43). 

F. DIE WATERDOOP VAN ‘N GELOWIGE IS BELANGRIK OMDAT GOD DIT SO BESKOU

Ons het alreeds in die aangehaalde verse hierbo gesien watter belangrike praktiese redes daar is om na jou bekering gedoop te word. Maar laat ons byvoeg dat, al sou daar geen ander rede voor bestaan het nie, is dit  belangrik bloot omdat God dit verordineer het en elke klein dingetjie wat hy bepaal, is belangrik.

Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. (Mat 5:19).  

Onder die Ou Bededeling was besnydenis die teken van die verbond en God het dit as baie belangrik geag. So belangrik dat, toe sy uitverkore dienskneg,  Moses, versuim het om sy tweede oudste seun te besny, die Heer op die punt was om hom om die lewe te bring. Hy moes toe sy vrou beveel om dit onmiddellik te doen, want hy was waarskynlik reeds te siek om dit self te kon doen. Dit het gelei tot ‘n ernstige botsing tussen hom en haar. Sy het die voorhuid van die seun voor hom gegooi en uitgeroep, “Jou bloed-bruidegom!”

As God nooit verander nie, beteken dit dat Hy vandag nog net so sterk voel oor dit wat Hy beveel. Moet ons dan nie ook die opdrag dat ‘n gelowige gedoop moet word, ernstig opneem nie? Die keersy van die munt is dat die Here elke stap van gehoorsaamheid beloon met verdere seën. Waarom dan langer in ongehoorsaamheid lewe? Waarom die beste wat Hy vir jou beplan vir die res van jou lewe misloop?


……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → WATERDOOP . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Beskik u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit nie? Laai ‘n PDF toep (“app”) af op u selfoon of ander instrument.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend