Dissipels maak, SSG

 

SKRYF U EIE AANTEKENINGE OOR “DISSIPELS MAAK”.

GEBRUIK DIE ONDERSTAANDE SKRIFGEDEELTES EN GEDAGTES EN VOEG U EIE BY.

BIED DIT DAN AAN ANDERE AAN AS ‘N BYBELSTUDIE

A. “DISSIPELS MAAK” IN PERSPEKTIEF

Waarom moet elke kind van God deel hê aan die maak van dissipels? Om die belangrikheid van hierdie taak te besef, moet ons eers weer na die groter prentjie kyk.

Toe die Heer die hemele en aarde geskape het, het Hy dit vir homself geskape en die mens aangestel om namens hom daaroor te heers. Die mens het egter sy gesag oor die skepping verloor toe hy die knie voor die duiwel gebuig het. Vanaf daardie oomblik het die Here ‘n groot aandeel van sy heerskappy oor sy skepping verloor; die duiwel beheer dit nou deur die mens, waarvan die oorgrote meerderheid aan hom behoort.

Die mensdom is dus nou veroordeel weens hul sonde en opgesluit in ‘n geestelike gevangenis. Om iemand daaruit bevry te kry, moes God die Seun eers die volle skuld vir sy sonde betaal deur die straf daarvoor uit te dien. Dit het Hy gedoen toe Hy vir ons aan die kruis gesterf het (Kol 2:14). (Omdat God volmaak heilig en regverdig is, kan Hy geen sondaar in sy Koninkryk toelaat tensy sy skuld volkomelik betaal is nie. Om onbetaalde sondaars tot die hemel toe te laat, sou Hy sonde oor die hoof sien en self ook ‘n sondaar word.)

Vir elkeen wat sy aanbod van verlossing aanvaar, sluit Hy die gevangenis se deur oop, lei hom uit en skenk aan hom die wedergeboorte waardeur hy ‘n nuwe skepsel word na die beeld van sy Verlosser (2 Kor 5:17). En nou kom ons by die belangrike punt: hierdie nuwe wesens (mense) is outomaties burgers van die Heer se ongeskonde Koninkryk wat virewig so sal voortbestaan (hulle is ook kinders vir die Vader en ‘n bruid vir sy Seun).

Vir hulle sal Hy ‘n nuwe hemel en aarde skep waaroor hulle in geregtigheid sal heers met geen moontlikheid van ‘n verdere verval soos wat in die Paradys gebeur het nie. Die bestaande skepping met alles wat daarop is sal dan vergaan en die duiwel en almal wat dan nog aan hom behoort sal in die put van vuur gewerp word.

Ons sien dus hieruit hoe belangrik dit is dat elke kind van God, elke hemelburger, alles in sy vermoë sal doen om burgers vir hierdie nuwe Koninkryk te werf; die Koninkryk waarvoor Jesus sy lewe gegee het. Hy noem hulle ook dissipels, d.w.s. persone wat hulleself aan Christus oorgee om deur hom na sy beeld gevorm te word.  

Beantwoord nou asb. die volgende vrae in die lig van wat hierbo gesê is:

Is jy seker dat jy ‘n weergebore kind van God en burger van sy Koninkryk is en hoe het dit in jòu lewe gebeur? …

Wat het jy sovêr gedoen om dissipels vir Jesus te maak? …

.

B. JESUS AS DISSIPELMAKER

Jesus was reg van die begin af betrokke by die huidige aardse koninkryk waarvan ons deel is deurdat: (Joh 1:1-3; 1Kor 8:6; Efes 3:9; Kol 1:15, 16; Heb 1:2) …

Jesus se heel eerste taak as dissipelmaker vir die “Nuwe Koninkryk” was om eers self (Luk 4:1-15) …

In Hand 10:38 vind ons ‘n opsomming van wat Jesus in die loop van sy bediening gedoen het en in die volgende twee verse gee Hy breedvoeriger beskrywings van wat ‘n so ‘n bediening behels:

… gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. (Mat 10:8-10 – Lees verder tot einde van vers 15).

Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie. (Mar 10:45)

Skryf nou ‘n kort paragraaf oor die kwaliteite van Jesus as dissipelmaker; nie oor wat Hy gedoen het nie, maar oor die soort van persoon (dissipelmaker) wat Hy was. …

.

C. WERWING EN VOORBEREIDING VAN JESUS SE EERSTE DISSIPELS

 1. Werwing

Vroeg in sy bediening het Jesus reeds 12 persone aangestel as dissipels (apostels) sodat Hy voldoende tyd sou hê om hulle op te lei om heen te gaan en die wêreld te evangeliseer nadat Hy opgevaar het hemeltoe.

   • Hoe het Hy hulle bekom? (Matt 4:18-22, ;Luk 5:27). …
   • Hoe het Hy die twaalf uitgesoek uit die massas wat hom gevolg het? (Luk 6:12-15) …
   • Wat was hulle name? (Probeer om hulle te memoriseer). …
   • Wat was vyf van hulle se beroepe? …

 

 1. “Klaskamer” Opleiding

Jesus se lesinglokaal was sy arbeidsveld. Sy eerste 12 dissipels het hom gevolg waar Hy ookal gegaan het waar hulle onderrig ontvang het in drie vlakke:

   • Deur sy voorbeeld van ‘n volm… hei…. le.. (Joh 8:46).
   • Deur sy demonstrasie van die liefde en mag van die Koning: … (Blaai deur die Evangelies en vind voorbeelde.) …
   • Deur sy lering oor die beginsels van die Koninkryk: … (Blaai deur die Evangelies en vind voorbeelde.) …
   • Deur teregwysing wanneer hulle verkeerd gegaan het: … (Matt 16:23; Matt 20:20-28) …
 1. Indiensopleiding (Matt 10:8-15; Luk 9:1-6)

Vind asseblief in hierdie twee Skrifgedeeltes die antwoorde op die volgende vrae:

   • Waarheen moes hulle gaan? …
   • Wat het Hy vir hulle gegee? …
   • Elkeen op sy eie? …
   • Wat presies moes hulle gaan doen? …
   • Wat van hul reis en verblyf behoeftes? …
   • Wat kon hulle vra vir hul dienste? …
   • Wat sou hulle moes opgee om so te kon uitgaan? …
   • Hoe moes hul optree teenoor die wat hul boodskap nie wou aanneem nie? …
   • Wat betref die tweede groep, die 70 dissipels wat Hy later uitgestuur het om dissipels te gaan maak: hoe suksesvol was hulle in hul taak (Luk 10:17)? …

.

D. JESUS SE GROOTSTE VREUGDE

En die sewentig het met blydskap teruggekom en gesê: Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u Naam. 18  Toe sê Hy vir hulle: Ek het die Satan soos ‘n bliksem uit die hemel sien val. (Luk 10:17,18) 

Te midde van al die aanvalle en teleurstellings wat Jesus beleef het, staan hierdie gebeurtenis uit soos ‘n reuse, skitterende diamant wat uit die as tevoorskyn kom. Nie net het hyself daarin geslaag om duisende dissipels te maak nie, maar sommige van hulle het op hul beurt daarin geslaag om dieselfde te doen en gesamentlik sou hulle groter werke doen want die bal was nou aan die rol om van miljoene mense dwarsoor die wêreld dissipels en burgers vir sy “Nuwe Koningkryk” te maak; ja gewis die duiwel was sy troon kwyt en besig om neer te stort op die aarde.

.

E. JESUS SE GROOTSTE BEGEERTE

Jesus het dissipels gemaak sodat hulle weer dissipels kon maak; daarom het Hy vir hulle gesê:

Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook. (Joh 20:21)

Dit het Hy opgevolg met sy laaste en GROOT OPDRAG voordat Hy opgevaar het na die hemel:

Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. (Mat 28:19)

Terwyl ons wag op die wederkoms van ons Heer om ons te kom haal om sy “NUWE KONINKRYK” te beêrwe, is dít waarmee ons onsself besig moet hou: DIE MAAK VAN DISSIPELS UIT ELKE STAM EN TAAL EN VOLK EN NASIE sodat Hy, ons Heer die vrug kan sien op sy moeitevolle arbeid en dat menigtes die genot daarvan kan smaak.

.

F. “DISSIPILERING” DEUR JESUS SE DISSIPELS

 1. Die massa bekering op Pinksterdag

 Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop; en daar is op dié dag omtrent drie duisend siele toegebring. (Han 2:41)

   • Waarom, sou jy sê, is daar op Pinksterdag so ‘n groot getal mense as burgers van God se Koninkryk gewen?
   • Sou jy saamstem dat daar moontlik deesdae wêreldwyd 3000 of meer siele vir Jesus gewen word?
   • Watter middele het ons tot ons beskikking om na die ongeredde massa uit te reik?
 1. Beywer jou persoonlik vir andere se versoening met God

 Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen. (2 Kor 5:20)

   • Gee een of twee sininieme vir “gesante”. …
   • Ons tree met vrymoedigheid op asof … … … … .
   • Die woord “bid” weerspieël ‘n gesindheid van … .
 1. Verlos hulle wat in die mag van die duiwel is

 Red die wat na die dood gesleep word, en die wat na die slagbank wankel, hou hulle tog terug! (Spr 24:11)

Die beeld is dié van ‘n bok met ‘n tou om die nek wat deur ‘n man na die slagplek gesleep word; hy rem met al vier pote dat die stof staan en blêr hartroerend, maar tevergeefs. As jy staan en kyk en die bok jammerkry, hoeveel te meer nie ‘n mens wat op sleeptou is na die verdoemenis nie?

Hoe voel jy oor ‘n dronkaard wat op die sypaadjie lê en slaap en hoe moet ons probeer om so ‘n situasie te hanteer?

 1. Verantwoordelikheid vir sondaars wat verlore gaan

 As Ek aan die goddelose sê: o Goddelose, jy sal sekerlik sterwe, en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe; maar sy bloed sal Ek van jou hand eis. (Eseg 33:8).

Sjoe, dit sny diep maar hoe moet ons hieraan uitvoering gee; ons kan tog nie heeldag mense om ons loop en waarsku nie? Jesus het dikwels ander teenoor verlorenes opgetree.

 1. Arbeiders met meegevoel vir verlorenes

 En toe Hy die skare sien, het Hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. Toe sê Hy vir sy dissipels: Die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat Hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. (Mat 9:36-38).

    • ‘n Mens het soveel om voor te bid; moes ons nie dalk ‘n gebedslys in ons Bybels byhou waarop hierdie item ook aangteken is sodat ons dit nie vergeet nie?
    • Is ek ingeteken om nuusbriewe te kry van organisasies wat voltyds besig is om burgers te werf en op te lei en bid ek vir hulle?
    • Gee ek my tiende en dalk meer sodat daar fondse kan wees om te voorsien in die behoeftes van hulle wat deur God geroep en uitgestuur word?
    • Sal ek bly wees as die Heer my gebed beantwoord deur my of my kinders te roep om voltyds burgers vir sy Koninkryk te werf?
 1. ‘n Waarskuwing

Almal is nie geroep om soos die 12 en die 70 êrens heen uitgestuur te word nie. Moet nie hals-oor-kop tasse pak en gaan sonder dat die Heer jou duidelik so lei nie. Die arbeidsveld is ook ‘n slagveld en as ek myself buite die Heer se wil daarin begewe, kan ek onnodig seerkry.

.

G. DISSIPELMAKERS SE LYDING OM JESUS ONTWIL: sien die studiegids oor LYDING

//////////

KLIK HIER OP DISSIPELS MAAK SSG OM DIE DOKUMENT IN PDF FORMAAT OF TE LAAI OF UIT TE DRUK.

KLIK NOU HIER OP DIE DUIWEL” VIR DIE VOLGENDE SELFSTUDIEGIDS

OF

SIEN DIE LYS VAN ANDER SELFSTUDIEGIDSE BO-AAN, REGS VAN, OF ONDER-AAN HIERDIE BLAD

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
  SwakRedelikGoedBaie goedTreffend