Eksodus tot Maleagi; Bondige Oorsig

BOEK INHOUD   LEES TEN MINSTE
  SKRIF ONDERWERP
 

DIE GESKIEDENIS VAN ISRAEL

 

Exodus

Israel se uittog uit Egipte

Ontvangs van God se wette

Die tabernakel

3:1-12

7:14-12:33

14:15-28

20:1-17

32:1-35

Die brandende bos

Die tien plae

Tog deur die Rooi See

Die Tien Gebooie

Die goue kalf

Levitikus

Nog wette van God

Die priesters

8

10:1-7

Wyding van die priesters

Nadab en Abihu

Numeri

Omswerwinge van Israel

Hul verbeur die land Kanaän

14

21:4-8

Israel se inbesitneming van  Ka-naän word met 40 jaar uitgestel

Die koperslang

Deuternomium Gehoorsaamheid 6:4-9 Liefdesdiens aan God
Joshua Inbesitneming van Kanaän

6:1-8-29

10:13

Inneming van Jerigo

Die son staan stil

Rigters Ongehoorsaamheid en verlossing 7:1-7 Gideon en sy 300 man
Rut ‘n Meisie se geloof in God

1-4

1:16, 17

Lees al vier hoofstukke

Rut se geloofsvertroue

1 Samuel

Die profeet Samuel

Konings Saul en Dawid

1-2

15:22

17

28:7-19

Hanna bid en verkry ‘n seun

Gehoorsaamheid is beter as offerhande

Dawid verslaan die reus Goliat

Saul raadpleeg ‘n towerkeks

2 Samuel Lewe en regering van koning Dawid 11 Dawid se sonde met Batseba
1 Konings

Koning Salomo

Die tempel

Die profeet Elia

Ryk verdeel: Juda en Israel

3:16-28

5-8

18

Salomo se wyse hof uitspraak

Die tempel

Elia en die Baäl profete

2 Konings

Die twee koninkryke

Albei koninkryke gaan in ballingskap

4:1-7

5:1-14

Elisa vermeerder die olie

Elisa genees Naäman se melaatsheid

1 Kronieke Herhaling van Israel se geskiedenis
2 Kronieke Herhaling van Israel se geskiedenis
Esra

Terugkeer van Israel uit ballingskap

Herbouing van die tempel

3:8-13 Aanvang van herbouing van die tempel
Nehemia Herbouing van mure van Jerusalem

2:20

8:11c

Ons sal bou en God sal ons die oorwinning gee.

Die blydskap in die Here

Ester God bewaar Israel in ballingskap 4:13-16 Ester offer haar lewe op
 

DIE POëTIESE BOEKE

 

Job Job se onverstaanbare lyding, murmerering, berou en daaropvolgende seëninge

1

30:26-31

42

Job vertrou op God

Hy murmereer

Sy berou en God se seën

Psalms

Die gelowige se geestelike belewenisse

Meerderheid deur Dawid geskryf

22

23

34

51

73

103

Jesus se lyde aan die kruis

Die Here is my Herder

Die Here, my beskermer

Dawid se berou

Asaf se vertwyfeling

Loof die Here, o my siel

Spreuke Praktiese wysheid, bondig en pittig weergegee

2:6; 18:15

3:5-8;

16:32

5:15-20

22:13; 26:13

16:23,24

17:17; 18:24

3:9; 11:28

30:7

20:15; 22:6

Wysheid

Vertroue op God

Selfbeheer

Seksuele reinheid

Fluksheid en luiheid

Woorde

Vriende

Geld

Kos

Kinderopvoeding

Prediker Sonder God is alles tevergeefs 12:13 Die hoofsaak: vrees God
Hooglied Die B/bruidegom en die B/ bruid 8:6,7 Krag van die liefde
 

DIE GROTERE PROFETE

 

Jesaja Oordeel oor en verlossing van Israel en die mensdom

7:14

38

43:1,2

50:4-11

53

Jesus se geboorte voorspel

Hiskia se siekte en herstel

God is met jou

(Jesus) Die Kneg van die Here

(Jesus) Die lydende Verlosser

Jeremia Oordeel oor Israel en ander volkere en beloftes van herstel

23:5,6

25:11,12

31 (v31)

Koms van die Messias belowe

Ballingskap v 70 jr., voorspel

Die nuwe verbond

Klaagliedere Klaaglied oor Israel se verharding van hart 3:21-23 Die Here se goedertierenhede is elke more nuut
Esegiël

Die heerlikheid van God

Sy heerlikheid sal mettertyd alles oorskadu

3:23

11:22-25

33:1-9

36:26,27

37:1-14

Visie van God se heerlikheid

God verlaat die tempel

Die wagter en sy boodskap

Belofte van ‘n nuwe hart

Droë bene kry lewe

Daniël

Die almag van God.

Hy regeer die heidendom deur sy enkele diensknegte.

Hy beheer die verre toekoms van die mensdom

1

3

5

6

7

9

Jong manne kies om God te dien

In die vurige oond

Die Skrif teen die muur

In die leeukuil

Visie van die vier diere

Profesie oor die 70 weke

 

DIE KLEINER PROFETE

 

Hosea Israel se ontrou teenoor God se trou 2:23 Onverdiende genade
Joël Die dag van die Here 2:13 God se genade vir wie tot Hom terugkeer
Amos Straf oor Israel

3:3

4:12

5:18

Afspraak om met God te wandel

Maak jou klaar om God te ontmoet

Die dag van die Here

Obadja Oordeel oor die Edomiete 1:18 Soos jy gedoen het, sal aan jou gedoen word.
Jona Jona se sending na Nineve en God se universele genade oor alle mense

1-4

4:2

Lees die hele boek

God is genadig

Miga Oordeel oor Israel en beloftes van die Messias 6:6-8 God verwag van jou om reg te doen; veral ootmoed en liefde
Nahum Die val van Nineve

2:1

2:8

‘n Wreker is die Here

Nineve is soos ‘n dam wat skielik leegloop

Habakuk Vertrou in God se bestuur van ‘n goddelose wêreld

2:4

3:17

Die regverdige sal uit die geloof lewe.

Al is my hand leeg, sal ek God nogtans vertrou

Sefanja Die oordeel van God oor Juda en die nasies aangekondig 2:3 Soek die Here alle ootmoediges
Haggai Oproep tot herbouing van die tempel 1:2-4 Julle bou julle huise, maar laat God se huis vervalle lê.
Sagaria God se verlossing van sy volk Israel en van die mensdom in die eindtyd

2:6

9:9

11:4-13

14:4

Nie deur krag of geweld nie, maar deur my Gees sê die Here

Jesus se intog op ‘n donkie voorspel

Voorspelling van Jesus se verraad vir 30 silwerstukke

Voorspelling van Jesus se wederkoms op die Olyfberg

Maleagi Bestraffing van koue, hartelose diens aan God 3:10 Gee aan God alles wat hom toekom en geniet dan sy volle seën

……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → EKSODUS TOT MALEAGI, BONDIGE OORSIG . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend