Gawes van die Gees

A. DIE BRON VAN ALLE GAWES

God is die gewer van alle goeie eienskappe, talente en vermoëns waaroor die mens beskik.

Jak 1:17 Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. 

B. NATUURLIKE EN BONATUURLIKE GAWES

Kom ons kyk na net twee kategorië (maar daar is veel meer).

 1. Nauurlike gawes. Hierdie is gawes wat in die spreektaal soms as talente bekend staan. Dit is gawes of vermoëns soos intelligensie om uit te munt in sekere vakgebiede, musiek aanleg, skilder- en beeldhoukuns, skryftalent, fisiese vermoëns om uit te munt in sport, ens. Enige persoon, gered of ongered, besit natuurlike talente.
 2. Bonatuurlike gawes. Dit is bonatuurlike vermoëns: gedagtes, woorde en dade – wonderwerke. Hulle:
    • Is net vir gelowiges.
    • Is die gevolg van die doping met die Heilige Gees.
    • Is deur God gegee vir dienswerk in sy Koninkryk in die maak van dissipels.

C. DIE MENS SE BEVRAAGTEKENING VAN DIE BONATUURLIKE

Die mens is van nature bevooroordeeld teen alles wat bonatuurlik is. Sommige bevraagteken, bespot en vermy dit selfs omdat dit getuig van ‘n hoër Wese, ‘n God. Ons sien hierdie bevooroordeeldheid teen die bonatuurlike uitspeel beide in die samelewing en in die Kerk.

1. In die samelewing

Hier sien ons dit in die mens se ontkenning dat God alles geskape het en sy siening dat die kosmos op ‘n natuurlike (dog onverklaarbare) wyse tot stand gekom, homself aldeur verbeter het en nog steeds self onderhou. Die mens wil alles kan verstaan en deur sy eie intellek en vermoëns beheers. Hy wil voel dat hy in beheer is.

2. In die Kerk

Hierdie tendens is ook in die Christelike kerke werksaam waar dit lei tot:

     • Die afmaak van die maagdelike geboorte van Christus as synde ‘n fabel eie aan die tyd waarteen dit afspeel.
     • Die ontkenning van die opstanding van Christus uit die dode.
     • Die aftakeling van die byeenkoms van gelowiges tot die vlak van die natuurlike en die uitfassering van alles wat bonatuurlik is. Dit het tot gevolg dat:
     • Woordverkondiging beperk word tot onderwerpe wat handel oor die meer natuurlike elemente soos liefde, lankmoedigheid, vrede, ens en ook sondes soos haat, wellus, oneerlikheid, ens, want dit is normaal en word ook deur die ongereddene (die natuurlike mens) beleef.
     • Geestelike gawes nie beoefen word nie want dit vra dat die mens sy intellek op ‘n laer vlak moet plaas en die Heilige Gees moet toelaat en vertrou om dinge deur hom te sê, te doen of te wete te kom wat hy nie met sy verstand sou kon doen nie. Vir die natuurlike mens is dit dwaasheid.

1Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. 

Christene en christen gemeentes funksioneer dus net soos natuurlike mense op ‘n natuurlike vlak omdat hulle bang is om die Heilige Gees toe te laat om deur hulle te doen wat God gedoen wil hê.

Die Heilige Gees moet dus in die kerk se agterste bank sit sodat daar niks bonatuurliks in die kerkdiens te bespeur is nie. Alles verloop klinies, ordelik voorspelbaar. Die kerkgangers voel dit aan en belangstelling kwyn want wat hulle in die kerk belewe, is net so normaal as dít wat hulle in die supermark of in die motor ervaar.

Hiermee bepleit ons nie ‘n byeenkoms waar uitspattige gebeure aan die orde van die dag is nie, maar net ‘n samekoms waar die teenwoordigheid van God tasbaar is en die mens diep in die hart deur die som totaal van die gebeure geraak word.

Lees ons egter die Evangelies en die Boek Handelinge met oop oë en gemoed, sal ons verbaas wees om te sien met hoeveel “onordelikheid”, as ons dit dan so mag noem, die Here Jesus en die apostels se dienste gepaardgegaan het; duiwelbesetenes wat op die grond neerslaan met skuim om die mond, begrafnisgangers wat uit die kamer uitgedryf word sodat die dooie opgewek kan word, ‘n dak wat oopgebreek word sodat ‘n sieke voor die voete van Jesus neergelê kan word. Predikers wat dit in hul byeenkomste toelaat, sal in baie hedendaagse kerke nie mag voortgaan om te bedien nie.

Ek sê nie dat hierdie opspraakwekkende verskynsels nagejaag moet word nie want dan sal dit namaaksels wees; wat ek sê is dat daar waar die Heilige Gees in beheer van die byeenkoms is, sulke bonatuurlike gebeure onvermydelik is. Dit is eie aan ‘n bonatuurlike bediening van die Gees. Jesus self het gesê dat ‘n mens die werking van die Heilige Gees nie altyd sal kan verstaan nie:

Joh. 3:8 Die wind waai waar hy wil ….”

 As dit bots met die waardigheid van die gemeente, sal die deure natuurlik onopsigtelik en subtiel vir God gesluit word en sal wat daarbinne gebeur, kalm, ordelik, natuurlik, kultuur verwant en …. kragteloos wees.

D. NOODSAAKLIKHEID VAN DIE BONATUURLIKE GAWES VAN DIE GEES

 Die Gawes is aanvullende tot die Woord van God. Hulle is die Here se krag werktuie, implemente, instrumente, waardeur Hy Sy geestelike werk in die gemeentes, op straat, in die sendingveld, oor die internet of waar ookal, verrig. Daardeur bevestig Hy Sy Skrif en Sy diensknegte se woorde en werke. Die salwing wat op ‘n persoon rus, is God se watermerk dat hy eg is, Sy handtekening op Sy dienskneg se lewe en bediening. Deur die vloei van die gawes, wys die Here dat Hy intens teenwoordig en in beheer is van die verrigtinge.

Om die noodsaaklikheid van die gawes te verstaan, laat ons kyk na krag werktuie in ons alledaagse lewe:

  • Ons gebruik motors, busse, treine en vliegtuie om vinnig van een plek na ‘n ander te reis; of sou ek sê: “Nee my ou maat, ek is maar van die ou soort, ek loop met die voet van die Kaap tot in Transvaal.” Moderne werksomstandighede mag verg dat ek vanoggend in Mongolië, more-oggend in Johannesburg en oormore in Ethiopië moet wees. Om my werk gedoen te kry, moet ek gebruik maak van dié kragtige middele tot my beskikking.
  • In ons huise: mikrogolfoonde, stoompotte, strykysters, elektriese oonde, of sou jy volhou dat dit beter is om ‘n troukoek in ‘n miershoop te bak?
  • Die vakman gebruik ‘n sweismasjien en hoekslyper (“angle grinder”) of verkies jy om soos die ystersmit van weleer, die twee stukke yster rooiwarm te maak met die blaasbalk en dit dan met ‘n reuse hamer op ‘n aanbeeld aanmekaar te smee en daarna met ‘n handvyl af te werk?
  • Almal van ons, selfs die mees ongeletterde, wil elektrisiteit in ons huise hê, al verstaan ons nie hoe dit werk nie – wat tel, is dat dit wêrk! In die kerk egter wil ons alles presies verstaan en beheer, so nie laat ons dit nie toe nie.

E. DIE NEGE GAWES VAN NADERBY BEKYK

Hulle demonstreer God se Liefde, Wysheid, Kennis, Alwetendheid en fisiese Krag.

Hand. 1:8: “Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom…”

KRAG moet hier in die wydste sin van die woord verstaan word. In ons hedendaagse idioom kan ons hiervan ook praat as “Bemagtiging” tot geestelike dienswerk.

Die geestelike gawes word onder andere in I Kor. 12 & 14 beskryf.

12:7  Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. 8  Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees; aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees; aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale. 11  Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil.

Basies word nege gawes in hierdie Skrifgedeelte onderskei en hulle kan in drie groepe ingedeel word.

 1. Die gawes wat inspireer (Krag om te spreek).
   •  Allerhande tale

Gewoonlik is dit tale wat nêrens op aarde gepraat word nie – hemelse tale. Daarom moet dit vir die luisteraars uitgelê word; so nie sal hulle geen kop of stert daarvan kan uitmaak nie.

Neem bv die woorde “Mene, mene tekel ufarsin” in Dan 5:27. Dit is die uitleg daarvan:

Mené — God het u koningskap getel en daar ‘n einde aan gemaak.

Tekél — u is op die weegskaal geweeg en te lig bevind.

Perés (parsin/ufarsin) — u koninkryk is verdeel en aan die Meders en Perse gegee.

Dit is duidelik dat Daniël ‘n uitleg gegee het, soos van ‘n droom, en nie ‘n woordelikse vertaling nie. Dit is ook interessant dat dit nie ‘n mens nie, maar God is wat dié vreemde taal gebruik het.

   • Profesie

Soms behels dit die voorspelling van die toekoms maar meer dikwels is dit woorde direk uit die mond van die Here deur een van sy diensknegte om die gemeente of ‘n individu te bemoedig, versterk of vertroos (1 Kor. 14:3). Dit is nie lering vanuit die Skrif nie. 

 1. Die Krag gawes (Krag om te kan doen). 
   • Gawes van genesing

Verskillende persone mag gawes hê om verskillende siektes of kwale te genees.

   • Werkinge van kragte

Dink aan die tien plae en ander magtige dade wat God deur Moses in Egipte en op pad na Kanaän bewerk het (Eks 7-11 ens.).

In die Nuwe Testament vind ons dit veral in die uitdryf van duiwels en die opwekking van dooies.

   • Geloof

Alle Christene besit geloof maar hierdie is die gawe van ‘n buitengewone maat van vertroue in God wat die ontvanger in staat stel om ‘n unieke uitdagende situasie die hoof te bied.

    • Jesus wat die storm op die meer gestil het (Mar 4:39).
    • Joshua wat, sonder dat Hy deur God gesê is om dit te doen, die son en maan gebied het om stil te staan vir ten minste 12 uur sodat Hy die vyand kon verslaan (Jos 10:12,13). 
 1. Gawes van Openbaring (Krag om te Weet). 
   • Onderskeiding van geeste.

Sien Hand 16:16-18. Die woorde wat hierdie meisie geuiter het, was waar, maar die gees waardeur sy die kennis geopenbaar het, was van die bose en daarom ook, was haar boodskap nie bevorderlik vir Paulus se bediening nie, maar het dit, dit eerder teengewerk. Paulus het deur die gawe van onderskeiding van geeste gesien dat dit ‘n waarsêende bose gees was wat deur haar gespreek het en het die gees uitgedryf. Hierdie gawe is ook tot hulp vir geestelike leiers wanneer onbekende persone hulle met een of ander versoek nader.

   • ‘n Woord van kennis
    • Sien Dan 2:5 ev. Daniël moes eerstens vir die koning vertel wat hy gedroom het. Daarvoor moes hy ‘n Woord van Kennis van God ontvang het. Tweedens moes hy ‘n Woord van Wysheid ontvang om die droom te kon uitlê (of was dit dalk ‘n verdere woord van kennis?).
    • 2 Kon 6:12. Elisa kon deur ‘n Woord van kennis aan die koning van Israel te kenne gee wat die koning van Aram in die geheim in sy slaapkamer gespreek het.
   • ‘n Woord van Wysheid

Dit is ‘n woord van God wat bonatuurlike wysheid skenk aan die ontvanger om ‘n netelige probleem op te los of om ‘n vraag te beantwoord wat ‘n bonatuurlike effek sal hê.

    • Hier kan ons dink aan die antwoorde wat Jesus gegee het aan die owerstes van die Jode wat probeer het om vir Hom ‘n strik te stel waardeur hulle hom sou kon aankla en veroordeel. Hulle wou hê hy moes Homself uitspreek of dit vir ‘n Jood geoorloof was om aan die Keiser belasting te betaal (Matt 22:15-22). Hy het geantwoord dat hulle aan die Keiser moes betaal wat hom toekom en aan God wat Hóm toekom. Sy vyande het van hom af weggegaan, verstom oor die wysheid van sy antwoorde.
    • Salomo het in enkele woorde ‘n wyse hofuitspraak gegee toe hy uitsluitsel moes gee oor wie die moeder van ‘n sekere baba was (1Kon 3:16-28) waardeur hy as jong koning die respek van sy volk verwerf het.

Sommige werke van God kan nie duidelik onder een van die nege gawes ingedeel word nie en andere weer, oorvleuel met mekaar, maar die bogemelde groepering help ons om ‘n beter insig in die trefwydte daarvan te verkry.

 F. DIE GAWES IS UITVLOEISELS VAN GOD SE LIEFDE EN IS GEBRUIKERSVRIENDELIK

Let wel, die Here verwys na hierdie middele as GAWES (geskenke):

1Kor 12:1 En wat die geestelike gawes betref, broeders, …

As ‘n dierbare vriend van my, opgewonde, met ‘n pragtige duur geskenk aan my deur klop, ‘n geskenk wat hom sommer baie geld uit die sak gejaag het en ek wys dit af of sit dit met houer en al daar in die hoekie op die voorstoep neer sonder om dit oop te maak, sal my weldoener dan nie daardeur seergemaak wees nie?

Sal die Heer dan nie ook baie terleurgesteld wees as ons hierdie gawes, wat deel is van alles wat Hy aan die kruis vir ons gekoop het, minag nie?

Eph 4:8 Daarom sê Hy: Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. 

En het Jesus dan nie ook al self, terwyl Hy nog op aarde was, van die vervulling met die Heilige Gees en die geestelike gawes melding gemaak en belowe dat Hy dit in antwoord op ons gebede sou gee nie?

Luk 11:11  En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom ‘n klip gee; of ook ‘n vis, en hy sal hom in plaas van ‘n vis ‘n slang gee; 12  of ook as hy ‘n eier vra, hom ‘n skerpioen gee? 13 As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid? 

 Mat 7:11  As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid! 

 Waarom dan, is sommige van ons dan bang vir die gawes asof dit ‘n klip, ‘n slang of ‘n skerpioen is? Dink net hoe opgewonde jy was oor daardie eerste blink trapfiets wat jou ouers vir jou gekoop het; hoe jy nie kon wag om op te klim en te ry nie. Soms het jy geval dat die nerwe waai, maar ma het die seerplekke skoon gewas, met mercurochrome geverf en daar trek jy weer straataf om by jou fiets maats aan te sluit.

Wanneer ons leer om die geestelike gawes te gebruik, sal ons ook foute maak en hard afkom aarde toe, maar die Heer het vooraf geweet dat dit sou gebeur en staan gereed om jou weer op te help. Aanhouer wen; en wat ‘n vreugde is dit nie wanneer jy die seën op hierdie werke van die Gees begin ervaar nie.

 G. DIE GAWES IS VIR ONS ALMAL BEDOEL

‘n Teks waaragter dikwels geskuil word deur diegene wat huiwerig is om in die gawes te vloei, is 1 Kor 12:11:

Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil.”

‘n Persoon wat aldus georiënteerd is, argumenteer dus, na aanleiding van hierdie teks, dat hy nie ‘n bonatuurlike gawe ontvang het nie omdat die Here dit nie aan hom wou gee nie. Dit is vêr van die waarheid. Die Here wil dat ons almal betrokke sal wees by die maak van dissipels en juis daarom maan Hy ons om ons te beywer om geestelike gawes te bekom en te beoefen.

1 Kor 14:1: Jaag die liefde ná en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer.

Ja, dit is waar dat die finale besluit oor wie watter gawe sal kry, by God berus, maar ek het ook ‘n verantwoordelikheid, naamlik om my daarvoor te beywer en dit doen ek deur te volhard in gelowige gebed totdat aan my versoek voldoen is.

Laat my dit uit die alledaagse lewe verduidelik. As my vrou en ek tien kinders het waarvan agt ietwat lui is om te werk maar twee gretig is om iets nuttigs te doen, sal ek my kragboor aan Jannie toevertrou en my vrou haar elektriese menger aan Sannie; aan elkeen dus volgens hul behoefte om hul begeerte te kan uitvoer. Maar aan die traes sal ons niks gee nie omdat hulle niks daarmee sal doen nie.

Maak die Here nie dalk ook maar so nie? Eers wek Hy ons op om betrokke te raak by sy werk en aan dié wat aan die aansporing van sy Gees gehoor gee en aan die werk spring, vertrou Hy sy bonatuurlike gawes toe. Aan die besondere vlytiges soos Paulus, gee hy sommer verskeie gawes om die verskeidenheid van uitdagings wat oor hul weg sal kom, die hoof te bied.

 H. BEOEFEN DIE GAWES MET BESKEIDENHEID

Die Gawes van die Gees is nie gegee om mee te spog nie, maar om tot diens van die Koning en die verheerliking van sy Naam aan te wend.

Hand 14:11 En toe die skare sien wat Paulus gedoen het, verhef hulle hul stem en sê in Likaónies: Die gode het soos mense geword en neergedaal na ons toe. 12  En hulle het vir Bárnabas Júpiter genoem, en vir Paulus Mercurius, omdat hy die woordvoerder was. 13  En die priester van Júpiter wie se tempel voor hulle stad was, het stiere en kranse na die poorte gebring en wou saam met die skare offer. 

14  Maar toe die apostels, Bárnabas en Paulus, dit hoor, het hulle hul klere geskeur en onder die skare ingespring en geroep 15  en gesê: Manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke mense soos julle, en ons verkondig die evangelie dat julle jul van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewende God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het. 

 I. BEYWER JOU OM TE VLOEI IN DIE GAWES

Benewens te bid vir die vloei van die gawes, is dit belangrik dat ons oor fyn ingestel sal wees op die Heer se leiding in die alledaagse dingetjies van die lewe. As die Heilige Gees bv vir jou sê om eers die kar te was voordat jy die skottelgoed gaan doen, maak dan so. Soms sal Hy agterna vir jou wys waarom Hy dit so wou hê want ‘n reënbui was op pad wat jou later sou verhoed om die kar te kon was. Wanneer jy so gewoond raak om Sy leiding in die alledaagse dingetjies te volg, sal jy dit met groter rustigheid doen in die beoefening van die bonatuurlike.

Laat ons, ons dus daarvoor beywer soos wat die Gees deur sy getroue dienskneg Paulus ons maan om te doen.

1 Kor 14:1: … beywer julle met die oog op die geestelike gawes … .

—————————————-

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → Heilige Gees gawes . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
  SwakRedelikGoedBaie goedTreffend


  —————————————