Gebed, lofprysing en aanbidding

HERE, LEER ONS BID

A. ‘N ONDERWERP VIR ‘N BOEK

Om reg te laat geskied aan die onderwerp van gebed, sal ‘n taamlike dik boek geskryf moet word. Wat hieronder volg, is ‘n baie beknopte besprek-ing van hierdie diep geestelike aksie.

B. DEFINISIE

Gebed kan miskien gedefinieer word as die mens se gesprek met die Skep-per-God in vertroue dat Dié wel na hom luister.

C. SOORTE GEBED

Drie tipes gebede kan basies onderskei word: petisie gebede, gebede van danksegging en gebede van lofprysing en aanbidding.

D. ALGEMENE OPMERKINGS OOR GEBED

In sy eenvoudigste vorm, is gebed niks anders nie as ‘n kind wat met sy He-melse Vader praat en kan ons baie leer deur te luister na ‘n klein kindjie se gebed. ‘n Kind van God moet egter deur Hom onderrig word om ‘n gebeds-kryger te word wat nasies kan laat buig voor Jesus en die ontsagwekkende God kan aanbid soos wat die engele doen.

E. ‘N MODEL VIR GEBED

Terwyl die dissipels geluister het na Jesus se gebed tot sy Vader, het hulle bewus geword van hulle behoefte om oor gebed onderrig te word en Jesus gevra om hulle te leer. Hy het toe aan hulle die volgende model gebed as ‘n gebedsraamwerk gegee:

Matt 6:

   • :9  Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;
   • :10  laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;
   • :11  gee ons vandag ons daaglikse brood;
   • :12  en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
   • :13  en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Uit hierdie gebed leer ons die volgende:

   • Vers 9 en 13: Begin en sluit jou gebed af deur God te ver-hoog want Hy is belangriker as die mens. Die volwasse Christen spandeer meer tyd daaraan om God te verhoog, as om vir die behoeftes van die mensdom te bid.
   • Vers 9: Dink aan hom as Vader en spreek hom ook so aan: jy is ‘n kind wat met sy vader praat. Wees op jou gemak en ge-bruik gewone alledaagse taal. Moenie probeer om hom te beïndruk nie.
   • Vers 12: Maak seker dat jy na hom toe gaan met ‘n rein hart waarin jy nie wrokke teen andere vertroetel nie. So ‘n don-ker wolk in jou gemoed sal jou beroof van jou vrymoedig-heid, van jou geloof. Jy sal skuldig na jou voete staar in ste-de daarvan om blymoedig op te kyk in die vriendelike oë van jou Vader.
   • Vers 11: Bid vir materiële behoeftes. Hy weet alreeds daar-van maar wil hê dat jy daardie behoeftes moet erken, jou afhanklikheid van hom moet besef en geloof moet beoefen.
   • Verse 12 en 13: Bid vir jou geestelike behoeftes, byvoorbeeld vir vergifnis van sonde en noem dit by name soos wat hulle in jou gedagte kom. In Christus is hulle almal reeds vergewe want Hy het vir hulle betaal, maar deur vergifnis te vra, be-vestig jy dat jy ernstig is in jou begeerte om prakties van hulle bevry te word; dat hulle vir jou soos ‘n klippie in jou skoen of soos ‘n doring in jou vinger is. Jy bring hulle open-lik na hom sodat die Heilige Gees hulle uit jou hart uit kan uitroei. Erken jou algehele afhanklikheid van hom om jou te verlos, beide van die boosheid wat jou omring en van dit wat in jou vlees skuil.
   • Vers 9: Let ook daarop dat jy moet bid, “Onse Vader” en nie, “My Vader” nie. Moenie selfsugtig wees deur net vir jouself te bid nie, maar bid ook vir jou broers en susters in die He-re.
   • Vers 13: Sluit jou gebed af met die woord, “Amen”, wat bete-ken dat dit wat ek gebid het, nie net gedagtes is wat by my opkom nie: ek het bedoel wat ek gesê het en is oortuig dat U na my gebed geluister het en dit sal beantwoord.

F. LAAT DIE GEES JOU LEI

Wanneer jy na die Here gaan, vra en vertrou die Heilige Gees om jou te lei in dit waarvoor jy moet bid, dan sal jy geloof hê dat jou gebed beantwoord sal word en daarna die vreugde van beantwoorde gebed smaak.

En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. (Rom 8:26).  

G. BID VOORTDUREND

Bid sonder ophou. (1Tes 5:17).  

Genugtig, is dit moontlik? Wel dit is die opdrag wat ons uit die Skrif ont-vang; so kom ons probeer om dit te verstaan sodat ons dit kan gehoorsaam.

Gebed behels in sy eenvoudigste analise om met God in verbinding te wees – om met hom aanlyn te wees. Om  onophoudelik te bid sou dus beteken om deur jou gees onophoudelik in alle nederigheid en afhanklikheid met Hom in verbinding te bly, ongeag waarmee jy op enige gegewe oomblik besig is. (Dit is die naaste wat ek daaraan kan kom om te verstaan hoe om aan hier-die opdrag uitvoering te gee.) Selfs die advokaat wat in ‘n baie ingewikkelde hofsaak besig is om argumente op rekord te plaas, moet in sy hart bewus-telik met God kontak behou. Wat ‘n uitdaging.

H. BID IN TALE

Hierdie is ‘n wonderlike bonatuurlike hulpmiddel in gebed. Wanneer jy net eenvoudig nie weet hoe om vir ‘n sekere saak te bid nie, laat die Heilige Gees toe om Sy eie gebed in ‘n vreemde taal deur jou te bid. Hy sal dan jou bewustelike denke verbygaan en in ‘n onbekende taal bid presies dit waar-voor die Vader gebed benodig  om sy wil te kan uitvoer. Soms sal Hy jou on-middelik daarna die uitleg van die gebed gee, sodat jy kan weet wat jy gebid het.

(Ek het op ‘n keer ‘n baie besonderse antwoord op gebed gekry terwyl ek in afsondering in tale gebid het. Die Here was naamlik besig om met my te praat oor my gewoonte om fiksie verhale waarin geweld ‘n rol gespeel het, te lees. Hy het my beveel om dit nie meer te doen nie. Ek het heftig beswaar aangeteken en gesê, “Here wat sal ek dan doen vir ontspanning nadat ek ure lank op die rekenaar besig was om studiegidse te skryf?” My gebed was dus toegespits op die aanwending van my spaartyd.

Ek het vir ‘n dag-en-‘n-half ernstig met God geredekabel en uiteindelik, uit-geput, oorgeslaan en in tale gebid. Toe ek aan die einde van my gebedsessie van my knieë af opstaan, het ek skielik besef dat ek op ‘n bonatuurlike wyse verlos was van my begeerte na sulke stories. Wat gebeur het, was dat die Heilige Gees by my denke verbygegaan en my ware probleem geteiken het, naamlik my sondige begeerte na skadelike vermaak wat my geestelike groei gestrem het. Toe daardie begeerte verwyder was, was my probleem opge-los.

Ek sou nie self daaraan gedink het dat my begeerte verkeerd was en gebid het dat dit uitgewis moes word nie; my aandag was gefokus op die pro-bleem van die benutting van my spaartyd. God het egter beter as ek geweet wat my eintlike probleem was en my op ‘n ongewone wyse betrek om die regte gebed vir myself te bid. Sodoende kon die Heilige Gees soos ‘n tand-arts by die wortel van die kwaad uitkom en dit verwyder. Ek was behoorlik verslae toe ek besef wat gebeur het.

Daarna het die Here my aandag gevestig op ‘n hele pak nie-fiksie literatuur, bevattende artikels oor ‘n wye reeks van onderwerpe wat iemand ‘n tyd te-vore vir my persent gegee het en wat my nou vir ‘n lang tyd besig sou kon hou. Hy het dit ook so bewerk dat my seun my verskeie elektriese houtwerk gereedskap items gegee het sodat ek van my vrye tyd kon spandeer deur met my hande te werk en bruikbare klein meubelstukkies vir ons huis te kon maak. Halleluja, ons dien ‘n wyse, liefdevolle God wat gebed beant-woord.)

I. PETISIE GEBEDE

Die hemelse kommunikasie netwerk hanteer ‘n groot lading van gebede waarin God versoek word om iets te gee of te doen, nogtans is daar mil-delike voorsiening vir baie meer versoeke want die apostel Jakobus sê:

Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. (Jas 4:2).  

So eenvoudig as dit: ons lei gebrek omdat ons nie bid nie. So dikwels sal Christene hulleself tot die maksimum inspan om iets te verkry of van ‘n probleem verlos te word, totdat dit uiteindelik by hulle opkom om God te vra om hulle te help. Hoeveel makliker sou die lewe nie wees nie as ons, ons maar net reg van die begin af op die Here sou beroep.

Maar Jakobus gee ook ‘n rede waarom sommige van ons gebede nie beantwoord word nie.

Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. (Jak 4:3).  

Die Here is altyd gereed om in ons behoeftes te voorsien, maar sal nie ons gierige begeertes bevredig nie want dit sal ons selfsugtige karatertrekke net verder versterk. Die teenoorgestelde is ook waar: Die Here wil dikwels meer vir ons gee as wat ons verwag. Hy het ‘n vrygewige hart en sal niks goed van ons weerhou nie. Ons sê dus weer: laat jou deur die Gees lei in jou petisie gebede.

J. GEBEDE VAN DANKSEGGING

In Luk 17: 12-19 is ‘n treffende verhaal opgeteken oor tien melaatse manne wat na Jesus gegaan en, terwyl hulle ‘n ent weg gestaan, na hom geroep het om hulle te reinig. Hulle het waarskynlik saam in ‘n kommune of grot buite die dorp in haglike omstandighede gewoon, want niemand sou dit naby hulle wou waag nie uit vrees dat hulle ook besmet sou word. Sulke uitge-worpenes het dikwels honger gely, ook ander siektes opgedoen en gesterf, en is dan maar deur hulle melaatse vriende begrawe. Hulle was baie slegter daaraan toe as hul families se huisdiere. Melaatsheid was ‘n doodsvonnis wat geleidelik voltrek was.

Om in ‘n oogwenk gereinig te word, was vêr buite hul wildste drome, nog-tans is dit presies wat Jesus vir hulle gedoen het, toe Hy hulle gestuur het om hulself aan die priesters te vertoon sodat dié hulle offisieël gesond ver-klaar. Elkeen van hulle het geloof in Jesus gehad terwyl hulle nog steeds met melaatsheid bedek, daarheen op pad was, en terwyl hulle so loop en glo dat ‘n wonderwerk sou plaasvind voor hulle daar aankom, was hulle eens-klaps heeltemal skoon – die melaatsheid het  net skielik verdwyn. Toe ge-beur die onverwagte: een man draai terug:

En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met ‘n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en Hom gedank. En hy was ‘n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê: Het tien nie rein geword nie? En waar is die nege? Was daar niemand onder hulle te vinde wat omgedraai het om God te verheerlik behalwe hierdie vreemdeling nie? En Hy sê vir hom: Staan op en gaan; jou geloof het jou gered. (Luk 17:15).  

Hierdie een man uit die tien, was oorweldig deur dankbaarheid vir wat God vir hom gedoen het. Sy fokuspunt was nie sy liggaam en die nuwe lewe wat nou voor hom uitgestrek was en sy familie wat tuis vir hom gewag het nie, maar God die Seun wat die wonder gedoen het. Nie net was sy liggaam ge-nees nie, maar nog meer as dit was sy hart deur Jesus verower. Sy gees is ook genees. Hy was ‘n splinternuwe man: liggaam, siel en gees.

Ongeredde mense wat deur God aangeraak word, praat oor hulle genesing; geredde mense praat oor hulle Geneser. Ongeredde mense storm vorentoe om die nuwe lewe aan te gryp; geredde mense draai terug om eer te bring aan hulle Redder; om met ‘n luide stem aan Sy voete te aanbid.

Deur te luister na hul gebede, kan ons dikwels onderskei tussen wêreldse mense en kinders van God. Wêreldse mense bid darem ook soms, maar dit is slegs petisie gebede: ”Here gee vir my, gee vir my, gee vir my.” Wederge-bore mense bid dikwels: “Dankie Here, dankie, dankie, dankie.” Die hemel-se petisie gebedsnetwerk gons nogal, maar die danksegging netwerk is tye-lank maar aan die stil kant.

K. LOFPRYSING EN AANBIDDING’S GEBEDE

 1. Die verskil tussen gebede van petisie, lofprysing en aanbidding

Iemand het gesê, in petisie gebed is ons besig met ons behoeftes; in danksegging gebed is ons besig met ons seëninge; in aanbidding gebed is ons besig met God self. In aanbidding fokus ons op sy aangrypende karaktertrekke, Sy wesensvoortreflikhede (sien ‘n vorige hoofstuk).

 1. Voorbeelde van lofprysing en aanbidding’s gebede

Danksegging, lofprysing en aanbidding gaan dikwels hand aan hand. Lees asseblief die volgende Skrifverwysings:

    • Die lied van Moses; Exodus 15:1-18.
    • Hanna se lied; 1Samuel 2:1-10.
    • Dawid se lied (een van baie); Psalm 103.
    • Maria se lied; Luk 1:46-55.
    • Sagaria se lied; Luk 1: 67-79.
    • Paulus se uiting van aanbidding; 1Tim 1:17.
    • Paulus se lofprysing; Rom 11:33-36.

As jy die talent daartoe ontvang het, dig tog asseblief jou eie lied van lofprysing en as jy op die koop toe ‘n musikale aanleg het, komponeer ook die musiek wat daarmee saamgaan. Neem dan jou kitaar saam met jou na jou volgende byeenkoms met ander Christene en seën hulle en verheerlik die Here met jou lofsang.


……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → GEBED . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
  SwakRedelikGoedBaie goedTreffend