God se Eienskappe

DIE WESENSEIENSKAPPE (Wesensvoortreflikhede) VAN GOD

A. GOD IS ‘N PERSOON

Hoe sien jy God in jou gedagtewêreld? Dit is ‘n baie belangrike vraag want dit bepaal hoe jy met hom sal omgaan, wat jou verhouding met hom sal wees, wat jou gesindheid teenoor hom sal wees en of jy hom sal vertrou of nie.

Wanneer nie-Christene prente teken van hul gode of beelde van hulle maak en dit dan in hulle tempels uitstal, sal ‘n besoeker soms moontlik skrik daarvoor omdat dié gode so aaklig lyk; soos boosaardige monsters.

Sien jy die enige God ook as ‘n monster wat daarop uit is om jou dood te maak, of as ‘n hardvogtige regter wat probeer om elke klein sondetjie in jou lewe te ontdek en jou meedoënloos daarvoor te straf?  Indien wel sal die effek op jou een van twee wees: jy sal of gewalg wees en hom summier verwerp, of jy sal bang wees vir hom en van hom af wegvlug.

Maar nee, die goeie nuus is dat God in baie opsigte net soos ons is. Hy is ‘n Persoon met  ‘n huisgesin. Hy is ‘n Vader en ‘n Seun en die Heilige Gees vergelykbaar met ‘n moeder. Hy het ook ‘n menigte mensekinders, beide op aarde en in die hemel. Sy huisgesin kan met joune vergelyk word; dit is net soveel beter want in sy huisgesin word gewaak teen binnegevegte, jaloesie, diefstal en leuens, terwyl vrede en goedgesindheid gekweek word en wanneer jy sy kind word, kan jy ontspan in sy huis atmosfeer van liefde.

B. GOD IS EEN

Oorspronklik het alle mense geweet dat daar net een God is, die God wat alles geskape het, maar omdat hulle geweier het om hom te dien en te aanbid, het hulle al verder van hom af weggedryf. Mettertyd het hulle geen kennis van hom meer gehad nie.

Hulle het egter steeds die behoefte gehad aan ‘n wese wat kragtiger as hulle self was, omdat hulle deur allerhande soorte beproewings gegaan het wat vir hulle te veel was en selfs tot hulle dood gelei het. Om hierdie rede het die slimmes onder die mense begin om hulle eie gode te versin, beelde van hulle gemaak soos wat hulle die gode gevisualiseer het. Aan dié het hulle diere geoffer, ja sommige het selfs hulle eie kinders aan hierdie afgode geoffer.

Die volgende stap was om die afgode te propageer aan die mense om hulle en so het dit gekom dat nasies elkeen hulle eie gode gekry en dié gedien het. Sommige het selfs verskillende gode gehad wat dan veronderstel was om mag oor verskillende aspekte van die natuur of lewe uit te oefen, soos oor reën, weerlig, gesondheid, vrugbaarheid, beskerming teen liggaamlike aanvalle, ens. Ander nasies weer, het die geeste van hulle afgestorwe voorvaders aanbid, of die son maan en sterre.

God, verklaar egter in die Bybel baie duidelik dat Hy die enigste God is en dat hulle wat ander sogenaamde gode aanbid, onwetend duiwels aanbid.

Wat sê ek dan? Dat ‘n afgod iets is, of dat ‘n afgodsoffer iets is? Nee, maar dat die heidene wat dit offer, aan duiwels offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie.  (1Co 10:19,20; sien ook Deu 32:17 en 2 Kron 11:15).  

Daar is ook ‘n heel praktiese rede waarom ons bly kan wees dat daar alleenlik een God is. Indien daar meer as een sou wees, watter een van hulle sou ons aanbid? Ons sou die een god teen die ander moes opweeg en kies watter een ons die beste pas. Dit sou aanleiding gee tot tweestryd en oorloë met die gepaardgaande lyding. Maar nou is  daar is net een God en Hy is volmaak in elke opsig, daarom is daar geen behoefte vir ons om rond te kyk of ons nie ‘n ander beter god kan vind nie.

C. GOD IS EWIG

En hy het ‘n tamarisk in Berséba geplant en daar die Naam van die HERE, die ewige God, aangeroep. (Gen 21:33).  

Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. (Psa 90:2).  

(Sien ook Jes 40:28 en Ps 102:24-27)

Voorwerpe of dinge wat ‘n begin en ‘n einde het, bestaan alleen binne die skepping. God het egter voor die skepping reeds bestaan. Hy is die Skepper van tyd, maar hyself is tydloos; Hy is buite tyd. Hy is van ewigheid tot ewigheid. Vir die menslike verstand is hierdie waarheid onbegryplik; dit kan alleenlik deur die geloof, dws as ‘n geestelike openbaring van God ontvang word.

D. GOD IS ALMAGTIG

In die begin het God die hemel en die aarde geskape. (Gen 1:1).  

Ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie. (Job 42:2).  

Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. (Mat 19:26).  

Die mens kan uit die materiale wat op die aarde beskikbaar is, wonderlike dinge vervaardig, selfs ruimtetuie wat na verafgeleë sterre gestuur kan word, nogtans is hy nie in staat om selfs een korreltjie sand te skep nie. Om iets te skep, beteken om iets uit niks te maak. God het niks in sy hand gehad toe hy die hemel en die aarde geskape het nie. Dit volg dus vanselfsprekend dat Hy alles kan doen wat Hy wil.

Dít, is ‘n wonderlike vertroostende waarheid vir hulle wat aan hom behoort, want dit beteken dat Hy in staat is om in elke behoefte wat hulle mag hê, te voorsien. Hy kon selfs sy vriend Lasarus uit die graf uit opwek alhoewel hy al drie dae dood was.

E. GOD IS LIEFDE

Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde. (1Jn 4:8).

En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde; en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom. (1Jn 4:16).  

In albei verse word die woord “liefde” as ‘n naamwoord gebruik en nie as ‘n byvoeglike-naamwoord nie, soos wanneer ons byvoorbeeld sou sê, “God is almagtig.” As menslike wesens kan ons mekaar lief hê; ons kan liefde beoefen, maar God alleen ís liefde. Ons kan sê Marie bak heerlike sjokolade koeke wat impliseer dat sy ‘n goeie bakker is, maar sy is nie ‘n sjokolade koek nie. ‘n Regter sien toe dat geregtigheid geskied, maar hy is nie geregtigheid nie; hy kan tewens buite die hof sy vrou verkul of growwe taal gebruik. God egter is self die bron en beliggaming van liefde. Waar Hy op sy troon in die hemel sit, vloei liefde gedurig van hom af uit. Alles wat hy beplan of doen is die beliggaming van liefde.

In die Ou Testament word sy almag, heiligheid en regverdigheid, baie sterk beklemtoon maar in die Nuwe Testament word sy liefde weer duideliker geopenbaar en veral daarin dat Hy homself vir ons sondes geoffer het.

‘n Mens moet diep hieroor mediteer en toepaslike Skrifgedeeltes  bestudeer om ‘n dieper begrip van die wese van God te verkry.

Nog Skrif oor hierdie onderwerp

  • God is alwetend (1 Joh 3:20; Job 37:16; Ps 147:5).
  • God is alomteenwoordig (Ps 139:7-10).
  • God is heilig (Je 6:3; 1Pet 5:16).
  • God is regverdig. (Ps 145:7; Sef 3:5).

……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → GOD EIENSKAPPE . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend