Heiligmaking

GOUDERTS GAAN DEUR BAIE PROSESSE VOORDAT DIT SUIWER GOUE STAWE IS;
SO OOK IS HEILIGMAKING NIE ‘N DAG SE WERK NIE

A. BETEKENIS VAN HEILIGMAKING

Heiligmaking beteken om eenkant gesit of afgesonder te word vir God.

Want Ek is die HERE julle God; toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want Ek is heilig; daarom, verontreinig julle self nie deur enige ongedierte wat op die aarde kruip nie. (Lev 11:44).  

B. REGVERDIGMAKING OPEN DIE WEG TOT HEILIGMAKING

‘n Godsdienstige persoon wat respektabele lewe leef in die oë van die mens, maar nie sy lewe aan God oorgegee het nie, struktureer sy geestelike lewe, sy geestelike huis, volgens sy eie planne en bou dit met sy eie materiaal. Dit is bedoel om sy eie begeertes te bevredig. Gewoonlik beteken dit dat hy maar net die ergste vuil kolle so ‘n bietjie toeverf sodat hy deur mense as ‘n waardige kerkman geprys kan word. Hierin sal God hom nie help nie.

C. DIE HEMELSE BOUKONTRAKTEUR ARRIVEER OP DIE BOUPERSEEL

Wanneer ‘n persoon egter moed opgee ten opsigte van sy eie pogings en sy huis oorgee in die hande van God, sloop Hy dit algeheel en in sy plek rig hy ‘n heilige tempel op, op ‘n nuwe fondament, naamlik Christus waarin Hy en hierdie persoon nou saam sal woon. Dit word gebou deur die Heilige Gees. Hierdie werk staan bekend as heiligmaking, en duur ‘n leeftyd. Die ou selfsugtige, ongehoorsame, wantrouige Adam gehuggie wat hy in God se wêreld en op sy perseel opgerig het, word steen vir steen gesloop. Die rommel word weggery en nuwe goue stene, sand, sement en ander bou-materiaal wat op Christus se rekening aangekoop is, word afgelaai en dan begin die oprigting van die nuwe tempel van God, steen vir steen, laag vir laag en streng volgens sy hemelse plan.

D. WORD WIE JY IS.

Sodra jy geregverdig is (regverdig verklaar is deur God) is jy gereed om op hierdie wyse innerlik verander te word na die beeld van Christus. Jy moet dus nou word wat jy is. Wat bedoel ek daarmee? Die nuwe mens, die nuwe Adam moet nou in jou ingebou word. Die einddoel van heiligmaking is om soos Christus te wees, in al sy heerlikheid.

En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. (2Co 3:18).  

Jesus is ons model en ons word gevorm om presies net soos Hy te dink, praat en doen.

E. HEILIGMAKING VERGELYK MET DIE GROEI VAN ‘N KIND

Die wedergeboorte is net die begin van die proses van heiligmaking. ‘n Pasgebore geestelike baba het wel die potensiaal om ‘n volgroeide geestelike man te word, maar om daar te kom moet hy groei. Dit sal ‘n leeftyd duur.

Christene is gevolglik in verskillende fases van ontwikkeling en daarom moet hulle geduldig wees met mekaar. Jy kan nie van ‘n kleuter verwag om nooit te val nie. Aan die ander kant is dit hartverskeurend om te sien hoedat ‘n vyftien jaar oue kind van God nog bottel drink, op die vloer rondkruip, in woede of huilbuie uitbars en nie die reëls van die Vaderhuis verstaan nie. Die Woord praat van ten minste vier geestelike ouderdoms-groepe:

Ek skryf aan julle, vaders, omdat julle Hom ken wat van die begin af is. Ek skryf aan julle, jongmanne, omdat julle die Bose oorwin het. Ek skryf aan julle, kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle Hom ken wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe, jongmanne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die Bose oorwin het. (1 Jn 2:13,14). 

F. DIE CHRISTEN SE ROL IN HEILIGMAKING

In die proses van heiligmaking kan jy nie net passief agteroorsit en verwag dat die Heilige Gees alles vir jou moet doen nie, soos ‘n dame wat in ‘n stoel sit terwyl haar hare gewas, gekrul of gekleur word of soos ‘n man wie se hare en baard geskeer word nie.

Jy moet inderdaad in vier opsigte met God saamwerk:

  1. Bestudeer sy Woord aandagtig sodat jy sy wil kan ontdek en gedurig deur die Woord gewas en opgebou kan word.

Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid. (Joh 17:17) 

en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei, (1Pe 2:2)  

  1. Wanneer jy bewus raak van sonde, bely dit dadelik; daardeur gee jy aan die Heilige Gees die reg om jou daarvan te bevry.

As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. (1Jn 1:9).  

  1. Vertrou God met jou hele hart/word gelei deur die Heilige Gees.

Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak. (Spr 3:5,6).  

Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie; (Gal 5:16).  

  1. Getuig van wat God besig is om in jou lewe te doen.

En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie. (Rev 12:11).  

G. WEES GEDULDIG MET JOUSELF

En juis daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naasteliefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van onse Here Jesus Christus nie; (2Pe 1:5-8)  

Om die ou gehuggie stukkie vir stukkie af te breek en die nuwe tempel steen vir steen op te rig, neem tyd. Wees toegewyd daaraan, maar wees ook realisties want anders sal jy moed verloor en dink dat hierdie werk nooit voltooi sal word nie.

H. HERNUWING VAN DIE GEMOED

En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. (Rom 12:2).  

Die vernuwing van jou gemoed en gedagtewêreld om gedurigdeur God verheerlikende gedagtes te dink, sal ‘n groot uitdaging wees, want jy het oor ‘n lang periode heimlik toegegee om op ‘n wêreldse wyse te dink en jou gedagtes is nou geprogrammeer om juis dít te dink, maar moet nie moed verloor nie want God is heeltemal in staat om jou gedagte wêreld vir jou te vernuwe.

En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee. En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. (Eze 36:26,27).  

Halleluja, God het dit belowe, Hy sal dit doen.

I. WAT HEILIGMAKING BEREIK

  1. Dit skenk aan jou die begeerte van jou hart, deurdat dit jou verander om te wees wat jy nog altyd wou gewees het maar nie kon wees nie, as gevolg van jou sondige karakter.

Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. (Kor 5:17).  

  1. Dit verheerlik God wat hierdie wonderlike werk binne-in jou doen.

Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. (Mat 5:16).  

Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal my dissipels wees. (Joh 15:8). 

  1. Dit trek ongeredde mense na God.

En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne sowel as vroue, (Han 5:14). 

J. OM VOLMAAK TE WEES

Die Here beveel ons om volmaak te wees.

Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is. (Mat 5:48). 

Is dit enigsins moontlik? Net soos met die groot gebod om God en naaste liefde hê, sal ons ook in hierdie gebod altyd kortskiet, maar ons kan ten minste in ons gesindheid teenoor hierdie opdrag, al nader daaraan kom om dit te vervul.

Hier is praktiese raad: moet nie jou lewe oor ‘n lang periode soos oor ‘n dag op ‘n slag analiseer nie, maar leef eerder uur vir uur. Vra die Here wat jy gedurende die volgende uur moet doen en doen dan dit met jou hele hart. As jy wesentlik in enige opsig daarin faal, bely dit dadelik. Gaan dan weer voort met die volgende uur en die volgende, totdat jy vanaand gaan slaap. Jy sal verbaas wees hoeveel meer vrede jy sal belewe rakende jou wandel met God vir daardie dag, deurdat jy jou werkskaart uur vir uur afgemerk het. Dit is die duiwel wat maak dat ons vaagweg onrustig voel aan die einde van ‘n dag dat ons gefaal het om God te gehoorsaam, alhoewel ons nie presies kan dink oor enigiets wat ons bewustelik  verkeerd gedoen het nie. As ons egter uur vir uur lewe, is dit makliker om die afgelope uur te her-roep en te sien dat jy inderdaad na die beste van jou wete die leiding van die Heilige gees gehoorsaam het. So ontmasker jy die duiwel as ‘n leuenaar wat probeer om jou rus in God te ondermyn.

J. VERTROU GOD VIR JOU HEILIGMAKING

Heiligmaking is ‘n werk van God se genade, net soveel as wat regverdig-making is  ̶  dit is om met jou hele persoonlikheid op God te leun.

Eendag terwyl ‘n dame en ek deur die Kruger Nasionale Park ry, stap ‘n reuse olifant reg op ons motor af tot reg teen my venster, so naby dat ek hom sou kon aanraak. Ons het nie geweet wat sy bedoeling was nie en die dame wat langs my in die kar gesit het, het so bevrees geraak dat sy uit die kar wou spring en die bosse in hardloop. Dit sou natuurlik fataal gewees het. Ek kon haar keer en terwyl ons net stilsit, het die ollie sy koers gekry.

Die duiwel maak ons soms verskriklik bang, maar bly net rustig in Christus deur die geloof waar jy volkome veilig is, waar niemand en niks ‘n hand of ‘n poot op jou kan lê nie.

K. HEILIGMAKING EN GEMEENSKAP MET GOD

‘n Pasgetroude bruid word nie deur haar man geniet vir die kwaliteit van die brood wat sy bak nie, maar vir haar geneentheid teenoor hom. (Sy sal wel mettertyd leer om smaaklike brood te bak.) Dit is ook in ons geestelike lewe ‘n baie belangrike beginsel. Moet nie toelaat dat jou onvolmaakte lewenswandel jou daarvan weerhou om God te geniet nie, want Hy geniet jou.

Heiligmaking is nie ‘n doel op sigself nie want dan word dit selfsugtig, maar dit is bedoel om die weg te baan vir ‘n meer intieme gemeenskap met God.

L. ‘N NUWE PERSPEKTIEF OP GOD SE WET

Heiligmaking behoort ons te lei tot ‘n nuwe perspektief op God se wil soos wat dit uitdrukking vind in sy menigvuldige voorskrifte in sy Woord rakende ons gesindhede, gedagtes, dinge wat ons moet doen en wat ons nie moet doen nie.

Toe ek ‘n ongelowige was, het ek God gesien as ‘n hardvogtige regter wat daarop uit was om my van elke klein plesiertjie te beroof en my ongenadiglik te straf vir die kleinste oortredingkie. Nadat ek later weer gebore is, het my opinie radikaal verander en het ek gesien dat God se Wet goed is, maar nogal veeleisend en dikwels onverstaanbaar.

Maar soos wat ek begin het om intiem met hom te wandel, het ek ‘n punt bereik waar ek moes erken dat sy Wet nie iets is wat Hy arbitrêr uitgevaardig  het omdat Hy God is en kan doen soos wat Hy wil nie, maar dat al sy verordeninge sin maak; soos wat ons sê: “dit is die regte ding om te doen”. Dan besef ons dat as ons in Sy plek sou wees, ons presies dieselfde voorskrifte sou gee want hulle is beslis die beste vir die mensdom, tot die mens se grootste voordeel. Dan verstaan ons dat die Heer se voorskrifte nie om sý beswil gaan nie maar om ons s’n.

Wanneer ons dan hierdie beskouing van sy wil bereik, maak dit, dit vir ons soveel makliker om sy voorskrifte te gehoorsaam. Dan werk ons heelhartig saam met hom om “die regte ding te doen”.


……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → HEILIGMAKING . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend