Inleiding tot die Nuwe Testament

DOKUMENTE KAN GRATIS VIR PERSOONLIKE GEBRUIK AFGELAAI WORD

A. DIE 400 “STIL JARE”

 Ongeveer 400 jaar het verloop tussen die Ou- en Nuwe Testamente waartydens daar geen Godgegewe profeet nog geïnspireerde Skrif skrywer opgetree het nie, om welke rede dit bekend staan as die “Stil Jare” of die “Donker Tydperk.”

 1. ‘n Klein oorblyfsel van Jode wat uit die ballingskap teruggekeer het, het in Jerusalem gewoon en verspreid deur die res van die Beloofde Land, was daar diegene wat nie in ballingskap weggevoer was nie.
 2. Onverpoosd egter, het die geskiedenis van die nasies bly voortbeweeg, presies net soos die profeet Daniël dit voorspel het.
 3. Israel het sy vryheid vir ‘n kort periode herwin as gevolg van die Makkabeërs se opstand, maar meeste van die tyd  was hy onder vreemde oorheersing:
  • Medo -Persiërs (536-333BC).
  • Grieke (333-323 BC): Hulle taal het die handelstaal van die wêreld geword en dit gebly ook nadat hulle die heerskappy verloor het.
  • Egiptenare (323-204 BC).
  • Siriërs (204-165 BC).
  • Jode: gedurende die Makkabeërs se opstand (165-63 BC).
  • Romeine (63 VC en verderaan): Hulle het ‘n stelsel van wet en orde, sowel as ‘n netwerk van paaie tot stand gebring.
 4. Alhoewel God se stem nie gehoor was nie, was sy hand steeds besig om die geskiedenis te vorm en voor te berei vir die koms van sy Seun.
 5. Die netwerk van paaie wat al die uiteindes van die wêreld met mekaar verbind het en die Griekse taal wat die internasionale spreektaal was, het die verbreiding van die Evangelie grootliks bevorder.

 B. DIE OU- EN NUWE TESTAMENTE VUL MEKAAR AAN

 1. Die Ou Testament openbaar die mens se geestelike behoefte; die Nuwe Testament bied die voorsiening in daardie behoefte.
 2. Die Ou testament laat ons met onvervulde profesië en beloftes; die Nuwe Testament open met die vier Evangelies wat beskryf hoe hierdie profesië vervul is en God Sy beloftes nagekom het deur die genadewerk van die Here Jesus.
 3. Die Ou Testament gee die rede vir die Nuwe Testament; die Nuwe Testament bied die antwoord op die Ou Testament.

C. VYFTIEN OU TESTAMENTIESE PROFESIë WAT OP DIE HERE JESUS BETREKKING HET EN IN DIE NUWE TESTAMENT VERVUL IS.
 

Gen 3:15 Hy sou die “Saad van die vrou” wees Gal 4:4; Luk 2:7; Open 12:15
Gen 18:18 Die Saad aan Abraham beloof Hand 3:25; Matt 1:1; Luk 3:34
Gen 49:10 Sou uit die stam van Juda voortkom Luk 3:33; Matt 1:2,3
Miga 5:2 Sy plek van geboorte Matt 2:1; Luk 2:4-7
Jes 7:14 Gebore uit ‘n maagd Matt 1:18;Luk 1:26-35
Deut 18:15 As ‘n profeet Joh 6:14; Joh 1:45; Hand 3:19-26
Ps 110:4 As ‘n Priester na die orde van Melgisedek Heb 6:20; Heb 5:5,6; 7:15-17
Jes 53:3 Sy verwerping deur die Jode Joh 1:11; 5;43; Luk 4:29
Sag 11:12 Verkoop vir 30 silwerstukke Matt 26:15; Matt 27:3-10
Isa 53:6 Geslaan en op gespuug Mk 14:65; 15:19; Joh 19:1-3
Isa 53:4,5 Gely in die plek van andere Matt 8:16,17; Rom 4:25
Ps 69:22 Gal en asyn gegee Joh 19:29; Matt 27:34,48
Ps 22:19 Soldate het die lot gewerp vir sy kleed Mk 15:24; Joh 19:24
Ps 16:10 Sy opstanding Matt 28:9; Luk 24:50,51
Ps 68:19 Sy hemelvaart Luk 24:50,51

D. DIE NUWE TESTAMENT

Die Nuwe-Testament bestaan uit 27 boeke.

Dit word verdeel in 2 groepe:

1. Die 5 historiese boeke bestaande uit:

1.1 Die 4 Evangelies: Matthéüs, Markus, Lukas en Johannes wat handel oor die lewe, kruisiging en opstanding van Christus.

1.2 Die Boek Handelinge wat die uitstorting van die Heilige Gees en wêreldwye verbreiding van die Evangelie dek.

2. Die 22 leerstellige boeke bestaan uit skrywes wat sendbriewe genoem word, oor die Christelike lewe handel en in 3 groepe verdeel word:

2.1 9 Sendbriewe (Romeine tot 2 Thessalonisense) gerig aan spesifieke gemeentes en bevattende ‘n aansienlike hoeveelheid dogma rakende die grondbeginsels van die geloof en lering oor die Christelike lewenswyse.

2. 2 4 Sendbriewe (1Timótheüs tot Filémon) geadresseer aan individue. Hul inhoud sentreer om menseverhoudinge.

2.3 9 Sendbriewe (Hebreërs tot Openbaring) geadresseer aan groepe Christene wat wêreldwyd verspreid was. Hul inhoud handel oor vervolging, valse leraars, die oppergesag van Christus en sy spoedige wederkoms. Openbaring sluit af met ‘n wonderlike blik op die kerk se toekomstige tuiste in die hemel.


……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → NUWE-TEST INLEI . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
  SwakRedelikGoedBaie goedTreffend