Jesus kom woon by die mens

‘N ENGEL BRING VIR MARIA ‘N BLYE BOODSKAP

 

A. AANKONDIGING VAN JESUS SE GEBOORTE

Luk 1:26 En in die sesde maand is die engel Gabriël deur God gestuur na ‘n stad in Galiléa met die naam van Násaret, 27 na ‘n maagd wat verloof was aan ‘n man met die naam van Josef, uit die huis van Dawid; en die naam van die maagd was Maria. 28 En die engel het by haar binnegekom en gesê: Wees gegroet, begenadigde! Die Here is met jou; geseënd is jy onder die vroue. 

29 En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken. 

30 En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. 31 En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem. 32 Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee, 33 en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. 

34  Toe sê Maria vir die engel: Hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie? 

35  En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. 36 En kyk, Elisabet, jou bloedverwant, het self ook ‘n seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die sesde vir haar wat onvrugbaar genoem is. 37 Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. 

38  En Maria sê: Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan. 

Ons het in Gen 3:15 gelees dat God beloof het dat ‘n Kind uit Eva se nageslag gebore sou word wat die kop van die slang, dit is die duiwel, sou stukkend trap. Daarna het baie, baie jare verbygegaan en baie mense het geleef en weer gesterf. Toe het die tyd aangebreek dat Hy Sy belofte sou nakom dat sy Seun as mens gebore sou word.

Omdat Hy die Seun van God sou wees, moes God self Sy Vader wees. Daarom moes die Here die Heilige Gees stuur om Sy saad in Maria te plant sodat sy ‘n baba kon hê. Die engel het vir haar daarvan kom vertel want sy moes eers self daartoe toestem. God vra eers ons toestemming selfs om goeie dinge in en vir ons te doen. Die duiwel vra nie ons toestemming nie, maar verlei ons om sy bose wil te doen.

Die engel het gesê dat die Seun se Naam Jesus moes wees; dit beteken “Verlosser”, want Hy sou elke mens wat in Hom glo, uit die duiwel se mag en uit die mag van sonde verlos. Toe dit alles aan Maria verduidelik is, was sy bly en het sy toegestem dat God dit met haar kon doen.

 B. JOSEF TROU MET MARIA

Mat 1:18  Die geboorte van Jesus Christus was dan só: Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. 19  En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. 

20  Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees; 21  en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. 

Maria se verloofde was ontsteld toe hy verneem dat sy ‘n baba verwag, maar die Here het toe aan hom in ‘n droom gesê dat die Heilige Gees ‘n kind in haar verwek het. Daarom het hy, toe hy wakker word, reëlings getref en met haar getrou.

 C. JESUS SE GEBOORTE

Luk 2:4  En Josef het ook opgegaan van Galiléa, uit die stad Násaret, na Judéa, na die stad van Dawid, wat Betlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, 5  om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. 6  En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar; 7  en sy het haar eersgebore Seun gebaar en Hom toegedraai in doeke en Hom in die krip neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. 

Jesus is nie soos ‘n aardse koning se seun in ‘n paleis gebore nie, maar in ‘n stal, in ‘n krip waar skape, beeste en bokke gewoonlik aangehou en gevoer is. God het dit so laat gebeur sodat ook die armste mense kon glo dat God alle mense liefhet en nie net die rykes nie.

 D. SKAAPWAGTERS HOOR EERSTE DAARVAN

Luk 2:8  En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. 9 En meteens staan daar ‘n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. 

10  En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, 11  dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here, is. 12  En dit is vir julle die teken: julle sal ‘n Kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krip lê. 13 En skielik was daar saam met die engel ‘n menigte van die hemelse leërskare wat God prys en sê: 14 Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense ‘n welbehae! 

15 En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar: Laat ons dan na Betlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. 16 En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krip lê. 17  En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van dié Kindjie vertel is. 

18  En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is; 19  maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. 

20  En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. 

Die eerste mense vir wie die Here gesê het dat Sy Seun nou op aarde gebore was, was eenvoudige skaapwagters wat in die oop veld in die nag besig was om hul skape op te pas. God het ‘n boodskapper uit die hemel gestuur, ‘n engel, om dit vir hulle te vertel. Hy het ook ‘n hemelse koor van engele gestuur wat ‘n loflied tot eer van die Jesus Kind gesing het.  

Die skaapwagters was vas oortuig dat dit God was wat deur sy engel vir hulle hierdie boodskap gestuur het en het haastig na die stal toe gegaan waar hulle gehoor het dat die Kindjie gebore was. Daar het hulle alles net so gevind as wat die engel vir hulle vertel het dat dit sou wees. Hulle was baie bly en opgewonde en het daarvandaan oral rondgegaan en vir almal vertel wat hulle gehoor en gesien het.

//////////

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → 4 Jesus kom woon by die mens . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend