Jesus as Kind en Sy Doop: Matt 3:13 tot 17

Jesus Baptism

JESUS SE DOOP

DOKUMENTE KAN GRATIS VIR PERSOONLIKE GEBRUIK AFGELAAI WORD

A. JESUS SE LEWE AS KIND

Ons lees nie veel oor Jesus se lewe terwyl Hy grootgeword het nie maar wel dat sy ouers met Hom na Egipte moes vlug toe Herodes, koning van die landstreek waarin Jesus gebore was, probeer het om Hom dood te maak (Matt 2:13-18).

Verder word dit ook verhaal dat Jesus reeds op die ouderdom van 12 jaar soveel van die Bybel geweet het, dat Hy  die inhoud daarvan met die geleerde godsdienstige leiers (Skrifgeleerdes) in die tempel  bespreek het en dat hulle verstom was oor Sy kennis en insig (Luk 2:41-52).

Sou Hy, omdat Hy die Seun van God was, Sy kennis van die Skrif op bonatuurlike wyse van God ontvang het; Hy was immers die Woord wat vlees geword het? Nee, dit is onwaarskynlik. Aangesien Hy in alle opsigte aan die mens gelyk geword het, uitgesonderd die sonde, moes Hy maar net soos ons almal op die harde manier aandag gee en moeite doen om kennis te assimileer en daaroor peins om dit te verstaan en toe te pas. Sodoende sou Hy met ons (en ons kinders) se stryd op aarde kon saamvoel. Wat natuurlik in Sy guns getel het, was dat Sy brein en gees nie deur sonde gestrem was nie. (Die sondige mens gebruik eintlik maar ‘n baie klein deeltjie van sy brein.) Hy was vir ons ‘n voorbeeld van hoe ‘n oorgegewe, Heilige Gees vervulde persoon kan funksioneer.

In Sy opvoeding en onderrig, het Sy ouers sekerlik ‘n belangrike rol gespeel. Van Joodse ouers was verwag om hul kinders tuis aangaande God te onderrig. Hulle moes hulle eerstens die verhaal van God se bemoeienis met Israel leer, ook Sy Wette wat hulle gemaan het om ‘n heilige lewe te leef. Hulle moes aangemoedig word om soos Abraham voor die aangesig van die Here te wandel. Verder is hulle onderrig in praktiese wysheid (sien bv die Spreuke van Salomo waarvan talle leringe pertinent tot jongmense gerig is.)

As kleuter sou sy ma, Maria, hierdie rol vervul en toe hy ouer geword het, sou Sy pa, Josef oorgeneem het. Later van tyd kon hulle Hom dalk na ‘n sinagoge gestuur het om deur die rabbi verder onderrig te word, veral omdat hulle bewus was van wie Hy was en die rol wat Hy as volwassene sou moes vervul. Dit sou moeilik gegaan het om dit te kon bybring want ‘n timmerman soos Josef, was nie ‘n ryk man nie en formele onderrig het, net soos in ons tyd, die ouer die hand diep in die sak laat steek.

Wat ons met sekerheid kan sê is dat Jesus ten minste kon lees en skryf want Hy het in die loop van Sy bediening uit die Boekrol van Jesaja in die sinagoge van Násaret voorgelees. Hy het ook dikwels uit die  Ou testament aangehaal. Verder, soos hierbo gemeld, het Hy ‘n besondere insig in die Skrif openbaar – Hy kon dit uitlê. So kon Hy bv die ganse Ou Testamentiese wetgewing saamvat in die Liefdesgebod om God en naaste lief te hê. Dit het die Skrifgeleerdes verstom.

B. JESUS SE DOOP (Lees Matt 3:13-17)

Op 30-jarige ouderdom het Jesus begin met die bediening waarvoor sy Vader Hom gestuur het.

Johannes die Doper, ‘n bloedverwant van Jesus, was in daardie tyd besig om in die woestyn van Judéa te preek en mense aan te spoor om hulle van hul sondes te bekeer. Persone wat hulle bekeer het, het Hy dan in water gedoop.

Deur hierdie bediening het hy ‘n profesie van die profeet Jesaja bewaarheid wat opgeteken is in hoofstuk 40:3,4: “n Stem van een wat roep: Berei in die woestyn die weg van die HERE; maak gelyk in die wildernis ‘n grootpad vir onse God! Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word; en die bult moet ‘n gelykte en die rotsagtige plekke ‘n laagte word.”

Soos wat die Romeine die paaie waarlangs hul keisers sou reis, vooraf gereedgemaak het sodat hulle vinnig hul bestemmings kon bereik, was dit Johannes die Doper se taak om die geestelike weg vir die Hemelse Prins te baan. Die geestelike pad waarlangs die Joodse geestelike leiers die volk gelei het, was een van skeinheilige lippediens aan God. Johannes het hierdie weg van gate, en rotse van struikeling, gelykgemaak deur een en almal op te roep tot hartgrondige bekering. Die koninkryk wat hierdie Koning vir die mensdom sou bring, sou daarin bestaan dat Hy Sy Koninkryk in die hart van die mens sou kom vestig en daarom moes die mens se hart hiervoor deur bekering voorberei word. (Dit beteken natuurlik nie dat die mens eers sy lewe uit eie krag in orde moet kry en die Here dan binne nooi nie, maar bloot dat hy die behoefte daaraan en begeerte en wil daartoe moet erken en uitspreek.)
Van die persone wat so deur Johannes se bediening tot geestelike ontwaking gekom het, het dan ook later toenadering tot Jesus gesoek. Enkele van hulle is deur Hom geroep om Hom in Sy omswerwinge te volg sodat Hy van hulle vissers van mense kon maak ( Joh 1:35-43).

Die vraag ontstaan waarom Jesus gegaan het om deur Johannes gedoop te word, aangesien Hy immers geen sonde gehad het om te bely nie. Die antwoord blyk te wees dat Hy as mens Homself met die mensdom in hul sondigheid wou vereenselwig. Hy het dus in die sondaars se tou ingeval om gedoop te word.

Die mens vind dit moeilik om in die openbaar te erken dat hy gesondig het. Daar is ook diegene wat boonop te trots is om hulle ten aanskoue van andere in water te laat onderdompel – naamlik om gedoop te word. Hulle word selfs kwaad wanneer hulle andere sien wat gedoop word. Dit laat hulle skuldig voel. Dit is egter beter om God te behaag as om deur mense geëer te word.

Jesus het vir ons die voorbeeld gestel. Hy het sy bokleed uitgetrek en is onder die water ingedompel. Sy Hemelse Vader het Hom daarvoor geëer. Toe Hy uit die water opkom, het die hemele oopgegaan, het die Heilige Gees soos ‘n duif op Hom neergedaal en het God die Vader hoorbaar getuig: “Dit is my geliefde Seun in wie ek ‘n welbehae het.” Die wat daar teenwoordig was, was seker verwonderd, verstom. Jesus was nog onbekend. Hy het soos enige ander mens gelyk. Die Vader in die hemel het egter geweet dat dit sy Seun was en het Hom daarvoor erkenning gegee.

Sy Vader het ook die Heilige Gees gestuur om Hom toe te rus vir Sy groot taak wat Hy in die wêreld sou moes verrig, naamlik om te sterf en uit die graf opgewek te word vir die verlossing van sondaars.

Elke stap van gehoorsaamheid in die lewe van ‘n kind van God open nuwe deure tot die ontvouing van God se plan vir sy verdere lewe. As Jesus hierdie stap nie geneem het nie, sou Sy bediening gestuit gewees het. Baie kinders van God maak geen geestelike vordering nie omdat hulle êrens bly vassteek wanneer hulle ‘n stap van gehoorsaamheid moet neem. Op die ouderdom van 60 of 70 gaan hulle God dan tegemoet as geestelike dwerge.


……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → JESUS AS KIND EN DOOP . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend