Jesus se geboorte aangekondig – Mat 2:1-12; Luk 1:26-38

Angel Mary Jes

‘N ENGEL VERSKYN AAN MARIA

DOKUMENTE KAN GRATIS VIR PERSOONLIKE GEBRUIK AFGELAAI WORD

A. INLEIDING

1. Die heidene se pogings om met God versoen te raak was tevergeefs.

Van die vroegste tye af was die mens bewus dat hy sy god of gode op een of ander wyse mishaag het en het hy offerhandes geoffer om hulle toorn af te weer.  Soms is selfs mense, veral kinders, aan hul gode geoffer.  Hierdie offers kon die ware God, Skepper van alle dinge nie behaag nie.  Selfs al sou die een mens die skuld van ‘n ander vrywilliglik wou dra, sou dit nie deug nie omdat hyself deur sy eie sonde besoedeld is en sy eie offer dus onaanneemlik is by God:  “Niemand kan ooit ‘n broer loskoop nie, hy kan aan God sy losprys nie gee nie.” (Ps. 49:8)

2. Israel se voorgeskrewe offers aan die enige ware God was net ‘n tydelike oplossing. 

Die Here se volk, Israel, was beter daaraan toe omdat God self die offerandes voorgeskryf het wat gewoonlik deur bemiddeling van ‘n priester aan Hom gebring moes word tot bedekking van hulle skuld.  Maar dit was nie afdoende nie en baie van hulle het waarskynlik besef dat die lewe en bloed van ‘n dier nooit voldoende kon wees om vir die sonde van ‘n mens te betaal nie.  Die Here het dit ook  later bevestig.  In Hebr. 10:4 stel Hy dit duidelik: “….want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem.”  Die Ou- Testamentiese offerhandes was slegs skadubeelde wat heengewys het na ‘n Offer wat later moes kom.

3. Die Here voorsien self  ‘n afdoende offer.   

In hierdie hierdie hulpelose toestand het die Here die mens te hulp gekom omdat Hy sy Skepper is en hom oneindig liefhet.  Op ‘n tyd wat Hyself vooraf bepaal het, het Hy ‘n volmaakte offer  voorsien wat voldoende was om die sondes van die ganse mensdom te versoen.   Hierdie gawe was Sy Eniggebore Seun;  die Here Jesus Christus wat absoluut rein was.  As mens is Hy gebore en as volwasse man is Hy gekruisig vir die sonde van die mens.  Die Nuwe Testament wat ons nou sal bestudeer, handel oor die lewe, dood en opstanding van Jesus Christus en die wyse waarop ons verander kan word om Sy beeld te weerspieël.

B.  ‘N BOODSKAPPER VANUIT DIE HEMELE (Lees Luk 1:26)

Reg van die begin af dra Sy verlossingsplan die stempel van die bonatuurlike.  Hy stuur ‘n hemelwese, ‘n engel van wie Hy alleen die naam ken, die engel Gabriël, om Sy plan in werking te stel deur Sy boodskap oor te dra aan ‘n persoon wat Hyself as instrument vir Sy genade uitgekies het.

C. ‘N MENS WORD GOD SE MEDEWERKER (Lees Luk 1:27)

Die Here se aanvanklike bedoeling was dat die mens oor Sy skepping moes heers en alles wat Hy gedoen wou hê, sou Hy deur hom doen.  Alhoewel Adam en Eva hierin gefaal het, het God nooit van Sy aanvanklike voorneme afgesien nie en deurloop Sy oë  steeds die ganse aarde op soek na mense wat gewillig is om met Hom saam te werk in Sy hooftaak, naamlik die verlossing van die mensdom.

Hier kom klop Sy boodskapper aan die deur van ‘n jong dogter, moontlik nie ouer as 16 nie.  Sy woon in Nasaret, ‘n klein, vaal ou dorpie en is waarskynlik nie uit ‘n ryk en belangrike familie nie want sy is verloof aan ‘n skrynwerker.  Wanneer die Woord van ‘n besondere mooi vrou praat, word die feit gewoonlik vermeld soos in die geval van Sarai,  die vrou van Abraham, of Rebekka, of Ester, maar oor Maria se voorkoms word geswyg; dus was skoonheid waarskynlik ook nie haar uitstaande eienskap nie.  Nee sy was net ‘n gewone meisie soos wat oral in ons dorpe gesien kan word.  ‘n Hedendaagse werkgewer wat ‘n sekretaresse sou soek om sy firma se beeld te bevorder, sou waarskynlik by haar verbygekyk het, maar God kies haar uit vir die belangrikste taak wat ‘n vrou seker ooit sou kon verrig, naamlik om die Verlosser in die wêreld te bring.

D. HIERDIE MEISIE, MARIA, WAS ‘N MAAGD (Lees Luk 1:27)

Maar daar is tog  iets besonders omtrent haar; sy is ‘n maagd. Sy is wel oud genoeg om te trou, het besluit om dit te doen en is aan ‘n jongman verloof, maar het haarself rein bewaar.

Dit is baie belangrik want sy sou tot die dag dat sy geboorte sou skenk, die bewys in haar liggaam moes omdra dat sy nooit met ‘n   man omgang gehad het nie sodat dit duidelik sou wees dat haar swangerskap bonatuurlik, deur die Heilige Gees bewerk was.  So sou die profesie wat God deur die profeet Jesaja honderde jare tevore gegee het, ook bewaarheid word naamlik: “Daarom sal die HERE self aan julle ‘n teken gee:  Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel noem.”  (Jes. 7:14)

Haar reine lewenswandel het haar dus in ‘n gunstige posisie geplaas om deur God gebruik te word.  Hoor net die aangename woorde waarmee die engel haar groet:  “Wees gegroet begenadigde! Die Here is met jou!”

Laat ons ook só met God wandel dat wanneer ons dit allermins verwag en sy engel ons êrens ontmoet, hy ons ook so sal kan groet:  “Wees gegroet begenadigde!  Die Here is met jou!”

E. MARIA SE EERSTE REAKSIE (Lees Luk 1:28-30)

Wat was Maria se reaksie? Sy was baie ontsteld en het haarself afgevra: “Wat gaan nou aan? Waarom het die engel na my toe gekom?  Wat beteken sy groet: “Die Here is met jou; geseënd is jy onder die vroue?”

Die mens wat as koning oor die aarde moes regeer, word sedert die sondeval gedurig deur vrees en bekommernis geteister.  Kyk maar na die gesigsuitdrukkings en luister na die gesprekke van die mense om jou;  sodra iets vreemds met ons gebeur, sien ons dit as ‘n voorbode dat iets onheilspellends ons sal tref.  Maria, ons sussie in die Here, het net so gereageer, maar God se wyse engel het haar onmiddellik gerusgestel met die woorde:  “Moenie vrees nie want jy het genade voor God gevind.”  En wat is genade: niks anders nie as God se onverdiende guns.

F. GOD SE BEDOELING WAS OM HAAR TE SEëN (Lees Luk 1:30-33)

God het ons tog só lief. Hy is nie ‘n toornige God wat gedurig op soek is na ‘n rede en geleentheid om ons te straf nie. Hy wil ons lewens vol en ryk maak en vrede in ons harte gee. Hy wil aan ons ‘n blink toekoms gee en ‘n menigte goeie dinge om na uit te sien. Glo jy dit? Glo jy dat die Skepper van hemel en aarde ‘n goeie God is? Glo jy dat Hy jou liefhet? Jy mag baie gely het onder die hand van andere en dit is waarom jy so bevrees is. Natuurlik is daar ‘n menigte van slegte mense in hierdie wêreld, maar God is groter as hulle almal en ons moet ons lewens aan Hom toevertrou. In Heb. 11:6 sê die Skrif dat ons moet glo dat daar ‘n God is en dat Hy ‘n beloner is van dié wat Hom in erns soek. Dit is wat Maria ook ontdek het: naamlik dat God haar wou seën.

Hy wou haar op ‘n baie besondere wyse in sy Koninkryk gebruik en sou in die proses aan haar ‘n baba seuntjie gee.  Die meeste jong meisies wil graag moeder word; ‘n eie baba hê.  In Maria se tyd het die geboorte van ‘n eerste seun ‘n spesiale seën ingehou, omdat hy die erfgenaam van daardie huis sou wees; tot groot vreugde vir sy pa. Maar hierdie sou ‘n baie spesiale seun wees want Hy sou die Seun van die Allerhoogste God genoem word. Wat meer is, Hy sou die koning wees van ‘n koninkryk wat tot in ewigheid sou voortbestaan. Wat ‘n belofte vir ‘n alledaagse meisie, dat sy aan ‘n koning geboorte sou skenk; ‘n koning wat niemand minder as die Seun van God sou wees nie, ‘n koning wat sy eie koninkryk sou hê en vir ewig sou regeer wat natuurlik beteken het dat Hy ook vir ewig sou lewe. Wat vir ‘n seun kon dit tog wees? Haar gedagtes het geduisel. Sy was sprakeloos en kon nie begryp hoe dit alles moontlik sou wees nie en bowe alles, kon sy seker nie begryp waarom God juis vir háár uitgekies het om so bevoorreg te wees nie.

G. MARIA SE BESWARE EN GOD SE OPLOSSINGS (Lees Luk 1:34-37)

Maar toe tref ‘n ander gedagte haar: hoe sou dit kon gebeur want, om ‘n kind te baar, moes sy met ‘n man omgang hê om bevrug te word.  Nog nooit ooit het ‘n vrou die lewe aan ‘n kind geskenk sonder dat sy saad van ‘n man ontvang het nie.  Sy waag toe maar om hierdie vraag aan die engel boodskapper te stel:  “Hoe kan dit wees aangesien ek nie ‘n man het nie?”

Baie mense loop rond met vrae in hul harte rakende God en Sy Woord.  Hierdie gedagtes maak dat hulle Hom wantrou met die gevolg dat hulle nooit Sy seën deelagtig word nie want Hy sê dat so ‘n persoon soos die golwe van die see is wat dan in hierdie rigting en dan in daardie, deur die wind gedryf word  (Jak. 1:6).  So moet ons nie wees nie.  Ons moet seker wees van die waarheid en beweeg in die rigting wat God ons stuur.

Die regte ding om te doen is wat Maria gedoen het:  stel jou vraag dat jy duidelikheid kan kry.  Haar vraag was immers logies; nie in opstand nie maar ter opheldering.  Dit geld ook vir die meeste vrae wat ons het.  Die Here belowe mos:  “Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.” (Luk 11:9).

Onmiddellik het sy ‘n antwoord ontvang: “Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. … Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.”  Wat die engel dus gesê het, was: “Maria, jy is  heeltemal reg, menslikerwys gesproke is dit onmoontlik.  ‘n Vrou kan nie anders as deur ‘n man bevrug raak nie maar God kan enigiets doen wat vir die mens onmoontlik is.  Hierdie swangerskap sal ‘n werk van die Heilige Gees wees.  Sy krag sal jou oorskadu.  Hy sal die saad in jou inplant en dit tot ‘n lewende Seun laat groei”.

Word jy gekonfronteer deur probleme waarop jy geen antwoorde het nie? Maak soos Maria gemaak het. Moenie jou probleem bespreek met mense soos jyself nie, want hulle sal insgelyks ook geen antwoorde hê nie. Neem dit na God in gebed. Deel jou vertwyfeling in nederige vertroue met Hom en Hy sal verseker jou probleem oplos.

Jy sê miskien: “Dit is maklik vir ‘n vrou om so op te tree maar ek is ‘n man, ek is veronderstel om sterk te wees, om gereed te staan met antwoorde op elke probleem. Wat sal die mense van my dink as ek neerkniel en bid?” Groot en sterk manne het uitgevind dat wanneer hulle hulself verootmoedig en gebid het, hulle selfs groter en sterker geword het en nog meer deur God gebruik was. God eer die nederige man en verhef hom, maar Hy haat die trotsaard en verneder hom tot in die stof.

H. MARIA SE ANTWOORD AAN GOD (Lees Luk 1:38)

Haar vraag was gevra en beantwoord – nou was dit haar beurt om te antwoord:  “Ja” of “Nee” want die engel moes aan sy Heer terug rapporteer en die Here gebruik ons nie teen ons wil nie; nie eers vir ‘n noodsaaklike, goeie doel nie.

Maria het natuurlik besef dat hierdie kind nie net vreugde vir haar sou bring nie.  Sy was immers verloof en wat sou haar aanstaande, Josef , hiervan sê? Sou hy hierdie storie glo dat haar swangerskap deur die Heilige Gees bewerk was? O nee, hy sou vermoed dat sy ontrou aan hom was  en sou haar verwerp. Wat dan? Haar familie, haar vader, moeder en ander familiebetrekkinge wat opregte mense was, sou haar ook verwerp. Sy sou in skande gedompel word. Waarheen sou sy haar wend? Dit was die uitdagings wat haar in die gesig gestaar het, maar, sy het God vertrou.  Sy het geglo dat Sy bedoeling goed en Sy wil die beste vir haar was.  Daarom het sy haarself gewilliglik aan Hom onderwerp.  Haar antwoord was nie ‘n halfhartige, onseker, “Ja, maar …” nie.  Sy het “haar mind opgemaak” en onomwonde geantwoord:  “Hier is die diensmaagd van die Here.  Laat dit met my gaan volgens U Woord”. Draadsitters kan nie in die Koninkryk van God bly sit nie.  Hulle sal een, twee, drie aangetree en voor keuses gestel word.

Daarna het die engel vertrek; “Mission accomplished”.

I. VOORSPELLINGS VANUIT DIE OU-TESTAMENT (Lees Jes. 9:5)

Kom ons laat nou eers vir Maria daar en fokus op die Seun wat vir haar gebore sou word.  Sy geboorte is honderde jare tevore deur die profeet Jesaja voorspel.  Hierdie Seun sou in menslike gestalte gebore word op ‘n bepaalde tyd en datum, maar inderwaarheid sou Hy die almagtige God wees, één  met die Vader en die Heilige Gees, sonder begin of einde.  Oor Hom profeteer Jesaja: “Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors….” (Jes 9:5) en in die Boek Hebreërs, hoofstuk 1:8, lees ons die volgende van Hom: “….U troon, o God, is tot in alle ewigheid, die septer van U koninkryk is ‘n regverdige septer;”

Hy, die volmaak heilige, was deur die Vader waardig bevind om vir die mensdom as offerlam te dien en alle offers wat tevore in opregtheid aan God geoffer was, het na Hom heengewys.


……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → JESUS GEBOORTE AANGEKONDIG . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend