Jesus se wederkoms; Joh 14:1 – 4

HIERDIE DOKUMENT MAG GRATIS AFGELAAI WORD VIR PERSOONLIKE GEBRUIK

Hierdie is ‘n onderwerp waaroor  die Bybel baie vir ons sê, veral in die Nuwe Testament, maar aangesien ons in hierdie reeks van studiegidse ons aandag by die vier Evangelies bepaal, sal ons daardie verdere lering oorlaat vir ‘n volgende reeks.

‘n Huis waaraan ek nie gewerk het nie. (Lees asb. Joh. 14:1-4)

Daar is geen ander god wat ooit aan Sy volgelinge beloof het om deur die graf heen te gaan na die anderkant, dáár ‘n huis vir hulle voor te berei, en dan terug te kom en hulle saam met Hom te neem sodat hulle ook kan wees waar hy is nie. Dit is presies wat Jesus hier aan Sy kinders belowe. Wat ‘n wonderlike vooruitsig is dit nie.

So al bly jy doer in die Richtersveld in ‘n takskermpie waar jy jou bokke oppas, solank jy maar net die Here Jesus as jou Verlosser ken en dien, kan jy verseker wees van ‘n spogwoning in die hemele wanneer jou aardse skermpie vir laas afgebreek word.

Soos Hy opgevaar het, net so sal Hy weer kom (Lees asb. Hand. 1:6-14)

Die geestelike gaan die fisiese vooraf.

Hierdie voorval het plaasgevind toe Jesus opgevaar het na die hemel.  Die dissipels het gehoop dat Jesus hulle sou verlos van die onderdrukking van die Romeinse Regering sodat hulle weer ‘n vrye nasie kon wees, maar dit was nie die wil van God nie.  Sy plan was om eerstens aan Israel die geleentheid te bied om gered te word, daarna aan die heiden nasies, daarna sou Israel ‘n verdere geleentheid kry en slegs dan sou Hy volle beheer oor die wêreld vir Homself neem.  In die tussentyd sou Hy die hele proses van die redding van die nasies vanaf die regterhand van die troon van God, Sy Vader, bestuur.

Die geestelike is belangriker as die fisiese.

(Om hier en nou ‘n burger van ‘n soewereine, vrye volk te wees wat sy sake na goeddunke kan bestuur sonder om die knie voor ‘n ander volk te moet buig, is voorwaar ‘n wonderlike voorreg. Daardie vooreg het Israel vir honderde jare lank geniet, maar nou kon elke persoon binne daardie volk ‘n groter vryheid bekom. Om geestelik bevry te word uit die mag en ryk van Satan, en deel te word van God se ewige Koninkryk, is soveel meer werd vir ‘n mens as om op aarde ‘n burger van ‘n vrye volk te wees.)

Laat ons die wolke dophou.

Hoe het Jesus vertrek?  Dit sê hier dat Hy in ‘n wolk opgeneem is.  Wat van belang is vir ons huidige studie, is dat God engele gestuur het om Sy woorde te bevestig dat Hy op dieselfde wyse as wat Hy opgevaar het, weer sal terugkom.  Dit beteken dat Jesus êrens in die toekoms op ‘n bepaalde dag op ‘n wolk na Sy mense sal terugkeer.

Hy kom om eerstens die wat aan Hom behoort, te kom haal.

Later in die Nuwe Testament lees ons dat wanneer die Here Jesus terugkom, Hy eerstens sal terugkom om Sy volgelinge, Sy ware gelowiges te kom haal.  Op daardie moment, wanneer die trompet van God weerklink, sal die grafte oopgaan, en sal die gelowiges wat deur al die eeue heen gesterf het, opstaan in ‘n nuwe verheerlikte liggaam en opgaan om die Here Jesus in die lug te ontmoet.  Hy sal hulle dan wegvoer om vir ewig by Hom te wees (1 Thes 4:16).

Glo Hom, verwag Hom en samel die oes in.

Nadat die dissipels hierdie wonderwerk van Jesus se hemelvaart gesien en die goeie nuus van Sy wederkoms verneem het, moes hulle eers teruggaan na hulle huise om die uitdagings van die daaglikse lewe die hoof te bied en om die Evangelie aan die nasies te verkondig.

Die laaste dae van planeet aarde (Lees asb. Lukas 21: 8-12; 25-28).

Fisiese tekens.

Die toestand op aarde gedurende die jare wat Sy wederkoms vooraf gaan, word hier beskryf.  Nou moet ‘n mens  uit die staanspoor daarop wys dat al die dinge waarvan hier gepraat word, in mindere of meerdere mate alreeds deur al die eeue heen gebeur het.  Daar was in die verlede al oorloë, opstande, aardbewings, hongersnode, eienaardige verskynsels in die sterrehemel, ens.  Die verskil egter is dat in die laaste dae, daar ‘n skrikwekkende toename in sulke voorvalle sal wees, tot so ‘n mate dat die mensdom in gedurige vrees sal lewe, omdat hulle lewens aanhoudend daardeur bedreig sal word.

Tot watter mate hierdie toestande al heers, sal die wetenskaplikes wat ‘n studie daarvan maak, ons beter kan inlig, maar almal wat toegang tot die radio, TV of koerante en tydskrifte het, sien dag vir dag dat tragiese rampe wêreldwyd een of ander dorp of gemeenskap tref, dat honderde sterf of beseer word en duisende dakloos gelaat word.

Valse christusse en profete (Lees asb Matt 24:21-28)

Maar behalwe die tekens van natuurlike rampe, sê die Here Jesus vir ons, sal daar ook tekens wees van persone wat daarop aanspraak maak dat hulle bo-natuurlik is, ja, wat selfs sal verklaar dat hulle Jesus Christus self is en ‘n oproep op die mensdom sal doen om hulle na te volg.  Hulle sal allerhande soorte van wonderdade doen om hulleself te bewys.  Dít het ook deur al die eeue heen gebeur.  Ons lees in die Bybel dat selfs die Egiptiese towenaars sommige van die wonderwerke wat God deur Moses gedoen het, kon naboots (Ex 7:10-12).

In die Nuwe Testament lees ons van Elimas die Towenaar (Hand 13:8), wat die mense verstom het met sy towerkunste op die eiland Patmos totdat Paulus hom ontmasker het as ‘n instrument van die duiwel.  Sommige van die Romeinse Keisers het ook daarop aanspraak gemaak dat hulle gode was en die mense oor wie hulle regeer het, gedwing om hulle te aanbid.

Ons gaan nog meer en meer hiervan sien in die toekoms, mense wat daarop aanspraak maak dat hulle bo-natuurlik is, mense wat selfs daarop aanspraak maak om Christus self te wees wat na die aarde teruggekeer het om vrede en voorspoed te bring.  Hulle sal wees soos wolwe in skaapsvelle.  Hulle stemme sal stroperig en vredevol klink soos die blêr van skape, maar hulle sal die tande van ‘n wolf hê wat enige oomblik kan verskeur.  Diegene wat God nie ken nie en wat nie deur Sy Heilige Gees gewaarsku word nie, sal hierdie valse christusse navolg wat inderwaarheid anti-Christus is en sal uiteindelik ook die bietjie geloof wat hulle het, verloor.

Christenleiers sal op God moet wag vir bonatuurlike onderskeidingsvermoë want hierdie valse leiers sal ‘n gedaante van godsaligheid hê, allerhande weldade verrig en die mensdom aanmoedig tot sekere goeie dade maar die sataniese gif wat hulle in die samelewing sal inspuit, se uitwerking sal eers mettertyd sigbaar word wanneer dit te laat is.

Gehaat deur die wêreld maar versterk deur die Gees (Lees asb. Luk. 21:12-19).

Deur vooruit te weet hoe jou vyand jou gaan aanval, kan jy jouself daarvoor voorberei.  Die Here Jesus sê dat dit ‘n tyd sal wees wanneer Christene gehaat sal word as gevolg van die naam wat hulle dra.  Selfs hulle ongeredde familie sal teen hulle draai en hulle oorlewer aan die goddelose polisiemagte en regters.  Nou is dit interessant om daarop te let dat Jesus sê dat Sy mense gedurende hierdie bose tye nie senuweeagtig moet wees, hulle vingernaels moet kou, en vooruit moet beplan hoe hulle hulself sal verdedig nie, nee, hulle moet ontspan want wanneer hulle voor die hof gesleep word, sal die Heilige Gees in hulle opkom en in hulle monde die presiese woorde lê wat ‘n kragtige getuienis vir hul Heer en Redder sal wees.  Loof die Here!

Wees voorbereid (Lees asb Luk. 21:34-36)

Gevolge van ‘n waarskuwing wat verontagsaam is.

Net voordat Jesus saam met Sy dissipels na Getsémani toe is waar Hy gearresteer en weggelei sou word om gekruisig te word, het Hy hulle gewaarsku om te waak en te bid want alhoewel die gees gewillig is om die wil van God te doen, is die vlees swak en knak dit maklik onder druk. Die dissipels het nie hierop ag gegee nie en hulle was selfs trots en het gespog dat hulle gereed was om selfs met Hom in die dood in te gaan. Die gevolg was dat hulle nie geestelik voorbereid was nie en almal weggevlug het toe die soldate  hulle Meester in hegtenis geneem het.

Jesus se waarkuwings en raad aan ons vir die eindtye.

Leef ‘n rein lewe deur intieme gemeenskap met God.

Eerstens moet ons nie deel hê aan losbandigheid wat ons geloof kan afbreek en ons kan wegneem uit die teenwoordigheid van God nie; dinge soos dronkenskap en die meedoen  aan sondige, wêreldse plesiere.  Dit trek ons aandag van God af weg.

Kweek ‘n opgewekte gesindheid.

Selfs bekommernis oor kos en klere, skoolfooie vir die kinders, gesondheid, reën vir ons oeste en weiveld en die verlies van ons grond of ander eiendom, kan ook ons aandag van God af wegtrek. Die dinge waarmee ons, ons gedagtes vul, sal vir ons dag vir dag al hoe belangriker word totdat ons nie meer aan die Here sal dink nie en ook nie meer sal voorsien dat Hy te eniger tyd kan kom om ons te kom haal nie. Nee, kweek ‘n positiewe, opgewekte gesindheid. Die blydskap in die Here is vir ons ‘n beskutting (Neh 8:11b).

Put krag uit jou gebedsomgang met God.

Jesus moedig ons aan om te bid soos wat Hy in Getsémani gedoen het toe Hy sy kruisdood tegemoet gegaan het.  Die gevolg van Sy gebed was dat Sy Vader engele gestuur het om Hom te versterk en toe die oomblik aanbreek dat Hy gearresteer is, was Hy gereed en het Hy nie weggevlug soos Sy dissipels nie.  Wanneer ons bid, gaan ons in, in die teenwoordigheid van God en absorbeer ons Sy krag.  Dit is soos ‘n spons wat in water ingedruk word en die water in homself intrek. Wanneer ons so vervul is met God, sal ons die dinge bedink wat daarbo is en gereed wees om saam met Jesus te gaan wanneer Hy op  die wolke kom.

Jesus se wederkoms is soos ‘n bruidegom wat opdaag vir sy huwelik (Lees asb Matt. 25:1-13)

‘n Toentertydse huwelik.

Die wyse waarop ‘n huwelik plaasgevind het in Jesus se tyd, was baie dieselfde as wat tot vandag toe nog in sommige plattelandse dele van Afrika gedoen word waar die bruidegom en sy vriende eers na die huis van die bruid gaan waar die eerste deel van die bruilofseremonie gehou word.  Daarvandaan sou hulle weer na die bruidegom se huis gaan waar die res van die fees sou plaasvind.

Gereed of nie?

Die tien jong dames of maagde waarvan ons hier lees, wou by die fees aansluit, en het besluit om op die bruidegom te wag maar toe hy getalm het om te kom, het hulle aan die slaap geraak.  Vyf van hulle was gedetermineerd om nie hierdie vreugdevolle gebeurtenis mis te loop nie en daarom het hulle ekstra olie vir hulle lampe saamgeneem.  Toe die bruidegom uiteindelik opdaag, het hulle gou hulle lampe met die olie volgemaak en opgewonde by hom aangesluit. Die ander vyf moes egter eers haastig na die winkels toe hardloop om olie te koop. Toe hulle terugkom, het ál die gaste alreeds in die feessaal ingegaan en was die deur toegemaak en gesluit en is hulle weggewys.

Sorg vir jou eie lamp.

Wat die Here Jesus ons hierdeur wou leer, is dat elke mens vir homself moet sorg.  Elkeen is verantwoordelik vir sy eie lewe.  Ons moet so ‘n vreugde daarin vind om uit te sien na die dag dat ons Heer met Sy geestelike bruid in die huwelik sal tree, dat ons groot sorg sal dra om ons gereed te hou vir daardie groot dag.

Dit is bykans middernag!

Laat ons God dus met ons hele hart vertrou om in al ons behoeftes te voorsien, opgewek en vrolik wees, al die mooi dinge in die lewe wat die Here vir ons gee van harte geniet en ons rug draai op wat vuil, twyfelagtig of leuenagtig is. Laat ons elke oggend wanneer ons uit die huis uitstap en die deur agter ons toetrek, opkyk in die blou lug daarbo en sê: “Vandag, Here Jesus, kom vandag op die wolke! Ek is gereed!”


……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → WEDERKOMS . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend