Les 5: Jesus se doop en versoeking

JESUS SE DOOP (Lees eers Matt 3:13-17)

Jesus het net soos enige ander kind grootgeword. Toe hy ongeveer 33 jaar oud was, moes Hy begin om dié dinge te doen waarvoor Hy aarde toe gekom het. Eers moes Hy gedoop word om vir almal te wys dat Hy aan God die Vader gehoorsaam was. Hy het gegaan na Johannes die Doper.
Johannes was besig om te preek dat almal hulle van hul sondes moes bekeer. Jesus het aangedring dat Johannes Hom ook moes doop al het Hy nooit sonde gedoen nie. Jesus is toe gedoop.
Omdat Hy gehoorsaam was, het God die Vader toe twee dinge gedoen.

 • Eerstens het Hy God die Heilige Gees gestuur om in die gestalte van ‘n duif op Hom neer te daal sodat Hy toegerus sou wees vir die werk wat Hy moes doen.
 • Tweedens het die Vader uit die hemel so hard en duidelik gepraat dat almal dit kon hoor en gesê dat Jesus Sy geliefde Seun was en dat Hy heeltemal tevrede en gelukkig was met Hom.

JESUS SE VERSOEKING DEUR DIE DUIWEL (Lees eers Matt 4:1-11)

Nadat Jesus gedoop was met die Heilige Gees, was Hy gereed vir sy oorlog/stryd met die duiwel. Die Heilige Gees het Hom in ‘n baie eensame plek, ‘n woestyn gebring.
Daar het die duiwel na Hom gekom om te probeer om Hom te verlei om aan Sy Vader ongehoorsaam te wees net soos wat hy met Eva gedoen het. As die duiwel dit sou regkry, sou die wêreld en almal wat nog ooit daarop gewoon het, vir ewig syne wees, ook die son en maan en elke ster in die lug sou syne word. As Jesus egter sou oorwin, sou Hy die eerste persoon op aarde wees wat die duiwel se versoekings kon weerstaan en sou Hy baie verdere oorwinnings kon behaal.
Jesus het vir 40 dae en nagte gladnie geëet nie. Moontlik wou Hy al sy tyd en aandag net aan sy Vader wy. Hy was ook mens net soos ons, maar het die menslike begeerte na kos, deur die krag van die Heilige Gees oorwin. Na 40 dae was Hy baie honger. Die duiwel sê toe vir Hom om Sy mag as Seun van God te gebruik om van die klippe brode te maak. Jesus het egter geweet dat dit teen Sy Vader se wil was en het dit nie gedoen nie. Sy antwoord was dat ‘n mens nie net van brood lewe nie, maar dat jy eers werklik lewe wanneer jy glo en doen wat God vir jou sê. So het Jesus die duiwel vir die eerste keer oorwin. Die krag van God het toe nog sterker deur Hom begin vloei.
Nog twee keer het satan probeer om Jesus tot ‘n val te bring. Lees daaroor en oordink dit op jou eie.
Nou dat Jesus die duiwel in sy eie lewe oorwin het, was Hy gereed om uit te gaan tussen ander mense en die werke van die duiwel ook in hulle lewens te verbreek. Jesus het nou begin om die slang se kop stukkend te trap soos wat God in die Paradys aan Adam en Eva belowe het dat Hy sou doen.

JY KAN OOK OORWIN

As jy waarlik jouself aan God oorgegee het en in Jesus as jou Verlosser glo, sal jy begeer om die sonde in jou lewe te oorwin. Sommige sondes doen jy al vir jarelank en hulle is soos dorings wat vassit in jou vlees. Volhard om te bid en te glo en jy sal ook oorwin.

TERUG NA VORIGE LES                                                                                      AAN NA VOLGENDE LES

SÊ JOU SÊ:

Iets op jou hart oor hierdie studiegids ?
Ons lees dit graag.

.

(Naam van hierdie studiegids: Les 5: Jesus se doop en versoeking)

  Naam van hierdie studiegids wat jy bestudeer het

  Jou naam en van

  Jou e-posadres

  Sê jou sê:

   AS JY DIE STUDIEGIDS GENIET HET, DEEL DIT GERUS MET JOU VRIENDE OP FACEBOOK  EN ANDER SOSIALE MEDIA.

  DOKUMENTE MAG GRATIS VIR PERSOONLIKE GEBRUIK AFGELAAI WORD.