Les 8: Jesus, kruisiging, opstanding, hemelvaart

JESUS WORD GEKRUISIG (Lees eers Mark 15:21-41; Joh 19:30)

Hy is aan ‘n hout kruis vasgespyker
Jesus is op ‘n hoogte bekend as Golgota gekruisig. Die hout waarop Hy vasgespyker was, was in die vorm van ‘n kruis. Sy arms was weerskante van sy liggaam uitgestrek en dik spykers deur sy handpalms gedryf. Sy voete is onder op die regaf balk vasgespyker. Hy het verskriklike pyn en ook dors verduur.

Hy is bespot en verlaat
Baie mense het die spot met Hom gedryf omdat Hy so magteloos daar gehang het. Die ergste van alles was dat Hy nie meer gevoel het dat Sy Hemelse Vader met Hom was nie. Dit het Hom laat uitroep “My God, my God, waarom het U my verlaat?” Sy Vader het die verskriklike menigte van sondes van die mensdom gesien wat op Sy Seun gerus het.  Dit was vir Hom afskuwelik, daarom het Hy weggekyk en weggegaan. Maar Hy het Sy krag nie van Sy Seun af weggeneem nie.

Hy het die verlossingswerk vir ons volbring
Net voor Jesus gesterf het, het Hy uitgeroep “Dit is volbring.” Dit beteken dat Hy alles wat Sy Vader Hom gestuur het om te doen, afgehandel het. Dit beteken in besonder ook dat Hy die volle skuld vir die mens se sondes betaal het. Dit sou nooit weer nodig wees om ‘n skaap of bees of watter dier ookal te offer nie.
Die tempel se gordyn wat die allerheiligste deel afgeskort het, het middeldeur geskeur. Daarmee het God gewys dat die mens nou reguit na God kon kom en nie meer deur ‘n priester met God moes praat nie.
Die hoofman van die soldate wat deel was van die mense wat met Jesus gespot het, het nou besef dat Jesus waarlik die Seun van God was.

JESUS WORD BEGRAWE MAAR STAAN WEER OP (Lees eers Mark 15:42-47; Mark 16:1-20)

Sy begrafnis
‘n Belangrike kerkraadslid, Josef, het in Jesus geglo. Hy het vir Pilatus toestemming gevra om Jesus se liggaam van die kruis af te haal en te begrawe. Hy het die Liggaam in linne toegedraai en in die graf wat hy vir homself uitgekap gehad het om later in begrawe te word, weggelê. Daar was ook van Jesus se ander volgelinge by toe Hy dit gedoen het.

Jesus staan op uit die dood
Van die vroue wat by was, het gewag tot op die eerste dag van die week en daardie oggend vroeg daarheen gegaan. Hulle het gevind dat die grafsteen weggerol was. Toe hulle ingaan sien hulle daar ‘n engel in die gedaante van ‘n jongman. Hy sê vir hulle Jesus het opgestaan uit die dood – hulle moes dit vir sy dissipels gaan sê.
Die eerste persoon aan wie Jesus na Sy opstanding verskyn het was ‘n vrou met die naam Maria Magdalena. Jesus het ook aan andere op verskeie plekke verskyn. Toe het Hy ook aan Sy elf dissipels verskyn. Hy het hulle berispe omdat hulle so onwillig was om te glo dat Hy opgestaan het.
Hy het hulle ook opdrag gegee om die hele wêreld in te gaan en die Evangelie aan alle mense te verkondig. Dié mense wat hul boodskap sou glo en hulle laat doop, sou gered word, maar dié wat nie sou glo nie, sou veroordeel word.

JESUS SE HEMELVAART EN BELOFTE DAT HY WEER TERUG SAL KOM (Lees eers Hand 1:1-14)

Hierdie Skrifgedeelte gee ‘n bietjie meer besonderhede oor wat Jesus na Sy opstanding vir sy dissipels gesê en wat daarna gebeur het.
Die belangrikste ding wat Hy gesê het, was dat hulle in Jerusalem moes wag totdat hulle met die Heilige Gees gedoop was. Hulle sou daardeur geestelike krag ontvang om te getuig van alles wat Hy op aarde gedoen en gesê het.
Daarna is Hy in ‘n wolk weggeneem hemeltoe. Daar staan toe twee manne in wit klere (engele) wat belowe dat Jesus weer net so in ‘n wolk sou terugkeer aarde toe.
Hulle was tevrede en is terug na Jerusalem. Daar het hulle saam dag vir dag gebid vir die uitstorting van die Heilige Gees.

TERUG NA VORIGE LES                                                                                      AAN NA VOLGENDE LES

SÊ JOU SÊ:

Iets op jou hart oor hierdie studiegids ?
Ons lees dit graag.

.

(Naam van hierdie studiegids: Les 8: Jesus, kruisiging, opstanding en hemelvaart)

  Naam van hierdie studiegids wat jy bestudeer het

  Jou naam en van

  Jou e-posadres

  Sê jou sê:

   AS JY DIE STUDIEGIDS GENIET HET, DEEL DIT GERUS MET JOU VRIENDE OP FACEBOOK  EN ANDER SOSIALE MEDIA.

  DOKUMENTE MAG GRATIS VIR PERSOONLIKE GEBRUIK AFGELAAI WORD.