Meer oor Jesus se kruisdood

JESUS SE KRUISDOOD

.

A. ONS LEES UIT JESAJA 52 EN 53

Hierdie dele is honderde jare voordat Jesus gebore is, geskryf. Ons kan sien dat dit God die Vader is wat hier praat. Hy vertel vir ons vooruit al wat met sy Seun sou gebeur.

.

B. HOE JESUS GELYK HET (SY VOORKOMS)

Jesaja 52:14 Soos baie hulle oor U verstom het—so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos dié van n mensekind nie— 

So het Jesus gelyk toe Hy aan die kruis gehang het: Hy was so stukkend geslaan, vermink en bebloed, dat Hy nie meer soos ‘n mens gelyk het nie.

 Jesaja 53:1 Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die HERE geopenbaar? 2  Hy tog het soos ‘n loot voor sy aangesig opgespruit en soos ‘n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie. 3  Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie. 

Toe hy nog ‘n kind en jongman was, sou niemand wat na Hom gekyk, geglo het dat Hy die Seun van God was nie. Hy was nie ‘n groot, aantreklike, sterk geboude man nie. Hy was nie soos ‘n pragtige boom in jou tuin nie, maar sommer soos ‘n onbekende plant wat uit die droë grond opkom of soos ‘n takkie wat onderlangs aan ‘n boom se stam uitkom.

Van kleins af het mense nie graag met Hom gepraat of met Hom vriende gemaak nie. Hy het geweet wat dit was om deur andere se woorde seergemaak te word en ook geweet hoe dit gevoel het om siek te wees. Mense het Hom net een kyk gegee en verbygeloop. Niemand het gedink dat daar iets van Hom sou word nie. Niemand wat na Hom kyk sou gewens het om soos Hy te wees nie.

Dit was eers toe Hy 30 jaar oud was en en begin het om mense gesond te maak en ander wonders te doen, dat party van hulle begin sien het dat Hy nie ‘n gewone mens was nie. Maar ook later van tyd toe hy voor die hof gekom en gekruisig is, het byna almal weer hul rug op Hom gedraai. Niemand wou meer naby Hom kom nie. Niemand wou hê dat ander moes dink dat Hy hulle vriend was nie.

Die kerkleiers het nooit erken dat God Hom gestuur het nie. Hulle het Hom nie ge-eer nie. Hulle het af gekyk op Hom asof Hy ‘n dief, ‘n leuenaar en ‘n skollie was. Maar solank hy wonderwerke gedoen het, was hulle natuurlik baie jaloers op Hom.

.

C. ALHOEWEL DIE MENS OP HOM NEERGEKYK HET, HET HY ONS SONDES OP HOM GENEEM

4  Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte—dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. 

5  Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. 6  Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom. 

Die wat na Hom gekyk het nadat die soldate Hom mishandel het, het Hom gesien as iemand met wie God niks te doen wou hê nie. Hulle het gedink dat die Here besig was om Hom in die grond in af te druk; Hom swaar te straf vir sy sondes; of God ‘n plaag van allerhande ellende oor Hom gebring het; of die Here al sy woede op Hom uitgehaal het.

Groot spykers is deur Sy hande en voete in die kruishout in geslaan en sy lyf was so stukkend geslaan dat dit behoorlik gelyk het of Hy deur wrede kwaaddoeners langs pad met stokke en klippe aangerand was. Daar waar Hy aan die kruis gehang het, het Hy met die dood geworstel soos wat ‘n ernstge siek mens op sy sterfbed roggel voordat hy sterf.

Ja, Hy is baie, baie swaar gestraf vir ons sondes, want die mens se sondes is so baie dat dit nie getel kan word nie en so vuil dat niemand daarna kan kyk nie.

Maar ons as mense het nie verstaan dat dit eintlik vir óns sondes was dat sy Vader Hom so gestraf het nie – ons het dit gladnie verstaan nie. Deur daardie straf wat Hy geduldig gedra het, kan die Here nou ons sondes verskoon, dit vergewe, want daardie sondes is klaar gestraf en ‘n hof kan iemand nie tweemaal vir dieselfde oortredings straf nie. Ons kan nou sonder vrees in vrede voor God staan. Ook kan ons in ons lewens los kom van die sondes wat vir ons te sterk is.

Ja, ons is soos skape wat sommer net van God, ons skaapwagter af weggeloop en ons eie dinge gaan doen het. Daardie sondes moes eers voor betaal word voordat die Here ons in sy trop terug kon neem en Jesus was die enigste Een wat sonder sonde was en wat ons sondes kon dra. Dit het Hy ook gedoen.

 .

D. HY HET HOMSELF OORGEGEE SONDER OM TE VEG VIR SY LEWE

7  Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders—ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie. 8  Uit die druk en uit die strafgerig is Hy weggeneem; en onder sy tydgenote—wie het daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op Hom. 

9  En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ‘n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie. 

Wanneer ‘n skaap deur sy eienaar geneem word na die hok waar sy wol afgeskeer gaan word of na die plek waar hy geslag gaan word, kan hy niks doen om weg te kom nie want die mens is te sterk vir hom. So is Jesus deur die mens met geweld geneem om geslaan en gekruisig te word. Omdat Hy ons so liefgehad het dat Hy ons straf wou dra, het Hy homself soos ‘n magtelose skaaplam oorgegee. Niemand wat deel daaraan gehad of gesien wat gebeur het, sou kon dink dat dit die magtige Skepper van hemel en aarde was wat nou so deur mense mishandel en doodgemaak word nie.

Jesus kon sy engele inroep om Hom soos niks van die kruis af te haal en vry te laat wegstap, maar dit was nie wat God wou hê nie. Nee, Hy wou juis ‘n goeie rede hê om die van ons wat Hom as hulle God en Vader wil aanneem, se sondes te kan vergewe en hulle vry te laat uitgaan. Hy wou ons vry kon laat uitgaan soos iemand wat in ‘n hospitaal gesond gemaak is, uitstap en huistoe gaan, of in ‘n tronk opgesluit was, vry uitgaan nadat ‘n vriend sy boete kom betaal het.

Op hierdie manier het die duiwel sy mag oor die mense verloor en is sy kop stukkend getrap soos wat Jesus in Genesis 3:15 voorspel het dat Hy sou doen.

 .

E. DIE BETALING WAT JESUS VIR SY KRUISDOOD SAL ONTVANG

10  Maar dit het die HERE behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel n skuldoffer aangebied het, sal Hy ‘n nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die HERE sal deur sy hand voorspoedig wees. 11  Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hy sal hulle skuld dra. 

12  Daarom sal Ek Hom ‘n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. 

Nadat Jesus Homself so aan die kruis vir die mens ge-offer het, sal Hy ‘n nakroos sien. Dit beteken dat ‘n menigte mense hul lewens aan Hom sou oorgee en vir hul sondes vergewe word. “Kroos” beteken kinders; so Hy sal sien hoedat verlore sondaars kinders van God word want die Bybel sê ook:

Joh 1:12 Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; 

 .

F. BEKERINGSGEBED

Wil jy nou ook ‘n kind van God word? Bid dan hierdie gebed uit jou hart uit en bedoel elke woord wat jy sê:

“Here ek loop jarelank al my eie pad. Ek behoort nie aan U nie. Ek erken dat U alles gemaak het en die reg op alles het. U het ook die reg op my lewe. Ek gee myself nou vir altyd aan U oor. Ek glo dat Jesus U Seun is en aan die kruis gesterf het om my sondes te betaal sodat U my kan vergewe. Dankie dat U my nou as U kind aanneem en in my kom woon. Amen.

//////////

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → 9 Meer oor Jesus se kruisdood . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend