Roeping

OP ‘N DAG HET JESUS SY DISSIPELS NA HOM GEROEP EN TWAALF UITGEKIES AS APOSTELS

A. GEROEPE TOT GOD AS DISSIPEL/KIND/BRUID

Baie is reeds hieroor gesê, so al wat ons wil byvoeg is dat hierdie die belang-rikste roeping is waarop die mens moet reageer.

Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. (Mat 6:33).  

B. GEROEP OM HIERDIE WÊRELD TE ONTWIKKEL AS ‘N GIMNASIUM VIR HEMELBURGERS

  1. Die oorspronklike doel van die skepping.

Die oorspronklike doel van die aarde was dat dit ‘n volmaakte habitat sou wees vir die plante, diere en mense wat God daarop geplaas het. Die mens moes daaroor heers, dit bewaak en bewerk. Dit sou, net soos die hemel, ‘n idilliese plek wees waar God en mens saam kon verkeer.

En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. (Gen 1:27,28).  

  1. Die huidige doel van die skepping.

Die sondeval het egter ingrypende gevolge vir die skepping gehad. Die huidige skepping en die mense daarop, is onmiddelik deur God afge-skryf en dadelik het Hy begin werk aan ‘n nuwe skepping, gewortel in volkome geregtigheid. Die eerste stap was en is om burgers te werf vir hierdie nuwe koninkryk. Daarom het Hy dan ook bloed vergiet wat na die kruisiging van Jesus heenwys en Adam en Eva met met velle be-klee om vir hulle die weg te baan om deel te word van sy nuwe ko-ninkryk.

Die kind van God moet hiervan kennis neem en diep daarvan oortuig wees, sodat hy nie sy lewe verkwis op wat tydelik en afgeskryf is nie, maar eerder investeer in die nuwe koninkryk soos wat ons geestelike voorgangers gedoen het.

In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle ‘n vaderland soek. (Heb 11:13,14).  

en die wat hierdie wêreld gebruik, asof hulle dit nie ten volle gebruik nie; want die gedaante van hierdie wêreld gaan verby. (1Kor 7:31).  

 Moenie vir julle skatte bymekaarmaak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie; maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie; want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. (Mat 6:19 – 21).

Watter rol vervul die aarde dan nou? Dit dien as ‘n huis waarin mense gebore en dan weergebore kan word en opgroei om burgers van God se nuwe koninkryk te word. Dit kan ook gesien word as ‘n speelveld of gimnasium waarin God se nuutgebore mense gevorm word om die volle beeld van Christus te bereik. Al die nodige geestelike kwaliteite kan ontwikkel word terwyl hulle, hul gewone daaglikse lewens hier benede uitleef.

Dit is gevolglik belangrik dat God se oorspronklike opdrag om na ons wêreld om te sien, nagekom word. Dit moet in ‘n goeie toestand be-waar en ontwikkel word om ‘n groot bevolking te kan dra. Die mens-dom is dan ook ten volle toegerus en bemagtig om dit te kan doen. Tegnologiese vooruitgang geskied teen ‘n asemrowende snelheid. Kennis word saamgevoeg in een groot poel wat aan elkeen die geleentheid bied om nuwe velde nog vinniger te verower. Ongelukkig, as gevolg van die mens se gevalle natuur, is hy weereens besig om vir homself ‘n toring van Babel te bou. In hierdie strik moet die kind van God nie trap nie.

B. GEROEPE OM DISSIPELS TE MAAK VIR DIE NUWE WÊRELD

Sodra ‘n persoon weergebore is en daardeur ‘n dissipel van Christus geword het, is hy geroep om ook van die res van die menseras dissipels te maak.

En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen. (Mat 28:18-20).  

Hierdie was Jesus se laaste opdrag voordat Hy opgevaar het hemel toe en daarom van kardinale belang. Elke kind van God moet homself dus die vraag afvra, hoe hy kan bydra om hierdie opdrag uit te voer.

Die eerste ding wat ons kan doen is om teenoor almal binne ons bereik te getuig van die wonder wat Jesus deur die vergifnis van sonde en die wedergeboorte vir ons gedoen het. Dit kan ons almal doen en dit begin met die getuienis wat ons deur ons waterdoop uitdra, maar moet nie daar eindig nie. Solank as wat ons kan praat, kan ons getuig, en nie net van ons redding nie, maar ook van die heerlikheid van ons daaglikse wandel met Hom.

maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde. (Han 1:8).  

Verder het meeste van ons een of ander inkomste waarvan ons ‘n tiende of meer in die Nuwe Koninkryk kan belê. Om “Heen te gaan” en van al die nasies dissipels te maak, benodig befondsing, somtyds reuse bedrae. Indien jy nie deur God geroep is om uit te gaan op ‘n voltydse basis om dissipels te maak nie, maar oor die talente beskik om geld op verskillende wyses in te bring, maak dan ‘n miljoen per maand, hou net soveel terug as wat jy werklik nodig het vir jou behoeftes en skenk die res daarvan aan een of meer geestelike bedienings.

Op hierdie wyse kan jy ook jou geloof ontwikkel deur elke dag na gro-ter hoogtes te reik. Laat jou lewe tel vir Jesus. Hy het die gelykenis vertel van die drie diensknegte wat elk talente van hul meester ont-vang het (sê nou maar ‘n bedrag geld) ooreenkomstig hulle vermoëns, voordat hy op reis gegaan het. Daarmee moes hulle woeker. By sy te-rugkeer was hy baie tevrede met twee van hulle wat die middele wat hy aan hulle toevertrou, verdubbel het, maar het hy ‘n oordeel uitge-spreek oor dié een wat niks daarmee gedoen het nie.

Om soveel as wat jy moontlik kan, te maak deur jou beroep of beleg-gings, is nie sondig nie, maar om dit vir jouself op te gaar, is selfsugtig; daarby baat die Koning en sy Koninkryk gladnie.

Hoe meer jy by Koninkryksake betrokke raak, hoe groter word die moontlikheid dat die Here jou sal roep om uit te stap uit jou sekulêre werk sodat jy al jou tyd en aandag aan die opbou van sy nuwe Koninkryk sal kan wy.  Dit is ‘n groot voorreg en eer; moenie huiwer om soos Jesaja uit te roep nie, “Hier is ek, stuur my.”

Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: Wie sal Ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my. (Jes 6:8).  


……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → ROEPING . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend