Verheerliking

DAAR IS ‘N VERHEERLIKING WAT DIE KIND VAN GOD OP AARDE REEDS KAN BELEWE

A. KAN DIT WEES?

en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, dié het Hy ook verheerlik. (Rom 8:30). 

Die meeste Christene verstaan dat hulle geregverdig is en besig is om heilig gemaak te word, maar is onder die indruk dat hulle eers verheerlik sal word in die lewe hierna. Dit is nie wat die Bybel ons leer nie. Ja, die volle verheerliking sal ons eers te beurt val in die lewe hierna, maar ons mis ‘n hele wêreld van verheerliking omdat ons swak ingelig is oor ons posisie in Christus; so laat ons dan kyk na wie ons in Christus is.

B. DIE PARADYS HERSTEL

Die Paradys self, die fisiese kant daarvan, is nog nie weer herstel soos wat dit was nie; ons leef nog steeds in ‘n wêreld van natuurrampe, pyn en ellen-de. Dit sal eers reggestel word wanneer die nuwe hemel en aarde geskep word. Maar, besef ons dat ons geestelik nou weer in gemaklike, rustige, ge-meenskap met God kan wandel, net soos wat Adam en Eva gewandel het? 

Die geestelike sy van my Paradys

 1. Dit is ten minste herstel (reset) tot wat dit tevore was – die vervaardiger se instellings is weer herstel (om dit in elektroniese taal te beskryf).
 2. Die ou mens, Adam, is vervang met die nuwe Hemelse Man, die vol-maakte Adam.
 3. Inderwaarheid is die nuwe geestelike kant van Eden beter as die oue, want vir Adam het die keuse om vir, of teen God te kies, nog voorgelê, dit moes nog gemaak word, maar die Christen het dit nou reeds finaal en onomkeerbaar gedoen. Vir hom sal die Paradys nooit weer verloor word nie.
 4. Adam en Eva was onskuldig (vry van sonde) tot op die dag dat hulle van die verbode vrug geëet het; die Christen egter, is nie net onskuldig nie, maar is beklee met die heiligheid van Christus (Sag 3:1 ̶ 4).
 5. Adam en Eva was goed en het goeie lewens geleef (voor die sondeval) maar was nie oorgegee aan die Heilige Gees soos wat ‘n Christen is wanneer hy weer gebore word en die Gees in hom kom woon nie.

Laat ons as Christene ons daarom verheug omdat ons verheerlik en in Christus opgelig is tot ‘n hoër vlak as selfs dié wat Adam en Eva oorspronk-lik beklee het.

C. DIE BRUID VAN CHRISTUS

En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is. (Open 21:2).  

Die Bruid van Christus word hier voorgehou as ‘n stad, omdat dit bestaan uit so ‘n menigte van mense. Om een van hulle te wees, is om opgelig te wees na ‘n baie bevoorregte posisie. Dit beteken dat jy intens bemin word; dat Jesus jou liefhet soos wat ‘n bruidegom sy bruid liefhet (om dit in menslike terme te stel). Wanneer ‘n jongman verlief is op ‘n meisie, wentel sy gedagtes gedurigdeur om haar. Besef jy dat dit presies is hoe Christus oor jou voel?

Die hemel is en was ‘n wonderlike plek, maar dit het ontbreek aan iets belangriks: daar was geen bruid vir die Seun in daardie ganse ryk nie. Net soos wat daar op aarde, in die Paradys, geen enkele dier geskik was as ‘n bruid vir Adam nie, was geeneen van die engele of ander hemelse wesens aanvaarbaar as ‘n bruid vir die Seun nie. Hy het behoefte gehad aan iemand met wie hy die geheime van sy hart kon deel, iemand wat Hy in sy arms kon hou, vir wie Hy kon sê, “Ek is lief vir jou”.

Daarom het Hy na die aarde toe gekom en ‘n bruid vir homself geskep, in Adam en Eva, en was Hy geweldig ingenome met haar, want sy was geskape na sy beeld, net soos wat Eva geskape was na die beeld van Adam.

Toe Eva egter sondig, het Adam teen haar gedraai en haar daarvan beskuldig dat sy hom verlei het. Nie so met Christus nie; Hy het sy bruid so lief gehad dat, toe sy gesondig het en ter dood veroordeel is, Hy onmiddellik tot haar redding gekom en gesê het, “Vader, Ek is so lief vir haar, Ek sal in haar plek  gaan sterf, sodat sy vry mag uitgaan en Ek kan voortgaan om ‘n bruidegom/bruid verhouding met haar te kan hê” (my eie woorde).

Deurdat jy die Bruid van Christus is, is jy dus deur God verheerlik; jy geniet sy besondere guns, jy is hoog verhewe. Halleluja. Jy is uiters kosbaar vir hom.

Kon dit selfs wees dat die engele ons hierdie spesiale posisie so na aan die hart van die Seun van God beny?

Doen jouself ‘n guns deur die Hooglied van Salomo ‘n slag stadig deur te lees. Sommige daarvan is moeilik om te verstaan, maar let op wat die bruidegom sê vir die Sunamietiese meisie wat hy die hof maak, en verstaan dan hoe opgewonde Jesus oor sy bruid is.

Hoe mooi is u tog, my vriendin, hoe mooi is u tog, u oë is soos duiwe deur u sluier heen; u hare is soos ‘n kudde bokke wat van die gebergte van Gílead afgolf. (Hoog 4:1).  

Maar, die spreukwoord sê dan “Familiarity breeds contempt”, oftewel, “Wanneer ‘n hooggeplaaste familiêr is met iemand van ‘n laer stand, sal daardie persoon sy respek vir hom verloor”. Dus, as God op so ‘n intieme vlak met ‘n mens omgaan, sal dié Hom nie minag nie? Nee glad nie; die teenoorgestelde is juis waar. ‘n Bruid wat haar bruidegom werklik liefhet, sal juis sy eer beskerm en sorg dra dat geen skande of veragting deur haar swak gedrag sy naam beklad nie. Sy sal dus eerder te alle tye probeer om hom voor andere op te lig en te eer.

D. SEUNS/KINDERS VAN GOD

Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; (Joh 1:12).  

Kyk wat ‘n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word! Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie. (1Joh 3:1).  

… en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word. (Rom 8:17).  

Onder alle nasies van die wêreld is daar ouers wie se ideaal dit is om die plaas of besigheid wat hulle opgebou het, gedurende hulle leeftyd al aan hul kinders oor te dra en dan terug te sit en dit te geniet om te sien hoe die kinders die onderneming verder voer en so die familienaam vestig.

Met God is dit baie diesefde. Omdat Hy in wese Gees is, kon Hy nie die aarde wat Hy geskep het ten volle geniet nie. Hy dit inderdaad nie vir homself nie maar vir die mens gebou om te bewoon en te bestuur en Hy skep ‘n groot behae daarin om te sien hoedat hulle dit doen. Hy het bv volkome vertroue gehad in Adam se vermoë om aan die diere name te gee. Toe Adam en Eva hulle erfdeel deur die sondeval verloor, het die Vader hulle nie onterf nie maar toegelaat om voort te gaan om die aarde te bewerk, terwyl Hy alreeds besig was om ‘n nuwe hemel en aarde vir hulle te beplan. En elkeen wat Jesus se soenoffer aanvaar, se kindskap word weer aan hom teruggegee.

Is dit nie ook betekenisvol dat God nie van ons verwag om hom as Koning of Skepper aan te spreek in die model gebed wat Jesus vir ons geleer het nie, maar wel as Vader? Ook hierin sien ons dus hoedat ons in sy bestel ‘n verhewe posisie beklee as seuns en dogters van die Allerhoogste God, die Skepper van alle dinge.

Oor hierdie twee titels “Bruid van Christus,” en “Kind van God,” moet ek gedurig diep besin sodat die volle heerlike betekenis daarvan tot my gees kan deurdring. Ek kan met ‘n heerlike waatlemoen onder my arm die wêreld vol rondloop en vir almal vertel dat dit myne is, maar totdat ek gaan sit en dit oopsny en die sappige soet skywe en kroon eet, baat dit my niks nie en is ek niks beter af as iemand wat nooit so ‘n waatlemoen ontvang het nie.

E. ANDER TITELS WAAROP ONS AANSPRAAK MAG MAAK

 1. Volk van God

julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. (1Pe 2:10).  

 1. Kerk/gemeente van God

Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het. (Han 20:28).  

 1. Liggaam van Christus

Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. (1Kor 12:27).  

 1. Uitverkore geslag; koninklike priesterdom; heilige volk.

Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, (1Pet 2:9).  

 1. Tempel van God

Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? (1Kor 3:16).  

F. GLO EN ONTVANG

Mag al hierdie getuienis ons oortuig dat ons regtig baie spesiaal in God se oë is. Laat ons elke nou en dan alles eenkant plaas en tyd neem om oor hierdie waarheid na te dink sodat hierdie Skrifgebaseerde prentjie van wie ons in Christus is, geleidelik in ons gedagtes gestalte kan aanneem en geloof in ons harte kan werk om die Heilige Gees te vertrou om ons te heilig tot op die punt waar hierdie heerlike beelde ‘n werklikheid in ons daaglikse lewe sal word.

Hierdie is ook ‘n praktiese wyse waarop ons, ons swak selfbeeld as die sondige nageslag van Adam en Eva kan oorkom, ‘n beeld wat die duiwel gedurig aan ons voorhou. Nee, nee, dit is wat ons was, maar nou is ons opgelig tot ‘n hoër vlak. Laat ons dit glo want wat ons glo, is wat ons sal verkry en wat ons sal wees.


……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → VERHEERLIKING . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
  SwakRedelikGoedBaie goedTreffend